Gündem Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişlerine bağlandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri'ne bağlandı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişlerine bağlandı
OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 4'üncü maddesi, "Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır." şeklinde değiştirildi.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek, ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaşta kuvvet komutanlıkları emrine girecek birliklerin, kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınacak.

Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde, mülki taksimat esas alınacak, ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilecek. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapacak.

Valinin onayıyla askeri görevleri de yapacak


Jandarma birlikleri, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleriyle kuvvet komutanlıklarının emrine girecek, kalan bölümüyle normal görevlerine devam edecek. Ayrıca jandarma birlikleri, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yapacak.

İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı, polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenecek.

Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilecek. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilecek.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırlarıyla taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilecek veya bedelsiz olarak devredebilecek.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Jandarma personelinin özlük hakları

Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Kanunu uygulanacak. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu ile Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanacak.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılacak, ancak albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfiler ile generallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile olacak.

Rütbelerindeki bekleme süresinin dolması ya da kadrosuzluk nedenleriyle emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilecek.

Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler, Jandarma Genel Komutanlığı personeli bakımından uygulanmayacak.

Uzman jandarma ve uzman erbaşların nasıp ve terfileri, Jandarma Genel Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanacak.

İşçilerin işe alınma, iş yeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri, İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak.

Nokta atama

Jandarma Genel Komutanının, Jandarma Genel Komutanı Yardımcılarının, generallerin ve il jandarma komutanlarının atanmaları, müşterek kararnameyle, diğer subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmaların atamaları İçişleri Bakanlığınca yapılacak.

İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilecek. Nokta ataması yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanacak ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılacak.

Hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde il jandarma komutanlıklarına general rütbesindeki subaylar da atanabilecek.

Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri


Kararnameye göre, disiplin işleri, özel kanun hükümlerine göre yürütülecek. Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında, özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacak.

Adli görevlerden doğan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununun 161'inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanacak.

Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak. Bu suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülecek.

Jandarma personelinin kişisel suçlarında, genel hükümlere göre işlem yapılacak.

İkmal hizmetleri

Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını, silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılayacak. Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanacak.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde kuvvet komutanlıkları emrine girecek veya İçişleri Bakanı ya da valilerce askeri görev verilen jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği kuvvet komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanacak.

Kanun ile yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanı sıra jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve iş birliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileriyle Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık, kıyafet ve kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Kararname ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili" ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve aynı fıkradaki "valiler" ibaresi "mülki idare amirleri" olarak değiştirildi.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun birinci fıkrasında yer alan "askeri görevleri haricindeki diğer" ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Diğer kanunlarda, bu kanuna aykırı hükümler bulunması halinde bu kanun hükümleri uygulanacak. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kanunda bu maddeyi ihdas eden KHK ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Özel kanun çıkana kadar emniyetin disiplin mevzuatı uygulanacak

Kararname ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 16, 17 ve 25'inci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu kanuna eklenen geçici maddeye göre, disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar jandarma personelinin disiplin suç ve cezaları, Emniyet Teşkilatı Disiplin Mevzuatına göre belirlenecek. Diğer hususlarda Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanacak.

Jandarma Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına göre görevlerine devam edecek.

Mevcut fiili kadrolardan öğretim elemanlarına ilişkin olanlar bu kanuna, diğerleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveline, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı bölümü olarak eklenecek.

Bu şekilde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan kadro cetvellerini, anılan Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bu kanuna eklenen öğretim elemanı kadrolarında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulunca unvan ve derece değişikliği yapılabilecek. Ayrıca Jandarma Hizmetleri Sınıfından bir "Orgeneral" kadrosu ile dört "Jandarma Genel Komutan Yardımcısı" kadrosu ihdas edilecek.

Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesine "VII-Emniyet Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bendinden sonra gelmek üzere "VIII - Jandarma Hizmetleri Sınıfı" bendi eklenecek. Bu bend Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsayacak. Daha sonraki bentler de buna göre teselsül ettirilecek.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.