Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
2020 yılında memurlara ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?
2020 yılında memurlara ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?

Daha önceki yazılarımızda maaş katsayısındaki artışların emeklilerden memurlara ve işçilere kadar birçok kişiye yapılan ödemeyi etkilediğini yazmıştık. Bu yazımızda 2020 yılı Ocak ayı sonrası verilerine göre memurlara ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif ile ödenecek tutarları izah etmeye çalışacağız.

Taltif ödemesinin yasal dayanağı nedir?

Emniyet Teşkilatı mensuplarına taltif ödemesinin dayanağı 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Para Mükafatı başlıklı 86’ncı maddesidir. Buna göre Emniyet Teşkilatı mensuplarından; ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar ve olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar, para verilerek ödüllendirilme yapılmaktadır. Taltif alacak personel sayısında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Yapılacak bu ödüllendirmede, ödüllendirilecek hizmeti yerine getiren birim tarafından açıklayıcı bilgilerle, ayrıntılı olarak özel ve somut anlatımla “Taltif Teklif Dosyası” hazırlanmakta ve buna göre ödenmektedir. Yılda ortalama üç kez toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu kararına istinaden yapılacak ödüllendirme tutarı her toplantı için personel başına yirmi dört maaş tutarını geçememektedir. Yıllık ödeme tavanını da ortalama 72 maaş tutarı olarak ifade edebiliriz. Taltif ödemesi FETÖ’nün en fazla istismar ettiği konulardan birisiydi.

Alınacak taltif tutarı; Emniyet Teşkilatı mensuplarının fiilen almakta oldukları aylık tutarların yani gösterge ve ek göstergeleri toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Buna göre; 1. Sınıf Emniyet Müdürü’nün alacağı taltif tutarı (1500 + 3600)* 0,146061 = 744,91 TL’dir. Diğer personelin taltif tutarı da aynı şekilde hesaplanabilir. Bu ödemeden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Hizmet yılı düşük personelin alacağı tutar ise ister istemez düşük olmaktadır.

Bir zamanlar FETÖ, mensubu olan emniyetçilerden taltif zenginleri türetmişti. 689 adet taltif alan FETÖ mensupları haberlere yansımıştı. Ümit ederiz ki objektif kriterler getirilerek ve şeffaflığa riayet edilerek bu örneklere bundan sonra rastlanılmaz.

2.775 TL tutarındaki ödülün şartları taltiften farklı mıdır?

Emniyet personeli dışındaki personeller ödül konusunda bu kadar şanslı değildir. 2011 yılı öncesinde memurlara bir aylıkları tutarında ödenen ödül, çok küçük bir rakama tekabül etmekteydi. Memura yapılan ödülün hesabında ise sadece memurun almakta olduğu gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşan tutar esas alınmaktaydı.

Örnekle açıklamak gerekirse önceki düzenlemeye göre; 1’inci derecenin 4’üncü kademesindeki bir memurun alacağı ödül tutarı; (2200 +1500)* 0,146061 = 540 TL kadardı. Memurun ek göstergesi düşükse alınacak ödül tutarı daha düşük olmaktaydı. Ancak, 2011 yılında 6111 sayılı Kanun’la bu ödemenin tutarı 2.775 TL’ye kadar arttırılmıştır. Aşağıda memura verilecek ödülün şartları ile ödenecek tutar detaylarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Memurların ödül almasının şartları nelerdir?

657 sayılı Kanun’un başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122’nci maddesinde konu bütün detaylarıyla açıklanmıştır. Buna göre; görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

1- Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

2- Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

3- Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde, somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

Değerlendirme ölçütü olmadan ödül verilebilir mi?

Değerlendirme ölçütü çıkarmak kurumların takdirine bırakılmıştır, ancak ödül verilmesinde değerleme ölçütünün olmamasının etkisi yoktur. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. Doğrusu bu konuda değerlendirme ölçütü belirleyen kamu kurumuna şuana kadar şahit olamadık. Devlet Personel Başkanlığı da kaldırıldığına göre bu konu şimdi daha çabuk çözülecektir.

Memura verilecek ödül tutarı nasıl hesaplanır?

Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500*0,146061 * % 200 = 2.775 TL’dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken önemli bir husus da ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.

Huzur hakkı nedir ve ödenecek tutar nasıl belirlenir?

375 sayılı KHK’nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir; “ Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir.”

Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilmektedir. Genellikle bu ödeme 9000* 0,146061 = 1.314,54 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

Cingözler bitmez sanmayın, öyle bir biter ki
Cingözler bitmez sanmayın, öyle bir biter ki

Sertaharri memuru (Başkomiser) Mehmet Rıza, senelerden beri kibar hırsız Cingöz Recai’nin peşindeydi.

Kaç defa, son anda elinden kaçırmıştı.

Birkaç defa yakaladığı da olmuş, fakat o yine bir yolunu bulup kayıplara karışmıştı.

Hapisten bile kurtulmayı başarmıştı.

Cingöz’ün büyük bir teşkilatı vardı. Çok zekiydi. Sık sık kılık değiştiriyor, makyaj yapıyor, tanınmaz hâlde işine devam ediyordu.

**

Mehmet Rıza, bir gün Cingöz’ün adamlarından birinin peşine düşmüştü. O da makyajlıydı ve kılığını değiştirmişti. Bir otomobile bindiği sırada tam hareket ederken, Mehmet Rıza da arabaya atlamıştı. Kurtulacak yeri yoktu. Cingöz’ün adamı telaşa kapıldı.

Onu yakalayıp emniyete götürünce, yüzündeki maskeyi çekip çıkardı.

Gördüğü manzara karşısında üç dakika ağzı açık kaldı.

Ne diyeceğini bilemedi.

Karşısındaki kişi, polis müdüriyetinin ikinci şube müdürü Mahmut’tu.

**

Mehmet Rıza odasında düşünmeye başladı.

Artık Cingöz Recai’yle mücadelesi tamamiyle ehemmiyetli bir safhaya giriyordu. Bu melûn hırsızı alelade tertibatla ele geçirmenin imkânsızlığı o kadar aşikârdı ki…

Cingöz’ün hususi hayatına ait zerre kadar bir şey bilmediği hâlde, bu melûn hırsız, gözlerinde röntgen varmış gibi Mehmet Rıza’nın bütün tertibatından günü gününe, saati saatine haberdar oluyor. Böyle, hükümet kuvvetine yakın geniş bir teşkilat ile İstanbul’u her tarafına kol salmış bir adamla, tek başına nasıl mücadele edebilir?

Ümitsizliğe kapılmıştı ve istifa etmeyi düşünüyordu.

Bütün âleme söylemek istediği şuydu:

“Ben mesleğimi çok seviyordum, hiçbir yan kesici, tavcı, karmanyolacı, kasa hırsızı, katil elimden kurtulamıyordu, fakat bu Cingöz Recai denilen iblisle mücadele etmek benim kârım değildir; çünkü ben tek başımayım, onun ordusu var… Polis erkânı bile ona tâbi. Zabıta (polis) kuvvetlerini bile o idare ediyor. Bu vaziyet karşısında ne yapabilirim? Bir kişi, bir milyon kişiyle mücadele edemez ya…”

**

Sonra, bu fena şerâit içinde bile Cingöz’le mücadele ederek onu yakalamak, bu şeytani teşkilatı bütün esrarıyla meydana çıkarmak, zabıta tarihinde şimdiye kadar misli görülmedik bir şeref kazanmak arzusu, yeisine galebe çalarak ona eski cevvaliyetini iade ediyordu.

**

Sene 1925; Peyami Safa, Cingöz Recai isimli seri kitaplarını peş peşe yayınlıyor.

“Server Bedi” adıyla yazdığı kitapları haftada bir yayınlanıyor ve kapış kapış satılıyor.

Cingöz’ün Esrarı (Sırları) kitabında Mehmet Rıza, yakaladığı ve maskesini düşürdüğü polis müdürünü sorguya çekti. Anlattıkları, devlet içine sızmış bir çetenin büyüklüğünü ortaya sermekteydi.

“Cingöz’ün işlerini bütün adamları bilmez” diyordu karşısındaki, “Ben o gece altıncı mıntıkada çalışıyordum.”

Altıncı mıntıkanın ne olduğunu ise şöyle anlatıyordu:

“Cingöz, İstanbul’u birçok mıntıkalara ayırmıştır. Selimiye Kışlası’yla Karacaahmet arası altıncı mıntıkadır. Orada iki telsiz telgraf istasyonu yaptırdı. Üçüncü mıntıkadan verilen işaretleri, orada tecrübe ediyorduk. Her mıntıkada Cingöz’ün gizli bir telsiz telgraf istasyonu vardır. Bu istasyonlar, beş sene evvel, Birinci Teşkilat Komisyonu kararıyla inşa edilmeye başlanmıştır.”

Mehmet Rıza, Cingöz’ün on iki teşkilat idare ettiğini ve her teşkilatın bir meclis idaresi olduğunu biliyor, fakat usta hırsızın böyle birçok semtte, telsiz telgraf istasyonları yaptırdığını işitmemişti.

“Bu istasyonlar ne işe yarar?”

“Mıntıkalar, bunlar vasıtasıyla tehlikeyi haber verirler. Şayet reis polisin eline geçerse, altmış istasyon, iki dakikada vakadan haberdar olur ve on iki teşkilatın adamları, hemen faaliyete geçerler.”

Mehmet Rıza, ne kadar adamı olduğunu sorar.

“Adamlarının sayısını bilmiyorum. Resmî dairelerde, hatta müdüriyette birçok adamları vardır. Taşralarda ve Ecnebi şirketlerinde de…”

**

Yaklaşık yüz yıl önce yazılmış bu satırlarda anlatılanlar, hiç de yabancı gelmedi değil mi?

Manzara epeyce tanıdık.

Belli ki Cingöz Recai’den etkilenenler olmuş.

Onun faaliyetlerini ve tarzını, bazıları kendine rehber edinmiş, o yolda mesafe kat etmişler.

Köküne kibrit suyu... Yoksa turp suyu muydu? Her neyse, bir su dökülsün ve kökü de dalı da kurusun.

Kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlardan polis memuruna doğum günü sürprizi
Spor
Kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlardan polis memuruna doğum günü sürprizi
Afyonkarahisar'da hafta sonu oynanan 2'nci Lig maçında AFJET Afyonspor taraftarları, statta görevli polis memuru Engin Çakın'a ilginç bir sürpriz hazırladı. Kendi aralarında kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlar olaya müdahale eden polis memurunu aralarına alıp, 'İyi ki doğdun' tezahüratları arasında doğum günü sürprizi yaptı.
DHA
Yunanistan'da 24 saatlik memur grevi hayatı durdurdu
Dünya
Yunanistan'da 24 saatlik memur grevi hayatı durdurdu
Yunanistan'da, hükumetin sosyal güvenlik yasasıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısına itiraz eden kamu çalışanları 24 saatlik greve gitti. Greve, yerel yönetim çalışanları, gazeteciler, devlet hastaneleri çalışanları, demir yolları ve liman işçileri katıldı. Grev süresince devlet dairelerinde ve bazı belediyelerdeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenileyemedi, özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı.
AA
THY'den koronavirüs önlemi: Kabin ekibine maske ve eldiven izni
Dünya
THY'den koronavirüs önlemi: Kabin ekibine maske ve eldiven izni
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.
DHA
Yargıtay’dan emsal karar: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz
Ekonomi
Yargıtay’dan emsal karar: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz
Teknisyen olarak görev yaptığı okuldan alınarak 6 aylığına geçici görevle başka bir liseye atanan memura müjdeli haber Bölge idare Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme; geçici görevlendirmenin ’ihtiyaca binaen’ gibi soyut sebeple keyfi olarak yapılamayacağına hükmetti.
IHA
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?

En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın kamu kesiminde en yüksek ücreti aldığını söyleyemeyiz. Kamu kesiminde en yüksek ücret alan gruplar ile bunların Ocak 2020 ayı itibarıyla ne kadar ücret aldıklarını ve nasıl istihdam edildiklerini açıklamaya çalışacağız.

2020’de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ne kadar ücret alacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın 2020 yılının Ocak ayındaki net ücreti 19.795 TL’dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda personel bulunmaktadır.

Bilişim uzmanının ilk uygulaması hangi kurumda başladı?

Kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorluklar yeni bir istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu durum, yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırlamıştır.

Kamuda yüksek ücretle bilişim uzmanı istihdamı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda başlatılmıştır. Bilişim uzmanı istihdamına ilişkin düzenlemeye 5502 sayılı kanunun 28’inci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre: Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 80 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilecektir.

Bu şekilde çalıştırılacaklardan kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usûl ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

Bilişim uzmanının yaygınlaşması 375 sayılı KHK ile olmuştur

Bilişim uzmanının kamuda yaygınlaşması ise 375 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi ile yaygınlaşmıştır. Buna göre, 375 sayılı KHK’nin ek 6’ncı maddesinde; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanun’a ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabileceği ve bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücretin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemeyeceği belirtilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te bilişim personeli olarak istihdam edilecek personelin alım süreci ve diğer hususlara yer verilmiştir. Dikkat edileceği üzere, hükmün yazılış şeklinin dahi 5502 sayılı Kanun’daki hükme göre şekillendiği görülecektir.

Bilişim personeline ödenecek ücret tutarı ne kadardır?

2020 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan mali ve sosyal haklara ilişkin genelgede; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.127,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu genelgede yer alan sözleşmeli personele ödenecek 7.127,04 TL ücret tavanına göre:

1-Bilişim personelinden tavan ücretin iki katını alacak personele brüt 14.254 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 10.411 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 8.957 TL’ye düşecektir.

2- Bilişim personelinden tavan ücretin üç katını alacak personele brüt 21.381 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 15.506 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 13.325 TL’ye düşecektir.

3-Bilişim personelinden tavan ücretin dört katını alacak personele brüt 28.508 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 21.262 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 18.398 TL’ye düşecektir.

4- Bilişim personelinden tavan ücretin beş katını alacak personele brüt 35.635 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 26.909,56 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 22.431 TL’ye düşecektir.

KİT genel müdürleri en yüksek devlet memurundan daha fazla ücret alıyor

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için “En Yüksek Devlet Memuru” ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise “En Yüksek Devlet Memuru Aylığı” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak, kamuda ek göstergesi en yüksek kamu görevlisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı değil 9.000 ek göstergeli Genelkurmay Başkanıdır.

Kamuda En Yüksek Devlet Memuru aylığını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı alsa da en yüksek ücreti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı alamamaktadır. Yeni düzenlemeyle KİT Genel Müdürlerinin ücreti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aldığı ücretin oldukça üzerine çıkarılmıştır. KİT Genel Müdürlerinin Ocak ayı için aldıkları ücret; 13.779+ 8506 (Yönetim Kurulu Başkanlığı ücreti) = 22.285 TL’dir.

Bakanlık müsteşarı ise 2020 yılı Ocak verilerine göre 15.758TL, müsteşar yardımcısı ise 13.779 TL ücret almaktadır. (Müsteşar ve müsteşar yardımcılarının görevleri sona erse de hala bu görevde olanlar vardır ve maaşlarını aynen almaktadırlar.)

2020 yılında Bakan Yardımcıları ne kadar ücret alacak?

3046 sayılı Kanun’un 21/A maddesine göre; bakan yardımcılarına en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenmektedir.

Bakan yardımcılarına milletvekillerine ödenen ücret kadar ödeme yapılmaktadır. Yani bakan yardımcıları 2020 yılının Ocak ayında yaklaşık olarak net 29.692 TL maaş alacaklardır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bunların emekli maaşları kesilmeyeceği için eğer emekli iseler aldıkları emekli maaşlarının da bu maaşlara ilave edilmesi gerekmektedir.

Memurun zamlı maaşı belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin lira
Ekonomi
Memurun zamlı maaşı belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin lira
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.
AA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.