Yazarlar694 sayılı KHKda memurlarla ilgili neler var?

694 sayılı KHK’da memurlarla ilgili neler var?

Ahmet Ünlü
AhmetÜnlüGazete Yazarı

694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de memurlarla ilgili birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bu yazımızda yapılan düzenlemeler çerçevesinde konuyu açıklamaya çalışacağız.

* Olağanüstü hal nedeniyle memur istifalarındaki sorun çözüldü

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 96'ncı maddesindeki hükümler nedeniyle memur istifalarında sorun yaşanmaktaydı. Bu maddede yer alan; “Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar” hükmü nedeniyle olağanüstü hal dönemlerinde memurların istifalarında ciddi sorunlar yaşanmaktaydı ve kamu kurumları nasıl hareket edeceklerini bilemiyordu.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
: 694 sayılı KHK’da memurlarla ilgili neler var?
Haber Merkezi20 Ağustos 2017, PazarYeni Şafak
694 sayılı KHK’da memurlarla ilgili neler var? yazısının sesli anlatımı ve tüm yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!

REKLAM

Madde metnine yapılan düzenlemeyle “çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya” ibaresi eklenmiş ve yaşanan sorun ortadan kaldırılmıştır. Demek ki yapılan küçük değişikliklerle büyük sorunlar çözülebiliyormuş.

* Ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verildi

5510 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinde yapılan değişiklikle fiili hizmet süresi zammı alacakların kapsamı genişletilerek sistemde önemli bir gedik açıldı

Ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlilerine her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilecek.

REKLAM

Bu düzenlemeyle ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet süresi zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır.

Sonuç olarak 5510 sayılı Kanun öncesindeki karmaşaya yavaş ama istikrarlı adımlarla dönülmektedir. Biraz daha gayret edilirse eski halden de daha ileriye gidilebilir. Emeklilik mevzuatında yapılan bu düzenlemeler esas itibarıyla sistem bozucu özellik taşımaktadır ve sosyal güvenlik sistemini dejenere etmektedir. Avrupa ülkeleri sosyal güvenlik sistemlerindeki açıklar nedeniyle yaş haddini arttırmaya çalışırken bizim bu tür popülist tavır takınmamız doğrusu anlaşılır bir durum değildir.

REKLAM

* Tabip ve uzman tabiplerin emeklilik yaş hadleri arttı

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen bir madde ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerinin her yıl Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülmek şartıyla yetmişiki yaşına kadar çalışabilecekler.

Ülkemizdeki doktor açığı dikkate alındığında, bu düzenleme ile Sağlık Bakanlığı doktor açığına ciddi bir çözüm getirmiştir.

* Gaziler ile şehit yakınlarına 10 yıl ücretsiz lojman hakkı getirildi

Terörle mücadelede görev alan ve kamu konutlarından yararlanırken, malül olanlar ile şehit olanların aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği süre bir yıldan, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın 10 yıla çıkarıldı.

REKLAM

Yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verilmiştir; “Yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler. Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır; ancak kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülür.”

* Kamu kurumlarına çok sayıda kadro ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatına toplam 32 bin 14 kadro, Adalet Bakanlığı'na 6 bin 5 kadro, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 100 kadro, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 177, İçişleri Bakanlığı'na 236, Maliye Bakanlığı'na 36, Milli Eğitim Bakanlığı'na 38, Sağlık Bakanlığı'na 62, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 34, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 26, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 28 ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 28 kadro ihdas edilmiştir.

REKLAM

İhdas edilen boş kadroların tamamına atama yapılacağı gibi bir anlam çıkarmak doğru değildir. Kadro ihdası ile açıktan atama, farklı kavramlardır.

MİT mensuplarının yan ödeme kararnamesi Cumhurbaşkanı'nca onaylanacak

Yapılan düzenlemeyle Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir. Daha önce bu ödemeler Başbakan'ın onayı ile belirlenmekteydi.

* 657 sayılı Kanun'daki Başbakan” ifadeleri “Cumhurbaşkanı” olarak değişti

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecindeki mevzuat değişiklikleri paralelinde 657 sayılı Kanun'da Başbakan'ın onayı ile yürürlüğe giren düzenlemeler bundan sonra Cumhurbaşkanı onayı ile yürürlüğe girecektir.

REKLAM

* Adalet müfettişliğine atanmada 5 yıllık süre3 yıla düşürüldü

Adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak atama yapılabilmekteydi. Yapılan düzenlemeyle maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle beş yıllık süre üç yıl olarak uygulanacaktır.