Puan Durumu / Futbol

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
   • İL
    1 : 4
    HJ
   • HJ
    4 : 0
    KE
   • SE
    0 : 2
    HJ
   • HJ
    3 : 0
    FC
   • FC
    1 : 3
    HJ
   • HJ
    2 : 3
    RO
   • 33
   • 23
   • 7
   • 3
   • 78
   • 16
   • 62
   • 76
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • KU
    3 : 2
   • FC
    1 : 2
    KU
   • KU
    1 : 1
    RO
   • İL
    1 : 0
    KU
   • KU
    2 : 1
    JY
   • KE
    1 : 3
    KU
   • 33
   • 16
   • 8
   • 9
   • 51
   • 36
   • 15
   • 56
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • SE
    0 : 0
    İL
   • İL
    2 : 1
    FC
   • JY
    0 : 0
    İL
   • İL
    1 : 0
    KU
   • İL
    1 : 0
    KE
   • İF
    0 : 1
    İL
   • 33
   • 15
   • 11
   • 7
   • 39
   • 35
   • 4
   • 56
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • FC
    1 : 1
    RO
   • İL
    2 : 1
    FC
   • FC
    0 : 1
    İF
   • HJ
    3 : 0
    FC
   • VA
    2 : 1
    FC
   • FC
    2 : 1
   • 33
   • 12
   • 13
   • 8
   • 46
   • 31
   • 15
   • 49
   • İF
    3 : 2
    KE
   • İF
    2 : 1
    SE
   • FC
    0 : 1
    İF
   • JY
    1 : 0
    İF
   • RO
    0 : 3
    İF
   • İF
    0 : 1
    İL
   • 33
   • 13
   • 10
   • 10
   • 44
   • 42
   • 2
   • 49
   • SE
    0 : 0
    İL
   • İF
    2 : 1
    SE
   • SE
    0 : 2
    HJ
   • KE
    3 : 3
    SE
   • 2 : 2
    SE
   • SE
    5 : 0
    FC
   • 33
   • 13
   • 8
   • 12
   • 42
   • 47
   • -5
   • 47
   • FC
    1 : 1
    RO
   • RO
    2 : 0
    JY
   • KU
    1 : 1
    RO
   • RO
    3 : 0
    VA
   • RO
    0 : 3
    İF
   • HJ
    2 : 3
    RO
   • 33
   • 12
   • 6
   • 15
   • 43
   • 51
   • -8
   • 42
   • KE
    1 : 1
    VA
   • VA
    1 : 2
   • VA
    2 : 2
    FC
   • RO
    3 : 0
    VA
   • VA
    2 : 1
    FC
   • JY
    2 : 0
    VA
   • 33
   • 9
   • 12
   • 12
   • 38
   • 51
   • -13
   • 39
   • JY
    1 : 3
    FC
   • FC
    1 : 2
    KU
   • VA
    2 : 2
    FC
   • FC
    4 : 1
   • FC
    1 : 3
    HJ
   • SE
    5 : 0
    FC
   • 33
   • 10
   • 8
   • 15
   • 54
   • 57
   • -3
   • 38
   • KE
    1 : 1
    VA
   • HJ
    4 : 0
    KE
   • 4 : 0
    KE
   • KE
    3 : 3
    SE
   • İL
    1 : 0
    KE
   • KE
    1 : 3
    KU
   • 33
   • 8
   • 8
   • 17
   • 38
   • 59
   • -21
   • 32
  • 11 Alternate Text HIFK
   Düşme Maçları
   • 1 : 1
    JY
   • VA
    1 : 2
   • 4 : 0
    KE
   • FC
    4 : 1
   • 2 : 2
    SE
   • FC
    2 : 1
   • 33
   • 6
   • 11
   • 16
   • 37
   • 54
   • -17
   • 29
  • Düşme
   • 1 : 1
    JY
   • RO
    2 : 0
    JY
   • JY
    0 : 0
    İL
   • JY
    1 : 0
    İF
   • KU
    2 : 1
    JY
   • JY
    2 : 0
    VA
   • 33
   • 6
   • 8
   • 19
   • 32
   • 63
   • -31
   • 26
 • Finlandiya Veikkausliiga İç Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text HJK Helsinki
   Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
   • HJ
    4 : 0
    KE
   • HJ
    3 : 0
    FC
   • HJ
    2 : 3
    RO
   • 17
   • 13
   • 2
   • 2
   • 40
   • 7
   • 33
   • 41
  • 2 Alternate Text IFK Mariehamn
   • İF
    3 : 2
    KE
   • İF
    2 : 1
    SE
   • İF
    0 : 1
    İL
   • 17
   • 10
   • 5
   • 2
   • 32
   • 17
   • 15
   • 35
  • 3 Alternate Text Ilves
   UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • İL
    2 : 1
    FC
   • İL
    1 : 0
    KU
   • İL
    1 : 0
    KE
   • 17
   • 10
   • 3
   • 4
   • 25
   • 22
   • 3
   • 33
  • 4 Alternate Text Kuopio PS
   UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • KU
    3 : 2
   • KU
    1 : 1
    RO
   • KU
    2 : 1
    JY
   • 16
   • 9
   • 4
   • 3
   • 27
   • 18
   • 9
   • 31
  • 5 Alternate Text Rops Rovaniemi
   • RO
    2 : 0
    JY
   • RO
    3 : 0
    VA
   • RO
    0 : 3
    İF
   • 17
   • 9
   • 1
   • 7
   • 27
   • 24
   • 3
   • 28
  • 6 Alternate Text FC Lahti
   UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • FC
    1 : 1
    RO
   • FC
    0 : 1
    İF
   • FC
    2 : 1
   • 16
   • 6
   • 7
   • 3
   • 20
   • 12
   • 8
   • 25
  • 7 Alternate Text Seinöjoen
   • SE
    0 : 0
    İL
   • SE
    0 : 2
    HJ
   • SE
    5 : 0
    FC
   • 17
   • 7
   • 4
   • 6
   • 20
   • 24
   • -4
   • 25
  • 8 Alternate Text Vaasan Ps
   • VA
    1 : 2
   • VA
    2 : 2
    FC
   • VA
    2 : 1
    FC
   • 17
   • 4
   • 7
   • 6
   • 21
   • 29
   • -8
   • 19
  • 9 Alternate Text FC Inter Turku
   • FC
    1 : 2
    KU
   • FC
    4 : 1
   • FC
    1 : 3
    HJ
   • 16
   • 4
   • 6
   • 6
   • 27
   • 25
   • 2
   • 18
  • 10 Alternate Text HIFK
   Düşme Maçları
   • 1 : 1
    JY
   • 4 : 0
    KE
   • 2 : 2
    SE
   • 16
   • 4
   • 6
   • 6
   • 14
   • 18
   • -4
   • 18
  • 11 Alternate Text Kemi Kings
   • KE
    1 : 1
    VA
   • KE
    3 : 3
    SE
   • KE
    1 : 3
    KU
   • 16
   • 3
   • 7
   • 6
   • 19
   • 25
   • -6
   • 16
  • 12 Alternate Text Jyvaskyla
   Düşme
   • JY
    0 : 0
    İL
   • JY
    1 : 0
    İF
   • JY
    2 : 0
    VA
   • 16
   • 4
   • 3
   • 9
   • 16
   • 33
   • -17
   • 15
 • Finlandiya Veikkausliiga Dış Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text HJK Helsinki
   Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
   • İL
    1 : 4
    HJ
   • SE
    0 : 2
    HJ
   • FC
    1 : 3
    HJ
   • 16
   • 10
   • 5
   • 1
   • 38
   • 9
   • 29
   • 35
  • 2 Alternate Text Kuopio PS
   UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • FC
    1 : 2
    KU
   • İL
    1 : 0
    KU
   • KE
    1 : 3
    KU
   • 17
   • 7
   • 4
   • 6
   • 24
   • 18
   • 6
   • 25
  • 3 Alternate Text FC Lahti
   UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • İL
    2 : 1
    FC
   • HJ
    3 : 0
    FC
   • VA
    2 : 1
    FC
   • 17
   • 6
   • 6
   • 5
   • 26
   • 19
   • 7
   • 24
  • 4 Alternate Text Ilves
   UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
   • SE
    0 : 0
    İL
   • JY
    0 : 0
    İL
   • İF
    0 : 1
    İL
   • 16
   • 5
   • 8
   • 3
   • 14
   • 13
   • 1
   • 23
  • 5 Alternate Text Seinöjoen
   • İF
    2 : 1
    SE
   • KE
    3 : 3
    SE
   • 2 : 2
    SE
   • 16
   • 6
   • 4
   • 6
   • 22
   • 23
   • -1
   • 22
  • 6 Alternate Text FC Inter Turku
   • JY
    1 : 3
    FC
   • VA
    2 : 2
    FC
   • SE
    5 : 0
    FC
   • 17
   • 6
   • 2
   • 9
   • 27
   • 32
   • -5
   • 20
  • 7 Alternate Text Vaasan Ps
   • KE
    1 : 1
    VA
   • RO
    3 : 0
    VA
   • JY
    2 : 0
    VA
   • 16
   • 5
   • 5
   • 6
   • 17
   • 22
   • -5
   • 20
  • 8 Alternate Text Kemi Kings
   • HJ
    4 : 0
    KE
   • 4 : 0
    KE
   • İL
    1 : 0
    KE
   • 17
   • 5
   • 1
   • 11
   • 19
   • 34
   • -15
   • 16
  • 9 Alternate Text Rops Rovaniemi
   • FC
    1 : 1
    RO
   • KU
    1 : 1
    RO
   • HJ
    2 : 3
    RO
   • 16
   • 3
   • 5
   • 8
   • 16
   • 27
   • -11
   • 14
  • 10 Alternate Text IFK Mariehamn
   • FC
    0 : 1
    İF
   • JY
    1 : 0
    İF
   • RO
    0 : 3
    İF
   • 16
   • 3
   • 5
   • 8
   • 12
   • 25
   • -13
   • 14
  • 11 Alternate Text HIFK
   Düşme Maçları
   • VA
    1 : 2
   • FC
    4 : 1
   • FC
    2 : 1
   • 17
   • 2
   • 5
   • 10
   • 23
   • 36
   • -13
   • 11
  • 12 Alternate Text Jyvaskyla
   Düşme
   • 1 : 1
    JY
   • RO
    2 : 0
    JY
   • KU
    2 : 1
    JY
   • 17
   • 2
   • 5
   • 10
   • 16
   • 30
   • -14
   • 11
 • O: Oynadığı Maç
 • G: Galibiyet
 • B: Beraberlik
 • M: Mağlubiyet
 • A: Attığı Gol
 • Y: Yediği Gol
 • AV: Avaraj
 • P: Puan
+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.