Esnaf muaflığı limiti yükseltildi

Gelir Vergisi Kanununda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemelerle vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletilmiş ve evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar da muafiyet kapsamına alınmıştı. Muafiyet limiti olan 320 bin lira, 700 bin liraya çıkarıldı. Peki 2023 yılında evlerde üretilerek satılan ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin ne kadarı vergiden muaf tutulacak? Ev hanımı vergi muafiyeti için gerekli belgeler neler?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vergi muafiyet tutarı 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğler yeni yılda yürürlüğe girecek.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi.

Gelir vergisinde yer alan çok sayıda istisna ve indirim tutarı da mükelleflerin lehine olacak şekilde artırıldı. Bu kapsamda, kira gelirlerindeki 9 bin 500 lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı. Böylece 2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. Kira gelirinin 21 bin lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.

Esnaf muaflığı limiti 2023 ne kadar oldu?

Yapılan düzenlemelerle vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletilmiş ve evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar da muafiyet kapsamına alınmıştı. Muafiyet limiti olan 320 bin lira, 700 bin liraya çıkarıldı. 2023 yılında evlerde üretilerek satılan ürünlerin satışından 700 bin liraya kadar elde edilen gelirler, muafiyet kapsamında olacak.

Basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri de önemli ölçüde yükseltildi. Taksici, dolmuşçu, servis işleticisi, berber, terzi, bakkal, manav, kasap ve benzeri esnaf şartları dahilinde basit usule tabi bulunuyor. Düzenleme ile bu kapsamdaki esnafın kazançları, 2021 yılından itibaren gelir vergisinden istisna edilmişti.

Gelir Vergisi Kanununda basit usule tabi olma şartları ile ilgili özel düzenlemeler bulunuyor. Basit usule tabi olmak için her yıl yeniden belirlenen kira tutarları, yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarların aşılmaması gerekiyor. Bu kapsamda 2023 yılında elde edilecek gelirler için bu hadler de artırıldı

Uyumlu mükelleflere vergi indiriminde yer alan limit güncellendi. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler, 5 puanlık vergi indiriminden faydalandırılıyor. Vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de 2 milyon liradan, 4,4 milyon liraya çıkarılarak, mükelleflere sağlanan teşvikte artış yapıldı.

Telif haklarından elde edilen kazançlara uygulanan istisna tutarı da yükseltildi. Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerinden elde ettikleri kazançları, belirli bir tutarı aşmaması halinde gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu kazançlarla ilgili 880 bin lira olan istisna tutarı, 2023 yılında elde edilecek gelirler için 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.

Evden e ticaret yapanlar vergi muafiyeti belgesi almak için neler yapılır?

  • -Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
  • -Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
  • -Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
  • -Satışın tümünün internetten yapılıyor olması,
  • -Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsili,
  • -Gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması,
  • -Tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
  • -İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,
  • -Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması gerekiyor.

Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibariyle %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, GVK 98. ve 119’uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyecekler. Esnaf muaflığından faydalanan mükellefler için yapılan kesinti nihai vergilendirme olacak, söz konusu kesintiler için ayrıca bir beyanname vermelerine gerek kalmamıştır.

ÖZGÜN
2023 vergi dilimleri tablosu