Hayat Sağlıkta stratejik öneme sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek

Sağlıkta stratejik öneme sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek

TÜSEB'in sağlık alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Desteklenmesine karar verilen projelerde, TÜSEB'e bağlı enstitü ve merkezler haricindeki kurumlar ile sözleşme imzalanacak.
Desteklenmesine karar verilen projelerde, TÜSEB'e bağlı enstitü ve merkezler haricindeki kurumlar ile sözleşme imzalanacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB), sağlık alanında stratejik öneme sahip araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerinin başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜSEB'in sağlık bilimi ve teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek üzere gerçekleştirdiği mevzuat düzenlemelerinin ilki olan yönetmelikle, sağlık alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

TÜSEB'e bağlı enstitüler, merkezler ile kurum, kuruluş ve diğer tüzel kişilere ayni veya nakdi destek sağlanan stratejik Ar-Ge projelerini içerisine alan yönetmeliğe göre, stratejik önemi olan konulardaki proje başvuruları, ilgili başvuru formu ve ekleri doldurularak TÜSEB'e sunulacak. Başvurular, çağrı, davet usulü veya doğrudan yapılabilecek.

Destek kararı, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek. Desteklenmesine karar verilen projelerde, TÜSEB'e bağlı enstitü ve merkezler haricindeki kurumlar ile sözleşme imzalanacak.

Proje teşvik ikramiyesi

Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın yüzde 75'ini geçmemek kaydıyla yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde proje sözleşmesinde belirlenen oranda "Proje Teşvik İkramiyesi" ödenebilecek.

Proje bütçesinin oluşturulmasında projede gerekli olan yeni araç, gereç, teçhizat, alet, makine, yazılım, hizmet ve yayın alım giderleri, danışmanlık ve hizmet alım giderleri, projenin gerektirdiği konularda, proje personelinin yurt içinde veya yurt dışında proje konusuyla ilgili yapacağı seyahat giderleri, proje personelinin yurt içinde veya yurt dışında proje konusuyla ilgili alacağı eğitim giderleri, projede süreli olarak istihdam edilecek proje personelinin ücret ve diğer haklarına ilişkin giderler, bursiyer giderleri ile Proje Teşvik İkramiyesi gibi unsurlar dikkate alınacak.

Söz konusu maliyet kalemlerine göre belirlenecek proje bütçesi, kanundaki yetkisine göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu, Başkanı onayı ile kesinleşecek. Desteklenen stratejik Ar-Ge projelerinin bütçeleri, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle projeyi öneren kurumların bütçesine gelir kaydedilmeksizin, açılacak özel hesaba aktarılacak ve bu hesapta izlenecek.

Proje ekibinde yer almayan ancak projenin başarıya ulaşması için gerekli olduğu durumlarda yurt içinden veya yurt dışından projede çalışmak üzere bilim insanı davet edilebilecek. Bu kişilere ödenecek tutarlar da yönetim kurulu tarafından belirlenen limit ve esaslar çerçevesinde, ilgili enstitü başkanının görüşüyle TÜSEB tarafından belirlenecek.

Uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler

Kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin gelişme raporları gönderilmeyen projeler ile inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler, TÜSEB Başkanı kararıyla geçici olarak durdurulacak. Projenin durdurulma süresi içinde proje bütçesinden hiçbir şekilde harcama yapılamayacak.

Yapılan incelemeler sonucunda geçici durdurma kararı alınmaksızın yönetici, yürütücünün kusurundan kaynaklanan sebeplerle öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler hakkında iptal, diğer sebeplerle öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler hakkında yürürlükten kaldırılma kararı verilebilecek.

Yürürlükten kaldırma veya iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve bunların niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri belirlenen süre içerisinde TÜSEB'e veya TÜSEB tarafından belirlenen benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilecek.

Ayrıca iptal edilen projede görev alan proje yöneticisi, yürütücüsü ve kusurlu araştırmacılara ödenen proje teşvik ikramiyeleri, ilgili esaslar çerçevesinde geri alınacak. Bu kişilere 1-5 yıl TÜSEB ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmeyecek, yürürlükte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜSEB tarafından yapılmış olan proje bazlı görevlendirmeleri de sona erdirilecek. Sadece uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlenilen, varsa süreli temsil görevleri ile uluslararası projelerde yürütülen görevler, başkan oluruyla devam ettirilebilecek.

Yürürlükten kaldırılan ve iptal edilen projelerde kurumun kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde TÜSEB tarafından bildirilen banka hesabına iade edilecek.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki fikri mülkiyet haklarının tamamı, ilgili proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde TÜSEB'e ait olacak.

TÜSEB'e ait fikri hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilecek net gelirin yüzde 50'sini geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından belirlenecek oranda fikri ürün sahiplerine pay verilebilecek.

Proje yönetici, yürütücüleri, projenin TÜSEB tarafından desteklendiğini belirtmek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilecek. Ancak projenin TÜSEB tarafından ya da TÜSEB ile işbirliği halinde yürütüldüğü yönünde açıklama yapılamayacak veya bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamayacak. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerle sunulan tebliğlerin bir örneğinin TÜSEB'e gönderilmesi zorunlu olacak.

Ayrıca gizlilik gerektiren hallerde ve fikri ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil koşuluna bağlı olduğu durumlarda fikri ürünün içeriği ile ilgili herhangi bir yolla kamuya bilgi sunulamayacak.

Öte yandan özel kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olacak. Bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde ise bu projelere TÜSEB ile anılan kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanacak.

Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşun tabi olduğu mevzuat kapsamında, özel hesaplardan yapılacak harcamalar da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenecek. Yürürlükten kaldırılan, iptal edilen ve sonuç raporu kabul edilen projelerde hesapta kalan tutar, proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluş tarafından TÜSEB'e iade edilecek.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenleme olan usul ve esaslar da hazırlandı.

İlgili diğer kurumların görüşlerinin alınmasının ardından söz konusu düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla proje başvurularının da kabul edilmesine başlanacağı öğrenildi.

Afrika'da hastalara derman oluyor
HAYAT
Afrika'da hastalara derman oluyor

Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı
HAYAT
Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı

Türk doktor dünya birincisi oldu
HAYAT
Türk doktor dünya birincisi oldu

Demircan: Sağlık çalışanlarını daha iyi anlıyorum
HAYAT
Demircan: Sağlık çalışanlarını daha iyi anlıyorum

Uyku apnesi trafik kazası riskini 7-8 kat artırıyor
HAYAT
Uyku apnesi trafik kazası riskini 7-8 kat artırıyor

 • Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
 • YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
 • YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
 • Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
 • YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
 • YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
 • Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.