|

Burak atı ve Miraç Gecesi: Ağlama Duvarı mı, Burak Duvarı mı?

Miraç gecesi ile yeniden gündeme gelen Burak Duvarı, İsrail’in propagandası sebebiyle Ağlama Duvarı olarak adlandırılıyor. Burak, "İsrâ" hâdisesinde Cebrâil (a.s) tarafından getirilen ve Hz. Peygamber'in bu mucize sırasında bindiği hayvanın adıdır. Efendmiz Burak atını bugün Ağlama Duvarı olarak adlandırılan duvara bağlamıştır. Bu nedenle duvarın gerçek adı Burak Duvarı’dır. Peki, Burak ismi anlamı nedir?

11:38 - 10/03/2021 Çarşamba
Güncelleme: 12:15 - 16/05/2022 Pazartesi
Yeni Şafak
Burak atı ve Miraç Kandili: Ağlama Duvarı mı, Burak Duvarı mı?
Burak atı ve Miraç Kandili: Ağlama Duvarı mı, Burak Duvarı mı?

Miraç Gecesi vesilesiyle Burak ismi yine gündeme geldi. Burak, temiz, berrak ve saf anlamlarına gelir. "İsrâ" hâdisesinde Cebrâil (a.s) tarafından getirilen ve Hz. Peygamber'in bu mucize sırasında bindiği hayvanın adıdır. Ülkemizde oldukça popüler bir isimdir.

AĞLAMA DUVARI MI, BURAK DUVARI MI?

Yahudiler ‘Süleyman Mabedi’nin kaybı sebebiyle’ ağlayarak burada dua ettikleri için batı duvarını ‘Ağlama Duvarı’ diye adlandırdılar. Hâlbuki Ağlama Duvarı olarak bilinen yerin gerçek adı Burak Duvarı’dır. Hz. Muhammed’in (sas) İsra/Miraç mucizesi esnasında devesini bağladığı yere bu hatırayı yaşatmak için bu isim verilmişti. Nitekim asırlarca Müslümanlar arasında böyle bilinegelmiştir. Bu tarihî mirasa ve bilgiye rağmen Ağlama Duvarı adının yayıldığı görülmektedir.

BURAK ATI ve MİRAÇ GECESİ

10 Mart 2021 Çarşamba günü tüm İslam alemi Miraç Gecesi için bu geceyi dua ve ibadetlerle idrak ediyor. Miraç Gecesi vesilesiyle Burak ismi tekrar gündeme geldi. Burak Miraç Gecesi için ne ifade ediyor? Sorusunu merak eden Müslümanlar, Burak atı hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

Çeşitli rivayet ve tarihî bilgilere göre, bu binit, katırdan küçük, merkepten büyük beyaz renkli çarptığında ayaklarını hızlandıran, uyluğunda iki kanadı olan ve adımını gözünün gördüğü mesafenin biraz daha ilerisine atabilen bir hayvandır (İbn Sa'd, Tabakat, I, 214; Tecrid-i Sarih Tercümesi, X, 66; Aliyyü'l-Kârî, Şerhu'ş-Şifâ, I, 381). Burak ismi ona, renginin son derece parlak olması sebebiyle veya hızı şimşeği andırdığı için verilmiştir (İbnü'l-Esîr, en-Nihâye, I, 120; Nevevi, Şerhu'l-Müslim, II, 210). Yine bazı İslâm tarihleri, sözkonusu bineğe Hz. Muhammed (s.a.s.)'den önceki bazı peygamberlerin de bindiği (İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebevi, Mısır 1952, II, 397), meselâ Hz. İbrahim (a.s.) Burak'a binip önüne Hz. İsmail'i, terkisine de Hz. Hacer'i bindirerek Mekke'ye getirdiği bu rivayetler arasındadır. (İbn Sa'd, Tabakât, I, 150; Köksal, M. Asım, İslâm Tarihi (Mekke devri) İstanbul 1981, 350-351).

BURAK ATI HADİSESİ ve YAŞANANLAR
Kavmi tarafından iyice sıkıştırılan Hz. Peygamber, Rabbi tarafından âyetlerinin bir kısmını kendisine göstermek ve böylece daha metin olmasını sağlamak için, mucizevî bir yolculuğa çıkarıldı. Buna dikkat çekmek isteyen Yüce Allah, Kur"an"da şu ifadelere yer vermiştir:
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed"i) bir gece Mescid-i Harâm"dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ"ya götüren Allah"ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
(İsrâ, 17/1.)

Mekke"de bunalan Hz. Peygamber"i bu yolculuğa hazırlamak için Cebrail geldi. Hz. Muhammed"e merkepten büyük, katırdan küçük, Burak adı verilen beyaz bir binek getirildi. Burak, adımını gözünün gördüğü son noktaya basmaktaydı.(M411 Müslim, Îmân, 259.) Mescid-i Harâm"dan Burak"la başlayan kutsal yolculukta, Hz. Peygamber Beytü"l-Makdis"e gelip orada iki rekât namaz kıldı.5 Sonra kendisine birinde şarap diğerinde süt olan iki bardak getirildi. Resûlullah onlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cibrîl, "Seni fıtrata (insan tabiatına) uygun olanı almaya yönlendiren Allah"a hamdolsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azgınlaşırdı." dedi.

#Burak
#Miraç
#Miraç Gecesi
#Burak Atı
#Ağlama duvarı
3 yıl önce