AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

Y A Z A R L A R
İsteğe bağlı sigortalılık

Ümit KARASAKAL (BURSA): Ben, isteğe bağlı sigortalılar hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Annem 01.12.1989 itibarıyla isteğe bağlı sigortalı. S.S.K. sitesinden yapılan anonsla; 01.11.2003 tarihine kadar prim borcu olanların, bu tarihe kadar borçlarını ödememeleri durumunda sigortalılıklarının sona ereceği duyuruluyor.

a-Prim borçlarımızı sağlıklı olarak nerelerden öğrenebiliriz?

b-Prim borçlarımızı daha sonra ödemek üzere dondurabilir miyiz?

c-Prim borçlarının taksitle ödenmesi mümkün mü? Mümkünse bu taksitlendirme nasıl yapılıyor?

d-Sigortalı sicil bilgilerini yazarak SSKínın web sitesinden bu tür hizmet (prim borçlarının hesaplanması v.s.) almak mümkün mü?

*24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 09.04.2003 tarih ve 4842 s.K.'un 33. maddesiyle, 506 sayılı Kanunun isteğe bağlı sigortalılığın şartlarını düzenleyen 85 inci maddesi değiştirilmiştir. 01.05.2003 tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliğe göre, Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için;

A- a) En az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

c) İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,

d) Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak şarttır.

B- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. Şu kadar ki, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihte, sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgileri kesilmediği tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları başladığı tarih itibariyle iptal edilerek, ödedikleri primler faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilir.

C- a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta primlerini bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirlerler. İsteğe bağlı sigorta primi oranı % 30 olarak uygulanır.

b) İsteğe bağlı sigorta primlerinin, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.

D- İsteğe bağlı sigortalılık;

a) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,

b) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,

c) İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden,

d) Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden,

e) Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

E- Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşul, 3 üncü maddesinin II nci fıkrasının (D) bendine göre çalışanlar için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması gerekir.

4842 s.K.'un 34. maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 85. maddeye göre, ìBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) İsteğe bağlı sigortalı olanların sigortalılıklarının devamında,

b) İsteğe bağlı sigortaya müracaatta bulunanların sigortalılıklarının kabulünde, 85 inci maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendi hükümleri uygulanmaz.

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce isteğe bağlı sigortalı olup, Kuruma prim borcu bulunanlar bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde prim borçlarını gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde sigortalılıkları devam eder, ancak bu süre içinde borcun ödenmeyen kısmına ait süreler hizmetten sayılmaz.î

Okuyucumuzun sorularının cevaplanmasına gelince; prim borçları, sağlıklı olarak isteğe bağlı sigorta primlerinin yatırıldığı sigorta biriminden öğrenebilir. Bunun için, gerekli görülüyorsa aylık prim ödeme belgelerinizle birlikte, bizzat başvuruda bulunulması daha doğru olur. Prim borçlarının daha sonra ödemek üzere dondurulması mümkün değil. Çünkü SSK sitesinden yapılan duyurular da göstermektedir ki, yasadaki 6 aylık sürenin dolum tarihi olan ve okuyucumuzun da belirttiği 01.11.2003 tarihe kadar (01.05.2003-01.11.2003 tarihleri arasındaki 6 ay içerisinde) isteğe bağlı sigortalının önceki prim borçlarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Ve bu nedenle de prim borçlarının taksitle ödenmesi mümkün değildir. Okuyucumuz, belirtilen doğrultuda sorunlarını çözebilir.


31 Temmuz 2003
Perşembe
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
AboneFormu
MesajFormu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED