Giriş Tarihi: 03.04.2024 00:01

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

31 Ay Süre ile Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/397966
1-İdarenin
a) Adı:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:İskenderpaşa Mah. Kavalalı Sk. No:1 K:3 (İÜ İlahiyat Fakültesi A Blok) 34080 FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2125340034 - 2125340026
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:31 Ay Süre ile Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:
31 Ay Süre İle Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.06.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2026
d) İşe başlama tarihi:01.06.2024

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:24.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-İskenderpaşa Mah. Kavalalı Sok. No:1 K:3 (İÜ İlahiyat Fakültesi A Blok) 34080 Fatih / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
  • Şartname kapsamında teklif edilen ürünlerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sisteminde;
1. Aktif DHBYS Listesi veya Belgesi

2. Aktif PACS Listesi veya Belgesi

3. Aktif KMBYS Listesi veya Belgesi

4. Aktif İYBS Listesi veya Belgesi

5. Aktif KDS  Listesi veya Belgesi

6. Aktif DAS Listesi veya Belgesi

Belgelerinin güncel geçerli hali ihale dosyasında sunulacaktır.

Teklif edilen yazılımlar, Sağlık Bakanlığı Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Bakanlık internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunacak ve belgelerini ihale sırasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
O- Emran Seviye 6 veya Seviye 7 BelgesiTeknik şartnamenin 2.1.8 maddesi gereğince DHBS yazılımı Dijital hastane kriterlerinden olan HIMSS O-EMRAN Seviye 6 veya Seviye 7 kriterlerini sağlamalı ve O-Emran seviye 6 veya 7 belgesi almış Ağız ve Diş Sağlığı kurumları ile çalışmış olduğunu belgeyerek teklif dosyasında sunacaktır.
Sürüm (Versiyon) Bilgileri BelgesiTeknik şartnamenin 2.1.18 maddesi gereğince İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon) bilgilerini bir belge halinde teklif dosyasında sunacaktır.
Destek Merkezleri ListesiTeknik şartnamenin 7.1.6 maddesi gereğince İstekliler, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif dosyasında sunacaktır

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İş deneyim belgesi olarak Hastanelere vermiş olduğu her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) Hizmet Alımları veya Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi (DHBYS) benzer iş olarak kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.


14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No:ILN02012083
ilangovtr