T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 29 NİSAN 2006 CUMARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Son Dakika
 
 
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

Harcırahlardaki yeni gelişme

Harcırahların, 60 günlük zamanaşımı süresi içinde değil de genel zaman aşımı süreleri içerisinde istenebileceğine dair Danıştay İkinci Dairesinin kararı 23.12.2005 tarihlidir. Danıştay İkinci Dairesi, Ankara 9. İdare mahkemesinin verdiği kararın temyizi aşamasında bu kararı vermişti.

Danıştay İkinci Dairesi, kararını verdikten sonra dosyayı, yeni bir karar verilmek üzere, Ankara 9. İdare mahkemesine göndermişti. Ankara 9. İdare mahkemesinin memurlar.net'te yayımlanan kararına göre, mahkeme üyeleri ilk kararlarında ısrar etmiştir. Bir başka deyişle 9. İdare mahkemesi, harcırahların, işlemin kişiye tebliğinden itibaren 60 gün içinde talep edilmesi ve gelen cevaba göre yine 60 gün içinde dava açılması gerektiğini belirtmişlerdir.

BU KARAR SONRASINDA NE OLACAK?

Bu karar diğer mahkeme kararlarını etkilememektedir. Anayasamıza göre mahkemeler bağımsızdır ve bir mahkeme hakiminin olumlu baktığı bir davaya başka bir mahkeme olumsuz bakabilmektedir. Zaten Danıştay İkinci Dairesi kararı sonrasında da, harcırahları zaman aşımından reddeden idare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri olmuştu. İdari Yargılama Usul Kanuna göre mahkemeler sadece İçtihadı Birleştirme Kararlarına uymakla zorunludur. Bu nedenle daha önce açılmış veya açılacak davalar kendi süreci içinde devam edecektir. Bu davalar, mahkeme hakiminin olaya hangi perspektiften baktığına göre sonuçlanacaktır. Mahkeme hakimi, Danıştay İkinci Dairesi hakimleri gibi düşünebileceği gibi Ankara 9. İdare mahkemesi hakimleri gibi de düşünebilir.

SON KARARI İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU VERECEK

Bu aşamadan sonra, Ankara 9. İdare mahkemesi kararı, eğer davacı tarafından yeniden temyiz edilirse, bu kez dava Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda görüşülecektir.

İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri başkanları ile her idari dava dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden oluşmaktadır.

ANKARA 9. İDARE MAHKEMESENİN KARARI NE DİYOR

Ankara 9. İdare Mahkemesi, kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7. maddesine yer vermiştir. Bu maddede, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürenin de idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Mahkeme hakimleri, naklen atama işleminin ilgiliye 25.7.2002 tarihinde tebliğ edildiği, davacının yeni görevine 25.7.2002 tarihine başladığı, ancak davacının 60 günlük yasal dava açma süresi geçmesinden sonra 31.1.2003 tarihli başvurusunun 7.2.2003 tarihinde reddi üzerine 8.4.2003 tarihinde dava açtığını, dolaysıyla süre aşımı nedeniyle açılan davanın esasını inceleme olanağının bulunmadığını belirtmişlerdir.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ NE KARAR VERMİŞTİ?

Danıştay İkinci dairesi 23.12.2005 tarihli kararında 1.1.2002 tarihinden itibaren kamu personeline ilişkin olarak gerçekleştirilen yönetsel tasarruflardan (6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda; 22.7.2003 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile 27.4.2005 tarihinden itibaren zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu dışında kendi yazılı talepleri üzerine naklen atananlar haricinde) kaynaklanan harcırah ödemelerinin gerçekleştirilmesinin idareler açısından bir zorunluluk olduğunu belirtmişti.

İkinci Daire, anılan tarihten sonra oluşan ve kamu personeli açısından belirsizlikler içeren bir hukuksal ortamda harcırahını alamayanların, bu belirsizlik ortamının yargısal süreç sonrasında hukuksal aydınlığa kavuşması ile birlikte yapacakları başvuruların, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında görülmesi ve başvurulara ilişkin olarak tesis edilen işlemlere karşı açılacak idari davalarda dava açma süresinin, anılan maddede yer alan sistematiğe göre değerlendirilmesinin idari yargı yerleri açısından da hakkaniyete uygun bir yargılama sürecinin başlangıç noktası sayılacağını vurgulamıştı.


24 yıllık öğretmen hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Öğretmenim, 24 yıldır çalışıyorum. 12 yıl özel sektörde çalıştım. Hizmet birleştirmesi yaptım. Şimdi 5/1 kadro derecedeyim. Emekliliğe esas derecem 1/1'dir. Maaşımdan 3000 ek gösterge üzerinden emekli kesenekleri kesilmektedir. Ben hangi ek gösterge üzerinden emekli olurum?

5434 sayılı Kanun'un Ek 48'inci maddesinde; "aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine; emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle bulunacak rakamın her yıl Bütçe Kanunu'nda tespit edilen katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarın" esas alınacağı belirtilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; emekli aylığınızın bağlanmasında gösterge açısından emekli müktesebiniz olan 1/ 1, ek gösterge ise 5/1 olarak dikkate alınacaktır. Yani 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmanız mümkün değildir.


Sözleşmeli öğretmenlik süresi nelerde değerlendirmeye alınır?

Daha önce sözleşmeli öğretmenlik yaptım. Sözleşmeliler SSK'lı idi. Şubat atamasında kadroya geçtim. Bu da Emekli Sandığı'na bağlı. SSK'daki hizmetimi Emekli Sandığı'na saydırabilir miyim?

657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışılan sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu maddede tek hizmet sınıfları açısından memuriyetten önceki hangi hizmetlerin değerlendir-meye alınacağı tadat edilmiştir.

Ancak, bu sürelerin emekli müktesebinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu sürelerin değerlendirilmesi için kurumunuza bir dilekçe ile müracaat etmeniz yeterlidir.


Açık alanda çalışan mühendis tazminat alır mı?

Bir kamu kuruluşunda mühendis olarak çalışıyorum. Büro dışında açık alanda da çalışmaktayım. Bana arazi tazminatı ödenmiyor. Ben bu tazminattan faydalanabilir miyim?

2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda; Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödeneceği belirtilmiştir.

Yine bu kararın 5'inci maddesinde, ".... Cetvellerin, bu kararın yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde vize edilmesini teminen anılan kurumlara gönderilmesi zorunludur...." hükmüne yer verilmiştir. Gerekli vize işlemleri yapıldıktan sonra şartları uyanlara bu ödemenin yapılması gerekmektedir.

159 seri nolu Tebliğ'de ise söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için açık alanda çalışmaya ek olarak söz konusu görevlendirmelere ilişkin ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazının yeterli olduğu belirtilmiştir.

Durumunuzu net olarak bilemediğimiz için tarafınıza bu ödemenin niçin yapıldığını bilemiyoruz. Kurumunuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde müracaat ederek tarafınıza bu ödemenin niçin yapılmadığını öğrenebilirsiniz.

Hazırlayan: Ahmet Ünlü
( memurlar.net editörü )

Faks: (0312) 472 68 80

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi