AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ
Devlet memurlarının nakilleri

Kurumlar arası nakillerde, hangi durumlarda izin alınmaktadır? MEB'in nakline izin verdiği kurumların ve memurların bir statü ve listesi var mı? Ayrıca 340 nolu kararı nereden bulabilirim?

2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31'inci maddesinde; "Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçelerin yatırım ve/veya transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre açıktan vekil atanması ile anılan kurum ve kuruluşların bu fıkra kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları memur nakli Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine tabidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, yukarıda belirtilen kurumlar arasındaki nakil işlemlerinde herhangi bir izne gerek yoktur. Bu kurumlar dışındaki kurumlardan bu kurumlara naklen geçişlerde Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine gerek vardır.

Diğer yandan, 2003/18 Nolu Başbakanlık Genelgesinde ; "Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları ile genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş olan kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak naklen atamalarda, personelin çalıştığı kuruluş tarafından, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacak, muvafakat işlemi bu izinler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Özel kanunlarla kurulmuş olan kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara yapılacak her türlü açıktan atamalarda ise Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır."hükmüne yer verilmiştir.

Sorunuzun ikinci kısmına ilişkin açıklama yani Milli Eğitim Bakanlığının hangi öğretmenlik kadrolarına nakil yoluyla atama yapacağı hususunda ise KPSS-Öğretmenlik sınavı sonrasında MEB tarafından yapılacak duyuruda belirtilecektir. 340 no'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararına ise memurlar.net sitesinden ulaşabilirsiniz.

Vekil kadrolardan asil kadrolara geçişler

Vekil imam hatip olarak görev yapmaktayım. Bizler 2001 ve 2002 tarihlerinde Maliye Bakanlığı onayı ile Türkiye genelinde DMS'ye girmeksizin il müftülüklerinin açmış olduğu sınavı kazanarak vekil imam olarak atandık. Asil kadrolara nasıl geçebiliriz?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gereğince vekil imamların KPSS sınavına girmeden memur kadrosuna atanması mümkün değildir. Vekil olarak yapılan görevler, bu görevi yapan kişilerin asıl kadrolara atanmalarında herhangi bir müktesep hak teşkil etmez. Ancak, ilgili Yönetmelikte vekil imamların asıl kadrolara sınavsız geçmesi yönünde bir değişiklik yapılması halinde asil kadrolara atanabilmeniz mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, şu an için bu tür bir çalışma bulunmamakta ve asil kadrolara objektif kriterleri esas alan KPSS sınavına göre atama yapılmaya devam edilecektir.

Mühendislikten idari kadroya atanma durumunda alınacak ek göstergeler

Mühendis kadrosunda çalışmakta iken görevde yükselme eğitiminde başarılı olarak 1'nci dereceli Şube Müdürü kadrosuna atandım. Mühendisken kadro derecem 1, kazanılmış hak aylık derecem 2'dir. Mühendisken 3600 ek gösterge alıyordum. Şu an ise 2200 ek göstergesi verilmektedir. Hakkımda yapılan işlem doğrumudur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43'ncü maddesinin (B) bendinde; "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, Mühendisken kadro dereceniz 1 olmasına rağmen kazanılmış hak aylık dereceniz 2 olduğu için 3600 ek göstergeyi değil 3000 ek göstergeyi almanız gerekir. Şayet kazanılmış hak aylık dereceniz 1 olmuş olsaydı 3600 ek göstergeyi alabilirdiniz.

Mezun olmayanların KPSS-Öğretmenlik Sınavı'na girme durumu

Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 3. sınıfta okumaktayım. Bu yıl 13 Temmuz 2003 tarihinde yapılacak olan KPSS-Öğretmenlik sınavına katılma hakkımız var mı? Katılıp iyi bir puan alırsak bu kaç yıl için geçerli sayılacak?

2003 KPSS-Öğretmenlik sınavına mezun durumunda olmayan kişiler de girebilmektedir. Sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Bu nedenle mezun olacağınız tarihi dikkate alarak sınava girebilirsiniz.


Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

14 Haziran 2003
Cumartesi
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
AboneFormu
MesajFormu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Röportaj | Karikatür | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED