AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ

Mühendislik Fakültesi Mezunu Teknisyenler Dava Açmalı

Bir kamu kurumunda teknisyen olarak görev yapıyorum. Mühendis kadrosuna atanmadan Mühendisin ek göstergesinden faydalanabilir miyim?

Bu konu uygulamada sorunlu bir konudur. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı bu konuya ilişkin olarak verdikleri görüşlerde, teknisyen olan kişinin, sonradan mühendis olarak mezun olması halinde, mühendisin ek göstergesinden yararlanamayacağını belirtmektedir. Ancak, bu iki görüş de bize göre hatalıdır. Konuya esas açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır

1- Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin görüşünü 152 Seri No.'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde açıklamıştır. Tebliğ'de yer alan hüküm şu şekildedir:

"1- Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelin mezun oldukları yükseköğrenimin niteliğine bakılmaksızın söz konusu bölümün (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlandırılması gerekmektedir"

Tebliğin bu bölümünde iki de örnek verilmiştir. Örneklerde teknisyen olan memurların ister bir sosyal bölümü isterse de bir teknik bölümü bitirmiş olsun üst öğrenimin ek göstergesinden yararlanamayacağı belirtilmektedir. Görüldüğü üzere Maliye Bakanlığı konuya olumsuz yaklaşmaktadır.

2- 657 sayılı Kanunun ekinde yer alan ve ek göstergeleri düzenleyen (I) sayılı Cetvelin "Teknik Hizmetler Sınıfı"nın (a) bölümünde "unvanını almış olanlar" terimi kullanılmıştır. Burada kadroya atanma şartı bulunmamaktadır.

3- Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinde hangi öğretim mezununa hangi unvanın verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre mühendislik fakültesini bitirenler Mühendis unvanını ihraz etmektedirler.

4- Danıştay 11. Dairesinin 22.12.2003 tarihli ve E.No:1165, K.No:5619 sayılı Kararında konuya ilişkin önemli hususlar bulunmaktadır. Bu karar ne kadar emekliliğe ilişkin ek gösterge tespiti ise de yazımıza konu soruya da uygulanabilecek niteliktedir. Kararı özetleyerek aşağıya alıntılıyoruz:

"5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 41. maddesinde, emekli aylığının hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergelerin esas alınacağı belirtilmiş, 657 sayılı Yasanın 43/B maddesinde de, bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli ek gösterge cetvelinde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükme bağlanmıştır… (Burada ek gösterge cetvelinin ilgili bölümü yazılmıştır) Görüleceği üzere, (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin, Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (a) bendinde yer alan ek göstergelerden yararlanmak için, Teknik Hizmetler Sınıfında bulunmak ve yine aynı bentte belirtilen kariyer unvanlara sahip olmak yeterli olup, bu unvanlara ilişkin kadrolarda bulunmak gibi bir koşul öngörülmemiştir. Olayda da, davacının emekli olmadan önce davalı idarede Teknik Hizmetler Sınıfında .. kadrosunda, ancak (5) yıllık mühendislik fakültesi mezunu olarak görev yaptığı tartışmasızdır.

Bu durumda, ..Üniversitesi …Fakültesi …Mühendisliği bölümü mezunu olması dolayısıyla, Mühendis unvanına sahip olup, Teknik Hizmetler Sınıfına ait bir kadroda görev yapmaktayken emekliye ayrılan davacıya, 657 sayılı Yasaya ekli I sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümü (a) bendinde öngörülen (3600) ek gösterge rakamının uygulanması gerekirken, yukarıda anılan yasa kuralının aksine tesis edilen dava konusu işlemlerde ve temyize konu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

5- Sonuç olarak, Mühendis unvanını ihraz etmiş olmanız nedeniyle ek göstergeden yararlanmanız gerektiğini düşünüyoruz ve yukarıdaki Kararda bizim bu görüşümüzü güçlendirmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı kadro şartını aramaktadır. Bu ek göstergeden faydalanabilmeniz için dava açmanız gerekmektedir.


Memurun Vergi Denetmenliğine Geçişi

Bu sene KPSS B grubu yerleştirmeleri ile Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatına yerleşirsem Gelir Uzmanlığı veya Vergi Denetmenliği'ne geçiş yapabilir miyim?

Daha önceki yazılarımızda da açıklamış olduğumuz üzere, 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinde yer alan; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne rağmen Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüş doğrultusunda kariyer mesleklere geçişlerde bu hüküm dikkate alınmamaktadır. KPSS A grubu kadrolar arasında yer alan Gelir Uzmanlığı veya Vergi Denetmenliği sınavını kazanmış olmanız halinde bu kadrolara geçiş yapmanız mümkündür. Konuya ilişkin mahkeme kararı memurlar.net'in Sınavlar/KPSS bölümünde yer almaktadır.


Polis Memurunun Emekliliği

03.01.1973 doğumluyum. 24.06.1998 yılında Polis memuru olarak göreve başladım. 18 ay üzerinden askerlik borçlanmamı yatırdım, memur olmadan önce 664 gün SSK ödenmiş pirimim var. Sigorta numaramı 1991 yılında öğrenciyken aldım. Belirtmiş olduğum 664 günü askerden sonra çalıştım. Ne zaman emekli olabilirim?

28.07.2005 tarihi itibariyle toplam hizmetinizi hesaplayacak olursak;
28.07.2005-24.06.1998 = 7 yıl 1 ay 4 gün
664 gün SSK hizmeti = 22 ay 4 gün = 1 yıl, 10 ay, 4 gün
18 ay askerlik =1 yıl 6 ay

Toplam hizmet süreniz: 10 yıl 5 ay 8 gün =10 yıl 6 ay (günler aya tamamlanmaktadır)

Buna göre; 55 yaş ve 25 fiili hizmet yılını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz. Fiili hizmet zammı süresi varsa bu süre hesaplanan yaştan düşülmelidir. Ancak, 5434 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine göre Polis memurlarının yaş haddi 52'dir. Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun 32'nci maddesinde yer alan fiili hizmet müddetinin de her yıl için 3 ay olarak hesap edilmesi gerekmektedir. Bu durumda fiili hizmet müddetinizi de dikkate alarak emekli yaşınızı kendinizin hesaplaması gerekmektedir.Doktora yapan araştırma görevlileri naklen atanabilecek

Araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d maddesi olmak üzere iki statüde istihdam edilmektedir. Doktora yapan araştırma görevlileri, adı geçen Kanunun 50/d maddesine göre çalıştırılmakta olup, 50/d'liler olarak adlandırılmaktadırlar.

Diğer taraftan, daha önce bu köşede de yer aldığı üzere 2005/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi profesör ve doçentler dışındaki öğretim elemanlarının, kurum içi başka bir kadroya veya başka bir kamu kurum ve kuruluşuna naklen atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşünü müteakip, Başbakanlıktan izin alınması gerekmektedir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre çalıştırılan araştırma görevlilerinin diğer kamu kurumlarına geçişlerini uygun görürken, yine aynı kanunun 50/d maddesine göre çalışan araştırma görevlilerinin diğer kamu kurumlarına geçemeyeceği yönünde görüş tesis etmiştir.

Bu köşede 33/a ve 50/d'ye göre yapılan atama biçimlerinin farklı olmadığını ve yapılan işin yanlış olduğunu belirtmiştik. Devlet Personel Başkanlığının görüşünün uygulamada oldukça sıkıntı yaratması üzerine, Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ömer Dinçer tarafından, sorunun çözümü istemiştir. Bu talimatın akabinde Devlet Personel Başkanlığı daha önce tesis ettiği ve yıllardır uygulanan görüşünü değiştirmiştir. Buna göre 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre çalıştırılan araştırma görevlilerinde olduğu gibi 50/d'ye göre çalıştırılan araştırma görevlileri de naklen diğer kamu kurumlarına geçebilecektir.

Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Diğer kamu kurumlarına geçmek isteyen araştırma görevlilerinin asgari iki yıl çalışması gerekmektedir. Asgari iki yıl çalışanlar, görev yaptıkları unvana ve mezuniyetlerine uygun kadrolara naklen atanabilirler.


Üçüz doğum yapana ne kadar doğum yardımı verilecektir?

Eşim sezaryenle 26/05/2005 tarihinde üçüz doğum yaptı. Acaba doğum yardımı ödemesi tek doğum yapılmış gibi ödenmesi doğru mudur?

657 sayılı Kanun'un Doğum Yardımı Ödeneğini düzenleyen 207'nci maddesinde; "Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir..." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme dikkatlice bakıldığı takdirde çocuğu dünyaya gelenlere aile yardımı ödeneğinin verileceği hükme bağlanmıştır. Yani birden fazla çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise nasıl bir işlem yapılacağı çok açık değildir. Ancak, çocukları ibaresi kullanılmadığı için buradaki ibareden her çocuk için ayrı ödeme yapılması gerektiği anlaşılmalıdır. Çünkü, bazı hallerde doğumlar aynı günde (=aynı anda) olmamakta, farklı günlerde veya farklı saatlerde olmaktadır. Bu durum doğum raporlarına bakıldığı zaman görülecektir.

