Puan Durumu / Futbol

 • Son Maçlar
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • AFC Kupası
   • SH
    1 : 1
    Markez Tulkarm
   • TH
    2 : 0
    SH
   • SH
    2 : 1
    SH
   • SH
    2 : 1
   • SH
    0 : 1
    SH
   • SH
    1 : 0
    SH
   • 2
   • 2
   • 0
   • 0
   • 2
   • 0
   • 2
   • 6
   • SH
    2 : 3
    SH
   • SH
    3 : 0
    Shabab Yatta
   • Markez Tulkarm
    4 : 2
    SH
   • SH
    2 : 1
    SH
   • SH
    1 : 5
    SH
   • SH
    0 : 0
    Mosaset AL Bireh
   • 2
   • 1
   • 1
   • 0
   • 5
   • 1
   • 4
   • 4
   • Mosaset AL Bireh
    2 : 1
    MA
   • SH
    0 : 0
    Mosaset AL Bireh
   • 2
   • 1
   • 1
   • 0
   • 2
   • 1
   • 1
   • 4
  • AFC Kupası
   • TH
    1 : 3
    Markez Tulkarm
   • MA
    0 : 1
    TH
   • TH
    2 : 0
    SH
   • SH
    4 : 3
    TH
   • SH
    0 : 0
    TH
   • TH
    1 : 0
   • 2
   • 1
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 4
  • Düşme
   • AH
    1 : 0
    MA
   • MA
    0 : 1
    TH
   • SH
    1 : 2
    MA
   • MA
    2 : 3
    SH
   • Mosaset AL Bireh
    2 : 1
    MA
   • MA
    3 : 1
    Jabal El Mokaber
   • 2
   • 1
   • 0
   • 1
   • 4
   • 3
   • 1
   • 3
   • SH
    2 : 0
    AH
   • AH
    2 : 0
    SH
   • SH
    1 : 2
    AH
   • AH
    7 : 2
    Shabab Yatta
   • Jabal El Mokaber
    1 : 1
    AH
   • AH
    3 : 3
    SH
   • 2
   • 0
   • 2
   • 0
   • 4
   • 4
   • 0
   • 2
   • SH
    2 : 3
    SH
   • TA
    4 : 1
    SH
   • SH
    1 : 2
    AH
   • 2 : 1
    SH
   • SH
    0 : 0
    TH
   • AH
    3 : 3
    SH
   • 2
   • 0
   • 2
   • 0
   • 3
   • 3
   • 0
   • 2
   • SH
    0 : 0
    TA
   • TA
    4 : 1
    SH
   • Shabab Yatta
    2 : 5
    TA
   • TA
    1 : 1
    Markez Tulkarm
   • 0 : 0
    TA
   • TA
    1 : 1
    SH
   • 2
   • 0
   • 2
   • 0
   • 1
   • 1
   • 0
   • 2
   • SH
    0 : 0
    TA
   • AH
    2 : 0
    SH
   • SH
    1 : 1
   • MA
    2 : 3
    SH
   • SH
    0 : 1
    SH
   • TA
    1 : 1
    SH
   • 2
   • 0
   • 1
   • 1
   • 1
   • 2
   • -1
   • 1
   • 0 : 0
    SH
   • SH
    1 : 1
   • 2 : 1
    SH
   • SH
    2 : 1
   • 0 : 0
    TA
   • TH
    1 : 0
   • 2
   • 0
   • 1
   • 1
   • 0
   • 1
   • -1
   • 1
  • Düşme
   • Jabal El Mokaber
    1 : 1
    AH
   • MA
    3 : 1
    Jabal El Mokaber
   • 2
   • 0
   • 1
   • 1
   • 2
   • 4
   • -2
   • 1
  • Düşme
   • TA
    1 : 0
    SH
   • 0 : 0
    SH
   • SH
    1 : 2
    MA
   • SH
    4 : 3
    TH
   • SH
    1 : 5
    SH
   • SH
    1 : 0
    SH
   • 2
   • 0
   • 0
   • 2
   • 1
   • 6
   • -5
   • 0
 • Filistin Batı Şeria Ligi İç Saha Puan Durumu

  Son Maçlar
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Mosaset AL Bireh
   • Mosaset AL Bireh
    2 : 1
    MA
   • 1
   • 1
   • 0
   • 0
   • 2
   • 1
   • 1
   • 3
  • 2 Alternate Text Markez Balata
   Düşme
   • MA
    0 : 1
    TH
   • MA
    2 : 3
    SH
   • MA
    3 : 1
    Jabal El Mokaber
   • 1
   • 1
   • 0
   • 0
   • 3
   • 1
   • 2
   • 3
  • 3 Alternate Text Shabab Al Khaleel
   AFC Kupası
   • SH
    1 : 1
    Markez Tulkarm
   • SH
    2 : 1
   • SH
    1 : 0
    SH
   • 1
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 3
  • 4 Alternate Text Thagafi Tulkarem
   AFC Kupası
   • TH
    1 : 3
    Markez Tulkarm
   • TH
    2 : 0
    SH
   • TH
    1 : 0
   • 1
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 3
  • 5 Alternate Text Ahli Al Khalil
   • AH
    2 : 0
    SH
   • AH
    7 : 2
    Shabab Yatta
   • AH
    3 : 3
    SH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 3
   • 3
   • 0
   • 1
  • 6 Alternate Text Jabal El Mokaber
   Düşme
   • Jabal El Mokaber
    1 : 1
    AH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 1
   • 0
   • 1
  • 7 Alternate Text Hilal Al-Kudüs
   • 0 : 0
    SH
   • 2 : 1
    SH
   • 0 : 0
    TA
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 0
   • 0
   • 0
   • 1
  • 8 Alternate Text Taraji Wadi Al-Nes
   • TA
    4 : 1
    SH
   • TA
    1 : 1
    Markez Tulkarm
   • TA
    1 : 1
    SH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 1
   • 0
   • 1
  • 9 Alternate Text Shabab Al-Dhahiriya
   • SH
    2 : 3
    SH
   • SH
    1 : 2
    AH
   • SH
    0 : 0
    TH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 0
   • 0
   • 0
   • 1
  • 10 Alternate Text Shabab Alsamu
   • SH
    3 : 0
    Shabab Yatta
   • SH
    2 : 1
    SH
   • SH
    0 : 0
    Mosaset AL Bireh
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 0
   • 0
   • 0
   • 1
  • 11 Alternate Text Shabab Al Khader
   • SH
    0 : 0
    TA
   • SH
    1 : 1
   • SH
    0 : 1
    SH
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • -1
   • 0
  • 12 Alternate Text Shabab Dora
   Düşme
   • SH
    1 : 2
    MA
   • SH
    4 : 3
    TH
   • SH
    1 : 5
    SH
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 1
   • 5
   • -4
   • 0
 • Filistin Batı Şeria Ligi Dış Saha Puan Durumu

  Son Maçlar
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Shabab Alsamu
   • SH
    2 : 3
    SH
   • Markez Tulkarm
    4 : 2
    SH
   • SH
    1 : 5
    SH
   • 1
   • 1
   • 0
   • 0
   • 5
   • 1
   • 4
   • 3
  • 2 Alternate Text Shabab Al Khaleel
   AFC Kupası
   • TH
    2 : 0
    SH
   • SH
    2 : 1
    SH
   • SH
    0 : 1
    SH
   • 1
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 3
  • 3 Alternate Text Shabab Al-Dhahiriya
   • TA
    4 : 1
    SH
   • 2 : 1
    SH
   • AH
    3 : 3
    SH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 3
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4 Alternate Text Shabab Al Khader
   • AH
    2 : 0
    SH
   • MA
    2 : 3
    SH
   • TA
    1 : 1
    SH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 1
   • 0
   • 1
  • 5 Alternate Text Thagafi Tulkarem
   AFC Kupası
   • MA
    0 : 1
    TH
   • SH
    4 : 3
    TH
   • SH
    0 : 0
    TH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 0
   • 0
   • 0
   • 1
  • 6 Alternate Text Ahli Al Khalil
   • SH
    2 : 0
    AH
   • SH
    1 : 2
    AH
   • Jabal El Mokaber
    1 : 1
    AH
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • 1
   • 0
   • 1
  • 7 Alternate Text Mosaset AL Bireh
   • SH
    0 : 0
    Mosaset AL Bireh
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 0
   • 0
   • 0
   • 1
  • 8 Alternate Text Taraji Wadi Al-Nes
   • SH
    0 : 0
    TA
   • Shabab Yatta
    2 : 5
    TA
   • 0 : 0
    TA
   • 1
   • 0
   • 1
   • 0
   • 0
   • 0
   • 0
   • 1
  • 9 Alternate Text Markez Balata
   Düşme
   • AH
    1 : 0
    MA
   • SH
    1 : 2
    MA
   • Mosaset AL Bireh
    2 : 1
    MA
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 1
   • 2
   • -1
   • 0
  • 10 Alternate Text Hilal Al-Kudüs
   • SH
    1 : 1
   • SH
    2 : 1
   • TH
    1 : 0
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • -1
   • 0
  • 11 Alternate Text Shabab Dora
   Düşme
   • TA
    1 : 0
    SH
   • 0 : 0
    SH
   • SH
    1 : 0
    SH
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 0
   • 1
   • -1
   • 0
  • 12 Alternate Text Jabal El Mokaber
   Düşme
   • MA
    3 : 1
    Jabal El Mokaber
   • 1
   • 0
   • 0
   • 1
   • 1
   • 3
   • -2
   • 0
 • O: Oynadığı Maç
 • G: Galibiyet
 • B: Beraberlik
 • M: Mağlubiyet
 • A: Attığı Gol
 • Y: Yediği Gol
 • AV: Avaraj
 • P: Puan
+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.