On iki başlıkta 3600 ek gösterge düzenlemesi ve olağan sonuçları
Ahmet Ünlü
On iki başlıkta 3600 ek gösterge düzenlemesi ve olağan sonuçları
Muhalefet partilerinin sonuçlarını bildikleri halde acımasızca kullandıkları en çarpıcı iki konudan birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar, diğeri ise 3600 ek göstergedir. İktidar tarafından polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile idarecilerin ek göstergelerinin 3.600’e çıkarılacağı sözü verildi. Gelinen noktada bu işin çok boyutlu ve çok kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği ortaya çıktı. Çalışmanın en önemli boyutu ise elbette ortaya çıkacak maliyet ve yeni taleplere kapı aralamaktı. Nitekim...
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler (2)
Ahmet Ünlü
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler (2)
Bugünkü yazımızda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün mahalli idarelerin personele yönelik sorularına ilişkin vermiş olduğu cevaplara özet olarak yer verilerek belediyelere yönelik neler yapılması gerektiğini açıklamaya çalışacağız. Daha önce de sorular ve cevaplar ışığında benzer açıklamalar yapmıştık ancak bir ilerleme olmadı. Belki de yeni hatırlatmalara gerek olduğu için gelişme olmamıştır.Sözleşmeli personele aile yardımı ödenir mi?5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi kapsamında...
12 başlıkta ‘3600’ ve olağan sonuçları
Ekonomi
12 başlıkta ‘3600’ ve olağan sonuçları
3600 ek gösterge talebi yıllardır vardı ama bütün baskı ve ısrarlara rağmen sonuç alınamıyordu. Gösterge 3599 olsa dahi istenen sonucu almaya yetmiyor. İlla 3600 olursa bir anlam ifade ediyor. Düzenlemenin 15.01.2023'te yürürlüğe gireceğini söylemek kehanet olmayacaktır. İşte yazarımız Ahmet Ünlü'nün kaleminden '3600'ün bütün boyutları…
Yeni Şafak
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler (2)
Ahmet Ünlü
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler (2)
Bugünkü yazımızda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün mahalli idarelerin personele yönelik sorularına ilişkin vermiş olduğu cevaplara özet olarak yer verilerek belediyelere yönelik neler yapılması gerektiğini açıklamaya çalışacağız. Daha önce de sorular ve cevaplar ışığında benzer açıklamalar yapmıştık ancak bir ilerleme olmadı. Belki de yeni hatırlatmalara gerek olduğu için gelişme olmamıştır.Sözleşmeli personele aile yardımı ödenir mi?5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi kapsamında...
Kanunlardaki çelişkiler memurlar lehine çözüme kavuşturulmalıdır
Ahmet Ünlü
Kanunlardaki çelişkiler memurlar lehine çözüme kavuşturulmalıdır
Bugünkü yazımızda personel konularına ilişkin kanunlardan kaynaklanan sorunları soru ve cevap şeklinde açıklamaya çalışarak çözüme yönelik önerilerde bulunmaya çalışacağız.Aylıksız izindeyken memurların avukatlık stajı yapmaları mümkün müdür?Bir kamu kurumunda memur olarak görev yapıyorum. Hukuk fakültesini bitirdim. Aylıksız izin alarak avukatlık stajı yapabilir miyim?Birçok memur memuriyet sürecinde dışarıdan hukuk fakültesini okumakta ve okulu bitirdikten sonra da avukatlık hayali kurmaktadır...
2020 yılında hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
2020 yılında hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
Bu yazımızda 2020 yılında kamu personeline yapılacak yabancı dil kursu ödemesi, şartları, tutarı ve kurstan yararlanacak personelini açıklamaya çalışacağız.Bazı kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri kamu kurumları tarafından ödenmektedir. Bu husus yeni bir düzenleme olmayıp yıllardan beridir devam eden bir düzenlemedir. Ancak, zaman içerisinde kurs ücretleri artması gerekirken bunun aksiyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun E Cetveli’nde hangi personelin yabancı dil kurs ücretlerinin hangi şartlarda ödeneceği açıkça belirtilmiştir.Buna göre; 1- Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanun’a göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,2- Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,3- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ders ücretleri, yüzde 50’si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 447 TL’yi geçmemek üzere ödenebilmektedir.Gerekli onay sürecini tamamladıktan sonra kursa katılan personel, kursa devam ettiğine dair belgeyi ve faturayı kurumuna ibraz ederek yaptığı kurs ücretini alabilmektedir. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilecektir.Dil kursu yardımı tutarı 2016 yılının gerisinde kaldıGarip ama 2016 yılında 534 TL olan ödeme 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında 447 TL olarak ödenmektedir. Yani 2020 yılında yapılan ödeme dahi 2016 yılında yapılan ödemeden aşağıda kalmıştır.Bu düzenlemede yer alan kurumların üst yönetim görevlileri gibi önemli ve bir o kadar da kendine özgü bir kavramla karşılaşıyoruz. Bu kavramın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir ki üst yönetim görevlilerini bilelim. Mesela şube müdürleri üst yönetim midir?Hizmet satın alma yoluyla yabancı dil kursu düzenlenebilir mi?Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da yukarıda belirtilen aynı esaslar uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları yapacakları hizmet satın alma ihaleleriyle aynı nitelikteki personel için yabancı dil kursu açılabilmekte, personel başına aynı ücreti ödeyebilmektedir.2020 yılında yabancı dil ücreti arttı mı?375 sayılı KHK’nin 2’nci maddesine göre; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı’nın teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.375 sayılı KHK tavan tutarları belirlemiş olup, bu KHK çerçevesinde çıkarılan 15 Nisan 1997 Başbakan onayıyla yürürlüğe giren ‘Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar’a göre hangi personele ne tutarda ödeme yapılacağı belirlenmiş olup, halen bu esaslar yürürlüktedir.Buna göre; 1- Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin; dil puanı 96-100 olanlar için; 1200 * 0,143998 =172,79 TL, dil puanı 90-95 olanlar için; 900 * 0,143998 =129,59 TL, dil puanı, 80-89 olanlar için; 600 * 0,143998 = 86 TL, dil puanı 70-79 olanlar için; 300 * 0,143998 = 43 TL’dir.2 - Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin; Dil puanı 90-100 olanlar için; 750 * 0,143998 =107,99 TL, dil puanı 90-100 olanlar için; dil puanı 80-89 olanlar için; 500 * 0,143998 = 71,99 TL, dil puanı 70-79 olanlar için; 250 * 0,143998 = 35,99 TL’dir.Dolayısıyla maaş katsayısı arttıkça kamu personeline ödenen dil tazminatı da artmaktadır. Bu tazminattan sadece damga vergisi kesilmektedir.Hangi diller için dil tazminatı ödenmektedir?4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre, bu Yönetmeliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde puan alanlara tazminat ödenmektedir.İlgili yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince; YDS Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez; diğer diller için ise yılda en az bir kez yapılmaktadır.
2022 yılında sözleşmeli personeller arasındaki statü farklılığı düzeltilecek
Ahmet Ünlü
2022 yılında sözleşmeli personeller arasındaki statü farklılığı düzeltilecek
Daha önceki yazılarımızda sözleşmeli ve memurlar arasındaki farklara ayrıntılı bir şekilde yer vermiştik. Özellikle “Sözleşmeli personel, sorunlar ya da eşit işe farklı statü ve farklı ücret” ile “Sözleşmeli personel istihdamındaki artışın sebepleri ya da politika çıkmazı” başlıklı yazılarımız konuyu özetler nitelikteydi. Ancak bu konularda ciddi adımlar atıldığını göremedik. Bugünkü yazımızda sözleşmeli ve memurların yıllık izin hesabında esas alınan hizmetlerdeki farklı uygulama ile sözleşmeli...
Kamuda puanla yükselme dönemi
Ekonomi
Kamuda puanla yükselme dönemi
Paralel örgütün kamuda haksız atamalarıyla gündeme gelen terfi sistemi sil baştan yenileniyor. Memur ve bürokratlar alacakları puana göre yükselecek veya tayin hakkı kazanacak. Başarısız olan idareci, koltuğunu koruyamayacak.
Diğer

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.