EkonomiTC REYHANLI 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİESAS NO 2017/204 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2017/204 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/204 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Reyhanlı/HATAY

MEVKİİ : Yenişehir

PARSEL NO : 1316, 1317 ve 1318

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 1316 parsel (367,00 m2), 1317 parselde (310,00 m2), 1318 parselde (381,00 m2)

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- Fatma Aliye Müderris

(Kayyum: Reyhanlı Mal Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

REKLAM

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Hatay İli, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mah. mevkiinde kain 1316, 1317 ve 1318 parsel sayılı taşınmazların "Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait idari bina yapılması" nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 10. Maddesi gereğince Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüadına tescili.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2017/204 Esas sayısında dava açılmıştır.

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin kamulaştırılmanın iptali için idari Yargı’da veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli Yargı’da işbu ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açabileceklerine,açacakları davada; husumetin kamulaştırmayı yapan idare Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Reyhanlı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/10/2017

REKLAM

Basın:698208 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de