POLİTİKA

Torba Kanun Tasarısı, Meclis'te yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda 'Torba' Kanun Tasarısı yasalaştı. Kanun, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra bir çok alanda düzenlemeler içeriyor.

İha Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da öngören 'Torba' Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeleri tamamladı. 224 madde ve 19 geçici maddeden oluşan kanunun 26 Ocak'ta başlayan görüşmeleri 17 günde bitirildi. Tasarının 9. bölümü üzerindeki görüşmelerde düzenlemeye bazı yeni geçici maddeler eklendi.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz imzasıyla verilen bir geçici madde eklenmesi önergesi, muhalefetin tepkisine neden oldu. Kapatılan siyasi partilerin, kapatma kararından önceki bir döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacaklarının da yeniden yapılandırma kapsamına alınmasını öngören düzenlemeye tepki gösteren CHP ve MHP, düzenlemenin kimin için getirildiğini, hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını ve ne kadar bir alacağın yapılandırılacağını sordu.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, bu maddenin, tasarının 183. maddesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişikliği tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtirken, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise, düzenlemenin, kamuoyunda kayıp trilyon davası olarak bilinen davayı kesinlikle kapsamadığını, çünkü o davanın kesinleştiğini anlattı. Canikli, bu maddenin kesinleşmeyen alacaklarla ilgili olduğunu bildirdi.

TEFE VE ÜFE ORANI EKLENEREK YENİDEN HESAPLANACAK ALACAKLARIN FAİZLERİ SİLİNECEK

Kanun, kamunun vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasın içeriyor. 31 Aralık 2010 tarihinden önceki kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanuna göre, TEFE ve ÜFE oranı eklenerek yeniden hesaplanacak alacakların faizleri silinecek. Sigara yasağına ilişkin cezalar hariç, tebliğ edilmemiş 120 liranın altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek. Vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. Kamu alacakları, ikişer aylık dönemler halinde, en fazla 18 eşit taksitte ödenebilecek.

Kanuna göre erken doğum yapan kadın memur, kullanamadığı doğum öncesi izni doğum sonrasında kullanabilecek. Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.

Düzenlemeyle üniversiteden atılanlara da af getiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, terör suçlarından hüküm giyenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Üniversiteye dönüşte süre sınırı olmayacak. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler de bu kapsamda sayılacak.

ÖĞRENCİ, KATKI PAYINI ÖDEDİĞİ SÜRECE ÜNİVERSİTEDEN ATILMAYACAK

Katkı payı ödendiği sürece üniversiteden öğrenci atılamayacak. Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmadığı uzaktan öğretim programları açılabilecek. Yeterli öğretim elemanı bulunmayan üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla ders verilebilecek.

Vakıfbank, SPK ve BDDK'nın merkezleri İstanbul'a taşınacak. Taşınma işlemleri 2 yıl içinde tamamlanacak.

Sigortalı olmayan ve çalışırken silikozis hastalığına yakalananlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylık bağlanacak. Aylık alan silikozis hastalarının ölümü durumunda bu aylık eşine ve çocuklarına bağlanacak.

Kanuna göre internetten alkollü içki siparişi verilemeyecek. Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 20 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Satışın internet ortamında yapılması halinde erişim engellenecek.

Yurt dışına gönderilen öğrenciler ile devlet memurlarının yurt dışındaki harcamaları nedeniyle oluşan borçları da yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Belediyelerin bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin için kurulan elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, belediyeler kesilen trafik cezalarının yüzde 30'u oranında pay alacak.

TOKİ'nin toplu konut projelerinin yanı sıra sosyal tesis ve kamu hizmet binası projeleri de Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen şartlara tabi olmaksızın ihale edilebilecek. Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları da Kamu İhale Kanunu kapsamının dışına çıkartılacak.

Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak ancak denetim, siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için yapılmasında fayda görülen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin yerindeliğini içerecek şekilde yapılamayacak. Siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için, siyasi faaliyetler kapsamında her türlü harcamayı yapabilecek. Partilerin mal ve hizmet alımı, yapım işleri açık ihale, kapalı zarf usulü, doğrudan veya pazarlık usullerinden herhangi biriyle yapabilecek. Siyasi

partilerin harcamaları fatura, bunun yerine geçen belge, bunların sağlanamaması durumunda harcamayı doğrulayacak nitelikteki diğer belgelerle kayıt altına alınabilecek. Belgenin kaybolması veya yırtılması halinde, fatura ve bunun yerine yerine geçen belgelerle onaylı örnekleri kullanılabilecek. Partiler, çalıştırdıkları kişilere ödedikleri ücret ve sosyal yardım giderleriyle görevlendirdikleri kişilerin yurt içi ve yurt dışı konaklama, yol masrafı ve diğer harcamalarını gider olarak kaydedebilecek.

Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasak olacak. Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında hayvan otlatılmasına izin verilebilecek.

Tütün ürünlerine ilişkin yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen işletme sorumluları, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılacak. Buna rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere mahalli mülki amir tarafından bin ila 5 bin TL arasında para cezası kesilecek. Bu düzenlemeyle cezanın belediye encümeni tarafından verilmesi uygulamasından vazgeçilmiş olacak.

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.