|

YARI BAŞKANLIK GİBİ

.
00:00 - 23/04/2000 Pazar
Güncelleme: 13:57 - 18/01/2014 Cumartesi
Yeni Şafak
YARI BAŞKANLIK GİBİ
YARI BAŞKANLIK GİBİ
Cumhurbaşkanı yetkili, sorumsuz

Anapyasa'ya göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, sanılanın aksine güçlü yetkilerle donanmış durumda. Cumhurbaşkanı, bu yetkileriyle yaptıklarından ise sorumlu tutulamıyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri:

Nitelikleri ve tarafsızlığı (Madde 101)

Cumhurbaşkanı, TBMM'ce 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk Vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. TBMM dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse, iki defa seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer.

Görev ve Yetkileri (Madde 104)
a) Yasama İle İlgili Olanlar :

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşması yapmak, TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak,

Kanunları yayımlamak,

Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek,

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,

TBMM seçimlerinin yenilemek,

b) Yürütme Alanına İlişkin Olanlar :

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı Devlet temsilcilerini kabul etmek,

Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,

TSK'nın kullanılmasına karar vermek,

Genelkurmay Başkanını atamak,

Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,

Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

Kararnameleri imzalamak,

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

Sorumluluk ve Sorumsuzluk hali (Madde 105)

Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili Bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili Bakan sorumludur.

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet

Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

24 yıl önce