AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ

İl Müdürlerinden Bazılarının Maaşı Neden Düşüktür?

Hangi görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile hangilerine de müşterek kararla atama yapılacağı 2451 sayılı "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun" 2'nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede "Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır." hükmüne yer verilmiş olup, 2 sayılı listede ise İl İdare Şube Başkanlarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5442 sayılı Kanunun 57'nci maddesinde; "İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 5'nci sırasının (f) bendinde ise "Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri ve Vali Yardımcıları"na (kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla) 3000 gösterge üzerinden Makam tazminatı verileceği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı tazminat cetvelinin 9'ncı sırasının (a) bendinde "Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri" için 1500 gösterge üzerinden; (b) bendinde ise "Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürlerinin" 1000 gösterge üzerinden Makam tazminatı verileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulunda yer alan zam ve tazminatlarda da il idare kurulu üyesi il müdürlerine daha yüksek zam ve tazminat miktarları belirlenmiştir.

Sonuç olarak, il idare kurulu üyesi il müdürleri ortak kararname ile atanmakta olup, diğer il müdürlerinden hem emeklilik açısından hem de mali yönden daha iyi durumdadır. Ancak, bu durumun bir an önce çözülmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Büyük Yatırım Projelerinde Fiilen Çalışmayanlara Ödeme Yapılabilir mi?

657 sayılı Kanunun Zam ve Tazminatları düzenleyen 152'nci maddesinde; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup (bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30'una kadar ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan, 157 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; "6- Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında; bazı personele belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Bu ödemenin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

a) Bu ödeme, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup, l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara yapılabilecektir.

b) Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için % 30'u, diğerleri için % 20'yi geçmemek üzere kurumlarınca tespit edilecektir.

c) Ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir.

d) Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurumun söz konusu kariyerlere sahip teknik ve idari kadrolarda fiilen görev yapan toplam personel sayısının % l0'unu geçmeyecektir. Fiilen görev yapan personel sayısı 1/1/2004 tarihi itibarıyla tespit edilecek ve vize cetvellerinde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilecektir. Yıl içinde söz konusu personel sayısındaki artış ve eksilişler dikkate alınmayacak, diğer bir deyişle yıl içinde ödeme yapılacak personel sayısı vize edilen sayıyı geçmeyecektir….." ifadesine yer verilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, mühendis vb. kariyere haiz olmakla birlikte büyük yatırım projelerinde fiilen görev yapmayan bir personele ödenmesi mümkün değildir.

Ailesini Götürmeyen Memur, Ailesi İçin Harcırah Alabilir mi?

İl dışına naklen ataması yapılan bir personelin eş ve çocuklarını götürmemesi halinde aile masrafı alması mümkün müdür?

Uygulamada sık sık karşılaşılan sorunlardan birisi de bu husustur. İlgili memur, naklen ataması yapıldığı halde eş ve çocuklarını yanına götürmemekte, ancak sürekli görev yolluğunu almaktadır.

6245 sayılı Kanunun Harcırahın unsurlarını düzenleyen 5'inci maddesinde; "Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir." hükmü, 10'uncu maddesinde ise; "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:1. Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;" hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, Danıştay 5. Dairesinin 1997 tarihli ve E.No:2039, K.No:2612 Nolu Kararında; "Dosyanın incelenmesinden; ... İl merkezine naklen atanan davacının, daha önceki görev yeri ... İlçesinde çalışmakta iken de ailesiyle birlikte ...'da ikamet ettiği ve ... Kaymakamlığınca verilen izin sonucu hergün Konya'ya gidiş geliş yaptığı anlaşılmaktadır. Kanunda harcırahın amacı ve niteliğine ilişkin olarak belirtilen esaslar gözönüne alındığında, davacı ve ailesinin ...'da ikamet etmeleri dolayısıyla fiili şartları gerçekleşmediğinden adı geçenin aile masrafı ve yer değiştirme masrafı alamayacağı açık olmakla beraber, harcırahın diğer iki unsuru olan yol masrafı ile davacının eski memuriyet mahalli ile naklen atandığı mahal arasındaki uzaklık gözönüne alınarak tespit edilecek bir günlük yevmiyenin davacıya verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, Mahkemece 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri ve fiili durum incelenmeksizin 657 sayılı yasada yer alan konuya ilişkin genel hükümlere dayanılarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1995/197 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, karar verildi." denilmektedir.
Bu hükümler ve yargı kararı birlikte değerlendirildiğinde;
1- Ailesini götürmeyen bir personelin aile masrafı
2- Evini taşımayan personelin ise yer değiştirme masrafını,
alması mümkün değildir. Ancak, bu tür durumlarda beyan esas olduğu için evini ve ailesini yanına götürmeyen bir çok memurun hem aile masrafı hem de yer değiştirme masrafı aldığı görülmektedir. Tabiidir ki bu durumun tespit edilmesi halinde disiplin uygulaması yapılacaktır.Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

28 Mayıs 2005
Cumartesi
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği
Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Sağlık | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED