POLİTİKA

Anayasa değişiklik teklifinin 16 maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği teklifin 16 maddesi kabul edildi

Aa Yeni Şafak

TBMM Anayasa Komisyonunda Anayasa değişikliği teklifinin 16 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler şöyle:

Madde (1): Anayasanın 'Kanun Önünde Eşitlik' başlıklı 10. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Maddenin, 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' şeklindeki 2. fıkrasına, 'Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz' ibaresi eklendi.

Madde (2): Anayasa'nın, 'Özel Hayatın Gizliliği' başlıklı 20. maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Maddeye, 'Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir' hükmü ekleniyor.

Madde (3): Anayasa'nın 'Seyahat Hürriyeti' başlıklı 23. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Buna göre, 'vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle ve hakim kararına bağlı olarak sınırlandırabilecek.'

-'HER TÜRLÜ İSTİSMARA KARŞI' TEDBİR-

Madde (4): Anayasa'nın 'Ailenin Korunması' başlıklı 41. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Maddenin başlığı, 'Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları' şeklinde değiştiriliyor, maddeye, çocukların korunması konusunda hükümler ekleniyor.

Maddeye eklenen hüküm şöyle:

'Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alır.'

-SENDİKA KURMA HAKKI-

Madde (5): Anayasa'nın 'Sendika Kurma Hakkı' başlıklı 51. maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

Madde (6): Anayasa'nın 53. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınıyor. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek, kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılmasının yolu da açılıyor.

Madde (7): Anayasa'nın 'Grev Hakkı ve Lokavt' başlıklı 54. maddesinde değişiklik yapılıyor. Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılıyor.

-PARTİ KAPATMA DAVALARI-

Madde (8): Anayasa'nın, 'Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar' başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor. Buna göre, siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılacak.

Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebi üzerine, TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin 5'er üye ile temsil edildiği komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanacak. Komisyona TBMM Başkanı Başkanlık edecek ancak, oy kullanamayacak. Komisyonun kararları, yargı denetimi dışında olacak. İzin talebinin Meclis'e ulaşmasından itibaren 30 gün içinde komisyon oluşturulacak ve komisyon kararını izin talebinin Meclise ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde verecek. Meclisteki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamayacak, karar alınamayacak.

Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda, kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilecek. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olacak ve tek başına dava konusu yapılamayacak.

Anayasa Mahkemesinde görülen parti kapatma davasında TBMM çalışmalarındaki oy ve sözler, ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemleri partinin odak olup olmadığının tespitinde gözetilemeyecek.

Partinin kapatılması durumunda kapatmaya beyan ve faaliyetleriyle neden olan üyeler için daha önce 5 yıl olan siyasi yasak süresi 3 yıla indirilecek.

Siyasi partiler ile ilgili 'temelli kapatma' değil, 'kapatma' kararı verilecek. Kapatmanın önündeki 'temelli' sözcükleri kaldırılacak.

Temelli kapatılan bir partinin başka adla kurulamayacağına dair hüküm de Anayasa'dan çıkarılacak.

Teklifle Anayasadan çıkarılması öngörülen 68. maddenin 4. fıkrası, verilen önergenin kabul edilmesiyle korundu. Buna göre, bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 'devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunması ve yerleştirmeyi amaçlaması ile suç işlenmesini teşvik etmesi durumunda' hakkında kapatma kararı verilebilecek.

-KAMU DENETÇİLİĞİ-

Madde (9): Anayasa'nın 'Dilekçe Hakkı' başlıklı 74. maddesinde değişiklik yapılıyor.

'Kamu denetçiliği' (ombudsman) kurumu oluşturuluyor.

Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisi, TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıl için seçilecek.

-PARTİ KAPATMA VE MİLLETVEKİLLİĞİ-

Madde (10): Anayasa'nın 'Milletvekilliğinin Düşmesi' başlıklı 84. maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor.

Buna göre, kapatma davasının kaldırılmasına paralel olarak, milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması da kaldırılıyor.

Madde (11): Anayasa'nın, TBMM'nin Başkanlık Divanının oluşumunu düzenleyen 94. maddesinde değişiklik yapılıyor. Seçim süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi nedeniyle Başkanlık Divanının 2. dönem görev süresi konusunda düzenleme yapılıyor. Buna göre, Başkanlık Divanı 2. devre dönemin sonuna kadar görev yapacak. Mevcut düzenlemede, Başkanlık Divanının 3 yıl için görev yapması öngörülüyor.

-YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI-

Madde (12): Anayasanın, 'Yargı Yolu' başlıklı 125. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Madde üzerinde AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle, Anayasanın, 'Yargı Yolu' başlıklı 125. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, 'Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları, yargı denetimi dışındadır' fıkrasına, 'Ancak, Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır' ibaresi eklendi.

Ayrıca, 'Yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır' cümlesi, 'Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz' şeklinde değiştiriliyor.

-TOPLU SÖZLEŞME HAKKI-

Madde (13): Anayasa'nın devlette memur çalıştırılmasına ilişkin hükümler içeren 128. maddesine memurlara tanınacak olan 'Toplu sözleşme hakkı' yansıtılıyor.

Madde (14): Memurların disiplin kovuşturması konusunda hükümler getiren 129. maddesinde değişiklik yapılarak, uyarma ve kınama cezaları da yargı denetimine açılıyor.

Madde (15): Anayasa'nın 'Hakimler ve Savcıların Denetimi' başlıklı 144. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılacak.

-ASKERİ YARGI-

Madde (16): Anayasanın 'Askeri Yargı' başlıklı 145. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Buna göre, askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülecek. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecek.

Siviller, savaş hali dışında askeri yargıda yargılanamayacak.

Yorum

Yüksekova yeniden inşa edilecek

Yüksekova yeniden inşa edilecek

1

PKK’nın büyük bir yıkıma neden olduğu Hakkari Yüksekova’da yeniden inşa süreci başlıyor. İlçede imar çalışmaları vatandaşlarla yapılacak istişareler d..

Başkomutan'ın katılımıyla başladı

Başkomutan'ın katılımıyla başladı

2

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Cumhurbaşkanı Recep ..

Mimarlar Odası Yıldız Sarayı’ndan atıldı

Mimarlar Odası Yıldız Sarayı’ndan atıldı

3

Mimarlar Odası'nın Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası için zorla boşaltma kararı alındı. Beşiktaş Kaymakamlığı'nın yolladığı tebligata rağmen binayı boş..

Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklıkları artacak

4

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

İslam coğrafyasında ‘tek takvim’ dönemi

İslam coğrafyasında ‘tek takvim’ dönemi

5

Hicri ay başları konusunda islam ülkelerinde birlik sağlamak ve dini bayramların başlangıç günleriyle ilgili farklılığı ortadan kaldırmak amacıyla düz..

Nusaybin hezimeti

Nusaybin hezimeti

6

Nusaybin'de dağ kadrosundan gelen PKK’lıların Suriye'ye kaçma girişimleri yine hüsranla sonuçlandı. Turuncu listede yer alan Nusaybin sorumlusu Zamani..

Canikli'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık' çıkışı

Canikli'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık' çıkışı

7

Başbakan Yardımcısı Canikli, başkanlık sistemi ile ilgili Kıılçdaroğlu'nun tepkisine vurgu yaparak, "Konuştuğumuz tabi bir sistem sorunudur, onunda ka..

Kurtulmuş'tan ortak operasyon açıklaması

Kurtulmuş'tan ortak operasyon açıklaması

8

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Suriye'deki Mare-Cerablus hattının temizlenmesi konusunda ABD ile ortak operasyon konusunda görüşmelerin sürdüğünü bi..

Madencilere valilikten ek ödeme yapıldı

Madencilere valilikten ek ödeme yapıldı

9

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağlandığı gerekçesiyle kayyum atanan özel maden şirketinde ç..

Kuzey Irak'a hava harekatı: 14 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a hava harekatı: 14 terörist öldürüldü

10

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 25-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen hava harekat..

Kripto operasyon

Kripto operasyon

11

Paralel yapıyla mücadele amacıyla oluşturulan koordinasyon kurulunun çalışmaları çerçevesinde devlet kurumlarında görevli 8 bin 100 ‘kripto FETÖ şüphe..

İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

12

İstanbul'un Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 2 Haziran..

Halkevci kadınlar nefret kustu

Halkevci kadınlar nefret kustu

13

Ankara'da “Tesettüre dikkat edelim hanımlar” başlıklı bir bildiri dağıtan sarıklı ve cübbeli bir gruba saldıran Halkevci kadınlar adeta nefret kustu. ..

Altın nesil diye bir nesli mahvettiniz

Altın nesil diye bir nesli mahvettiniz

14

Tahşiye'de Kumpas davasının duruşmasında Tahşiye Yayınevi'nin sahibi Mustafa Kaplan, Gülen’in avukatına, “Altın nesil yetiştireceğiz diye bir nesli ma..

Sivil katliamı

Sivil katliamı

15

Şırnak Silopi’de PKK’lılar halı saha yakınında bulununan rögar kapağına yerleştirdiği bombayı zırhlı polis aracının geçisi sırasında patlattı. Hain s..

Endişeliyim kaygılıyım

Endişeliyim kaygılıyım

16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris ve Brüksel’de protesto hakkını kullananlara yönelik polisin uyguladığı şiddeti kınadı. Erdoğan, “Paris’te, Brüksel’de yaş..

Bu çiçeği koparan yandı

Bu çiçeği koparan yandı

17

Dünyada sadece Aydın’ın Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yetişen tüylü çan çiçeğinin koparılması halinde 41 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Küfürbazları bir de ağırladı

Küfürbazları bir de ağırladı

18

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, partisinin Meclis grup toplantısında küfür edenlere müdahale etmediği yetmezmiş gibi daha sonra bir araya geldiği ortaya ..

Erdoğan, Merkel'e kaygılarını iletti

Erdoğan, Merkel'e kaygılarını iletti

19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek, Almanya Parlamentosu'nda perşembe günü oylanacak olan 191..

Van'da kaçak avlanılan 8 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan 8 ton inci kefali ele geçirildi

20

Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü'nden kaçak avlanılan 8 ton inci kefaline el konuldu.

+