Election Election Results General Election 1991 - General Election Results
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 178
 • 115
 • 88
 • 62
 • 7
 • 0
 • %27
 • %24
 • %20,8
 • %16,9
 • %10,7
 • %0,6
 • %27
 • %24
 • %20,8
 • %16,9
 • %10,7
 • %0,6

MPs Distribution

List of the Winners
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT A R T A YD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İST İZR KRS KAS K A Y KRK KIR KCL KON KTH M L T MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN S R T SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK V AN YZG ZNG AKS B A Y KRM KRK B A T ŞRK B R T
Adana
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 10
 • 3
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %30
 • %22,1
 • %21,2
 • %14,7
 • %11,6
 • %0,4
 • %30
 • %22,1
 • %21,2
 • %14,7
 • %11,6
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Adıyaman
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • DYP
 • RP
 • ANAP
 • DSP
 • Other
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %27,2
 • %24,9
 • %24,9
 • %20,3
 • %2,3
 • %0,4
 • %27,2
 • %24,9
 • %24,9
 • %20,3
 • %2,3
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Afyonkarahisar
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 4
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %36,1
 • %22
 • %19,1
 • %15
 • %7,3
 • %0,5
 • %36,1
 • %22
 • %19,1
 • %15
 • %7,3
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Ağrı
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %28,2
 • %26,6
 • %22,2
 • %15,3
 • %2,5
 • %5,1
 • %28,2
 • %26,6
 • %22,2
 • %15,3
 • %2,5
 • %5,1

MPs Distribution

List of the Winners
Aksaray
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • RP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %27,8
 • %26,9
 • %22,7
 • %15,6
 • %6,5
 • %0,5
 • %27,8
 • %26,9
 • %22,7
 • %15,6
 • %6,5
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Amasya
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %26,1
 • %24,5
 • %22,9
 • %20
 • %6,1
 • %0,4
 • %26,1
 • %24,5
 • %22,9
 • %20
 • %6,1
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Ankara
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • ANAP
 • DYP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 7
 • 7
 • 7
 • 2
 • 0
 • 0
 • %24,7
 • %23,6
 • %23,3
 • %17,6
 • %10,4
 • %0,4
 • %24,7
 • %23,6
 • %23,3
 • %17,6
 • %10,4
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Antalya
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 6
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %43,2
 • %23,2
 • %20,1
 • %8,8
 • %4,2
 • %0,5
 • %43,2
 • %23,2
 • %20,1
 • %8,8
 • %4,2
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Artvin
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,4
 • %27,6
 • %26,3
 • %8,9
 • %5,1
 • %0,7
 • %31,4
 • %27,6
 • %26,3
 • %8,9
 • %5,1
 • %0,7

MPs Distribution

List of the Winners
Aydın
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 4
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %33,8
 • %29,7
 • %19,7
 • %9,6
 • %6,7
 • %0,5
 • %33,8
 • %29,7
 • %19,7
 • %9,6
 • %6,7
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Balıkesir
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %34,7
 • %24,7
 • %17,1
 • %12,8
 • %10,2
 • %0,5
 • %34,7
 • %24,7
 • %17,1
 • %12,8
 • %10,2
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Bartın
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • DSP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %36,9
 • %25,1
 • %21,9
 • %8,4
 • %7,1
 • %0,6
 • %36,9
 • %25,1
 • %21,9
 • %8,4
 • %7,1
 • %0,6

MPs Distribution

List of the Winners
Batman
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %52,8
 • %15,9
 • %15,3
 • %14,7
 • %0,9
 • %0,4
 • %52,8
 • %15,9
 • %15,3
 • %14,7
 • %0,9
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Bayburt
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • ANAP
 • DYP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %40,5
 • %31,7
 • %19,1
 • %5
 • %3,3
 • %0,4
 • %40,5
 • %31,7
 • %19,1
 • %5
 • %3,3
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Bilecik
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %33
 • %25,9
 • %21,3
 • %10,2
 • %9,3
 • %0,3
 • %33
 • %25,9
 • %21,3
 • %10,2
 • %9,3
 • %0,3

MPs Distribution

List of the Winners
Bingöl
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • DYP
 • SHP
 • ANAP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %35
 • %27,6
 • %17,9
 • %17,8
 • %1,3
 • %0,4
 • %35
 • %27,6
 • %17,9
 • %17,8
 • %1,3
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Bitlis
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • RP
 • SHP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,2
 • %29,1
 • %21,9
 • %14
 • %2,9
 • %0,9
 • %31,2
 • %29,1
 • %21,9
 • %14
 • %2,9
 • %0,9

MPs Distribution

List of the Winners
Bolu
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • SHP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %32,5
 • %28,3
 • %18
 • %11,6
 • %9,2
 • %0,5
 • %32,5
 • %28,3
 • %18
 • %11,6
 • %9,2
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Burdur
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %38,8
 • %21,2
 • %16,4
 • %12,2
 • %10,9
 • %0,5
 • %38,8
 • %21,2
 • %16,4
 • %12,2
 • %10,9
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Bursa
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • DSP
 • RP
 • SHP
 • Other
 • 8
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,2
 • %27,8
 • %14,7
 • %13,6
 • %12,3
 • %0,4
 • %31,2
 • %27,8
 • %14,7
 • %13,6
 • %12,3
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Çanakkale
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %34,2
 • %24,6
 • %20,8
 • %13,6
 • %6,4
 • %0,4
 • %34,2
 • %24,6
 • %20,8
 • %13,6
 • %6,4
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Çankırı
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • RP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %32,5
 • %29,2
 • %25,2
 • %6,7
 • %5,9
 • %0,5
 • %32,5
 • %29,2
 • %25,2
 • %6,7
 • %5,9
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Çorum
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • SHP
 • DYP
 • ANAP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • %27,9
 • %23,2
 • %21,9
 • %20
 • %6,4
 • %0,6
 • %27,9
 • %23,2
 • %21,9
 • %20
 • %6,4
 • %0,6

MPs Distribution

List of the Winners
Denizli
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %35,4
 • %24,4
 • %21,2
 • %11,1
 • %7,2
 • %0,7
 • %35,4
 • %24,4
 • %21,2
 • %11,1
 • %7,2
 • %0,7

MPs Distribution

List of the Winners
Diyarbakır
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 7
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %49,9
 • %20
 • %14
 • %12
 • %2,6
 • %1,5
 • %49,9
 • %20
 • %14
 • %12
 • %2,6
 • %1,5

MPs Distribution

List of the Winners
Edirne
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • DSP
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • Other
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,1
 • %25,4
 • %20,3
 • %19
 • %3,8
 • %0,4
 • %31,1
 • %25,4
 • %20,3
 • %19
 • %3,8
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Elazığ
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • RP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %33,7
 • %29,2
 • %18,8
 • %15,5
 • %2,3
 • %0,5
 • %33,7
 • %29,2
 • %18,8
 • %15,5
 • %2,3
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Erzincan
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %33,3
 • %28,8
 • %22
 • %12,8
 • %2,7
 • %0,4
 • %33,3
 • %28,8
 • %22
 • %12,8
 • %2,7
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Erzurum
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 5
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %37
 • %30,2
 • %19,9
 • %9
 • %3,4
 • %0,5
 • %37
 • %30,2
 • %19,9
 • %9
 • %3,4
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Erzurum
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %34,1
 • %22,6
 • %19,5
 • %13,3
 • %10,2
 • %0,4
 • %34,1
 • %22,6
 • %19,5
 • %13,3
 • %10,2
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Gaziantep
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 5
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %28
 • %27,5
 • %19,2
 • %17,7
 • %7,2
 • %0,4
 • %28
 • %27,5
 • %19,2
 • %17,7
 • %7,2
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Giresun
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • DYP
 • RP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %36,3
 • %24,5
 • %16,3
 • %16,1
 • %6,3
 • %0,5
 • %36,3
 • %24,5
 • %16,3
 • %16,1
 • %6,3
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Gümüşhane
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • ANAP
 • DYP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %30,4
 • %28,6
 • %25,2
 • %11,9
 • %3,5
 • %0,4
 • %30,4
 • %28,6
 • %25,2
 • %11,9
 • %3,5
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Hakkari
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • DYP
 • SHP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %43
 • %29,6
 • %19
 • %6,3
 • %1,1
 • %0,9
 • %43
 • %29,6
 • %19
 • %6,3
 • %1,1
 • %0,9

MPs Distribution

List of the Winners
Hatay
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 5
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %32
 • %28,4
 • %19,3
 • %13,7
 • %6,2
 • %0,4
 • %32
 • %28,4
 • %19,3
 • %13,7
 • %6,2
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Isparta
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • RP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %62,6
 • %12,4
 • %12,2
 • %9,5
 • %2,9
 • %0,4
 • %62,6
 • %12,4
 • %12,2
 • %9,5
 • %2,9
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Istanbul
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • SHP
 • DYP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 33
 • 5
 • 5
 • 3
 • 4
 • 0
 • %27,5
 • %18,9
 • %18,8
 • %17,6
 • %16,7
 • %0,5
 • %27,5
 • %18,9
 • %18,8
 • %17,6
 • %16,7
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Izmir
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 7
 • 8
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • %27,6
 • %25,6
 • %24,5
 • %15,4
 • %6
 • %0,9
 • %27,6
 • %25,6
 • %24,5
 • %15,4
 • %6
 • %0,9

MPs Distribution

List of the Winners
Kahramanmaraş
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • DYP
 • SHP
 • ANAP
 • DSP
 • Other
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %34,5
 • %25,8
 • %18,8
 • %18,5
 • %2
 • %0,4
 • %34,5
 • %25,8
 • %18,8
 • %18,5
 • %2
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Karaman
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • SHP
 • ANAP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %29,7
 • %22,7
 • %20,8
 • %18,3
 • %8
 • %0,6
 • %29,7
 • %22,7
 • %20,8
 • %18,3
 • %8
 • %0,6

MPs Distribution

List of the Winners
Kars
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • DYP
 • DSP
 • ANAP
 • RP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,1
 • %27
 • %17,2
 • %16,9
 • %7,1
 • %0,7
 • %31,1
 • %27
 • %17,2
 • %16,9
 • %7,1
 • %0,7

MPs Distribution

List of the Winners
Kastamonu
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • DSP
 • RP
 • SHP
 • Other
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %36,2
 • %25,9
 • %15,4
 • %13,2
 • %8,4
 • %0,9
 • %36,2
 • %25,9
 • %15,4
 • %13,2
 • %8,4
 • %0,9

MPs Distribution

List of the Winners
Kayseri
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • ANAP
 • DYP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,6
 • %22,8
 • %22
 • %15,7
 • %7,5
 • %0,4
 • %31,6
 • %22,8
 • %22
 • %15,7
 • %7,5
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Kırıkkale
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • RP
 • SHP
 • ANAP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %26,7
 • %22,3
 • %21,9
 • %21,1
 • %7,7
 • %0,3
 • %26,7
 • %22,3
 • %21,9
 • %21,1
 • %7,7
 • %0,3

MPs Distribution

List of the Winners
Kırklareli
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • SHP
 • ANAP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %27,1
 • %26,5
 • %25,5
 • %16,6
 • %3,8
 • %0,5
 • %27,1
 • %26,5
 • %25,5
 • %16,6
 • %3,8
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Kırşehir
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • RP
 • ANAP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %30,9
 • %23,5
 • %22,3
 • %14,3
 • %8,6
 • %0,4
 • %30,9
 • %23,5
 • %22,3
 • %14,3
 • %8,6
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Kocaeli
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • RP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 5
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %25,5
 • %22,1
 • %19,6
 • %17,2
 • %15,2
 • %0,4
 • %25,5
 • %22,1
 • %19,6
 • %17,2
 • %15,2
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Konya
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 6
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %33
 • %26,6
 • %19,4
 • %13,3
 • %7,2
 • %0,5
 • %33
 • %26,6
 • %19,4
 • %13,3
 • %7,2
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Kütahya
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %35,2
 • %25,1
 • %20,2
 • %12,3
 • %6,7
 • %0,5
 • %35,2
 • %25,1
 • %20,2
 • %12,3
 • %6,7
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Malatya
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 4
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %41,1
 • %26,2
 • %22,8
 • %6,6
 • %2,9
 • %0,4
 • %41,1
 • %26,2
 • %22,8
 • %6,6
 • %2,9
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Manisa
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 7
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %37,3
 • %23,1
 • %20,4
 • %9,9
 • %8,8
 • %0,5
 • %37,3
 • %23,1
 • %20,4
 • %9,9
 • %8,8
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Mardin
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • ANAP
 • DYP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %53,9
 • %18,5
 • %17,1
 • %8,7
 • %1,3
 • %0,5
 • %53,9
 • %18,5
 • %17,1
 • %8,7
 • %1,3
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Mersin
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 4
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,8
 • %28,1
 • %24
 • %8,7
 • %6,8
 • %0,6
 • %31,8
 • %28,1
 • %24
 • %8,7
 • %6,8
 • %0,6

MPs Distribution

List of the Winners
Muğla
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 3
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %39,5
 • %25,7
 • %24
 • %6,3
 • %4
 • %0,5
 • %39,5
 • %25,7
 • %24
 • %6,3
 • %4
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Muş
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • RP
 • ANAP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %41,8
 • %24,3
 • %17,2
 • %14,9
 • %1,3
 • %0,5
 • %41,8
 • %24,3
 • %17,2
 • %14,9
 • %1,3
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Nevşehir
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • RP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %28,5
 • %26,5
 • %22
 • %15,9
 • %6,7
 • %0,4
 • %28,5
 • %26,5
 • %22
 • %15,9
 • %6,7
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Niğde
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %28,2
 • %22,5
 • %20,2
 • %20
 • %8,7
 • %0,5
 • %28,2
 • %22,5
 • %20,2
 • %20
 • %8,7
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Ordu
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • DYP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 4
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,4
 • %21,1
 • %17
 • %15,8
 • %14
 • %0,8
 • %31,4
 • %21,1
 • %17
 • %15,8
 • %14
 • %0,8

MPs Distribution

List of the Winners
Rize
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • DYP
 • RP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %47,5
 • %19,8
 • %19,8
 • %7,8
 • %4,7
 • %0,4
 • %47,5
 • %19,8
 • %19,8
 • %7,8
 • %4,7
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Sakarya
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • DSP
 • SHP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %28,1
 • %25,8
 • %23,2
 • %12,3
 • %10,1
 • %0,5
 • %28,1
 • %25,8
 • %23,2
 • %12,3
 • %10,1
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Samsun
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 7
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %33,3
 • %21,9
 • %16,1
 • %14,8
 • %13,5
 • %0,4
 • %33,3
 • %21,9
 • %16,1
 • %14,8
 • %13,5
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Şanlıurfa
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 5
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • %31,3
 • %26,6
 • %20,7
 • %18,4
 • %2,7
 • %0,3
 • %31,3
 • %26,6
 • %20,7
 • %18,4
 • %2,7
 • %0,3

MPs Distribution

List of the Winners
Siirt
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • RP
 • DYP
 • ANAP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %39,6
 • %20,6
 • %19
 • %18,2
 • %1,8
 • %0,9
 • %39,6
 • %20,6
 • %19
 • %18,2
 • %1,8
 • %0,9

MPs Distribution

List of the Winners
Sinop
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %26,8
 • %23,2
 • %21,1
 • %14
 • %13,7
 • %1,2
 • %26,8
 • %23,2
 • %21,1
 • %14
 • %13,7
 • %1,2

MPs Distribution

List of the Winners
Şırnak
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • ANAP
 • DYP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %61,2
 • %19,6
 • %14,6
 • %2,6
 • %1,1
 • %0,9
 • %61,2
 • %19,6
 • %14,6
 • %2,6
 • %1,1
 • %0,9

MPs Distribution

List of the Winners
Sivas
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • SHP
 • ANAP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 4
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %38,3
 • %23
 • %17,7
 • %13,3
 • %7,2
 • %0,5
 • %38,3
 • %23
 • %17,7
 • %13,3
 • %7,2
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Tekirdağ
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • DSP
 • RP
 • Other
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %30,6
 • %24,5
 • %20,4
 • %19,1
 • %5
 • %0,4
 • %30,6
 • %24,5
 • %20,4
 • %19,1
 • %5
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Tokat
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • SHP
 • DYP
 • ANAP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %28,9
 • %23,2
 • %21,7
 • %19,6
 • %6,1
 • %0,4
 • %28,9
 • %23,2
 • %21,7
 • %19,6
 • %6,1
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Trabzon
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • ANAP
 • RP
 • DYP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • %31,5
 • %22,2
 • %21
 • %13,2
 • %11,6
 • %0,4
 • %31,5
 • %22,2
 • %21
 • %13,2
 • %11,6
 • %0,4

MPs Distribution

List of the Winners
Tunceli
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • ANAP
 • RP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %57,9
 • %10,7
 • %5,6
 • %3,4
 • %1,6
 • %20,7
 • %57,9
 • %10,7
 • %5,6
 • %3,4
 • %1,6
 • %20,7

MPs Distribution

List of the Winners
Uşak
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • SHP
 • ANAP
 • DYP
 • RP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %28
 • %24,2
 • %22,6
 • %12,8
 • %11,8
 • %0,5
 • %28
 • %24,2
 • %22,6
 • %12,8
 • %11,8
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Van
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • ANAP
 • RP
 • SHP
 • DSP
 • Other
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • %26,5
 • %26,3
 • %22,5
 • %22,3
 • %1,8
 • %0,7
 • %26,5
 • %26,3
 • %22,5
 • %22,3
 • %1,8
 • %0,7

MPs Distribution

List of the Winners
Yozgat
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • ANAP
 • SHP
 • DYP
 • DSP
 • Other
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %39,5
 • %23
 • %17,1
 • %15,1
 • %4,8
 • %0,5
 • %39,5
 • %23
 • %17,1
 • %15,1
 • %4,8
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
Zonguldak
 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DYP
 • DSP
 • ANAP
 • SHP
 • RP
 • Other
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %30,1
 • %24
 • %18,6
 • %14,9
 • %11,9
 • %0,5
 • %30,1
 • %24
 • %18,6
 • %14,9
 • %11,9
 • %0,5

MPs Distribution

List of the Winners
 • Voter Turnout Rate
  83,9
 • Total voters29.932.715
 • Total votes25.110.681
 • Valid votes24.416.666

All Cities

* Summary of the results of (74) Metropolitans and the distribution of (450) deputies

 • City DYP ANAP SHP RP DSP Other
 • City DYP ANAP SHP RP DSP Other

Information from official institutions or sources could not be obtained regarding provinces or districts marked with a hyphen (-).

Detailed Turkey Election Results

 • Opened ballot boxes
 • %100

MPs Distribution

List of the Winners
 • DYP
 • ANAP
 • SHP
 • 178
 • 115
 • 88
 • %27
  6.600.726 Vote
 • %24
  5.862.623 Vote
 • %20,8
  5.066.571 Vote
 • %27
  6.600.726 Vote
 • %24
  5.862.623 Vote
 • %20,8
  5.066.571 Vote
 • RP
 • DSP
 • SP
 • 62
 • 7
 • 0
 • %16,9
  4.121.354 Vote
 • %10,7
  2.624.301 Vote
 • %0,4
  108.369 Vote
 • %16,9
  4.121.354 Vote
 • %10,7
  2.624.301 Vote
 • %0,4
  108.369 Vote
 • Independent
 • 0
 • %0,1
  32.721 Vote
 • %0,1
  32.721 Vote