Bütün bunlara rağmen saymanlığın birden fazla ödeme yapması çok zordur. Çünkü, saymanlar çok fazla riske girmezler. (Sonunda para kendilerinden çıkacağı için) bu nedenle kurumunuzun Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden görüş sorması ve gelecek görüşe göre işlem yapması daha uygun olacaktır.


Özel kalem müdürünün soruları

Özel kalem müdürü kadrosuna atanan bir kimse bir ay sonra diğer herhangi bir memur kadrosuna atanabilir mi? Bu kadrodan başka bir kuruma nakil giderek teknik bir kadroya atanabilir mi? Bu şekliyle de belediye başkan yardımcılığı görevi yapabilir mi? Dolu bir müdür kadrosunda kadro sahibine görev yaptırtmayıp,yerine bir başkası hangi statüyle görev yapabilir? Bu kişinin yaptığı işlemlerin hukuki meşruiyeti (sicil verme, disiplin cezası verme, encümene katılma,tahakkuk evrakı düzenleme...)nedir? Bu tür işlemlerin hukuki ve cezai sorumlulukları nelerdir?

657 sayılı Kanunun 59'uncu maddesinde belirtilen istisnai kadrolar arasında yer alan özel kalem müdürü olarak atanan bir kişinin 1 ay sonra durumuna uygun bir kadroya atanması mümkündür. Özel kalem müdürlüğünden başka bir kurumdaki teknik kadroya naklen atanmak da mümkündür. Yani istisnai kadroya atananlar için adaylık eğitimi düzenlenmez ve adaylık hükümleri uygulanmaz.

Bu şekilde atanan kişinin 1.derece kadrolu Belediye Başkan Yardımcılığına atanması mümkün değildir. Şayet 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki şartları taşıyor olması halinde atanması mümkündür. Ancak, asaleten atanmak için gerekli hizmet süresini taşımıyorsa 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi gereğince vekaleten atanmak da mümkündür. Bu durum, hukuki olmasına rağmen, etik olup olmadığı hususunu ayrıca değerlendirmek gerekmektedir.

Dolu kadrodaki müdürün yerine hangi hallerde vekaleten atama yapılacağı 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında bir görevlendirme yapılamaz. Şayet yapılırsa işlem yapan kişinin yaptığı bütün işlemler sakattır. Bu işlemi yapanların da hukuki ve mali sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir işlemin yapılmasından şiddetle kaçınılmasını öneririz.


Memurun istifa ederek başka bir memuriyete başlaması…

1998 yılına kadar bir kuruluşta memur iken başka bir kuruluşa ilk kez atama şeklinde müracaat ettim. Atamam yapıldı ve aynı gün eski görevimden istifa edip yeni görevime başladım ve halen yeni görevimde çalışmaktayım. Eski görevimi saydırmamda her hangi bir sakınca olur mu?

Daha önceki yazılarımızda belirtmiş olduğumuz üzere daha önceden memur olanların Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen KPSS sınavına girerek diğer memuriyet kadrolarına atanmalarına engel bulunmamaktadır. Hatta bir çok kişi sınavla atanmayı tercih etmektedir. Ancak, memurken bu sınavı kazananların kurumlarının muvafakat vermemesi nedeniyle istifa ederek diğer kuruma başladığını bize gelen sorulardan anlıyoruz.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanun'un çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenleyen 97'nci maddesinde hangi hallerde ne kadar süre beklemeye tabi olunduğu belirlenmiştir. İstifa ettiğiniz tarihten itibaren 6 ay ila 1 yıl arasında bekleme süresine tabi olacağınız dikkate alındığında, bekleme süresini dikkate almadan dahi atanmış olsanız şuan itibariyle bu durumun öğrenilmesinin size bir zararı olmayacaktır. Şayet bu durum bekleme süresi içerisinde öğrenilmiş olsaydı memuriyetiniz sona erdirilirdi.

Sonuç olarak daha önceki memuriyetinizi kurumunuza bildirerek hizmetinizde dikkate alınmasını sağlamanızda herhangi bir sakınca yoktur.Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

30 Temmuz 2005
Cumartesi
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Sağlık | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED