Yazarlar Kimler KİTlere sınavsız olarak atanabilir?

Kimler KİT’lere sınavsız olarak atanabilir?

Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin KİT’lere sözleşmeli personel olarak atanması mümkün müdür?

Kamu kurumlarında görev yapan bazı personelin KİT’lere sınavsız olarak atanması mümkündür. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Öğretim elemanı, hakim, savcı ve kadrolu subay ve astsubaylar ile sözleşmeli subay ve astsubaylar, uzman jandarmalar ile uzman erbaşlardan kendi istekleriyle istifa etmiş olanların kamu iktisadi teşebbüslerinin sözleşmeli personel pozisyonlarına sınava tabi olmaksızın atanmaları mümkündür. 2914 sayılı Kanun’a göre istihdam edilen araştırma görevlilerinden en az iki yıl görev yapmış olanlarının da sınavsız olarak sözleşmeli olarak atanmaları mümkündür.

Bu konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mütalaada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan devlet memurları ile öğretim elemanı, hakim, savcı ve kadrolu subay ve astsubaylar ile bunlardan istifa etmiş olanların, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanmasının ilgili Kuruluşların takdirinde olduğu ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, 657 sayılı Kanun'un 4/B statüsüne tabi sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanların KİT’lere sınavsız olarak atanmaları mümkün değildir.

Herhangi bir KİT’e naklen geçebilir miyim?

Bir kamu kurumunda mühendis olarak görev yapıyorum. Herhangi bir KİT’e naklen geçebilir miyim? Naklen sözleşmeli memur olarak geçtikten sonra tekrar mühendis olmam için unvan değişikliği sınavına girmem gerekir mi?

Kamu kurumlarının memur kadrolarında görev yapanların KİT’lerin sözleşmeli pozisyonlarına naklen geçmeleri söz konusu değildir. Ancak, açıktan atama prosedürü çerçevesinde memur olarak görev yapanların istifa ederek KİT’lerin sözleşmeli pozisyonlarına atanmaları mümkündür.

Diğer yandan, mühendis olarak görev yaparken herhangi bir KİT’in sözleşmeli memur pozisyonuna (KİT’lerin II sayılı cetvelinde görev yapanlar için kadro yerine pozisyon ifadesi kullanılmaktadır) atandıktan sonra şayet boş mühendis pozisyonu varsa sınavsız olarak mühendis pozisyonuna atanılması mümkündür.

KİT’lerden ayrılanlar tekrar sınavsız olarak atanabilir mi?

KİT’lerde sözleşmeli personel olarak çalışanların istifaen görevden ayrılmaları halinde sınava tabi olmaksızın sözleşmeli personel olarak yeniden atanmaları mümkün müdür?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu görüş olumludur. Buna görüşe göre; kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personelden istifa edenlerin aynı sözleşmeli personel statüsünde bir göreve sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanmalarının bu Kuruluşların takdirinde olduğu belirtilmiştir. Aynı durum başka bir KİT’in aynı seviyedeki başka bir pozisyonu için de geçerlidir. Yani başka bir KİT’e de açıktan atama prosedürü çerçevesinde atanılması mümkündür.

Sözleşmeli personelin bir KİT’ten başka bir KİT’e naklen atanması mümkün müdür?

PTT’de (399/2) sözleşmeli olarak çalışıyorum. Kıyı Emniyeti Gen.Müd. Mersin Tahsilat Şefliği birimine (büro memurluğu) geçmek istiyorum. Kıyı Emniyeti’nin kabul etmesi halinde istifa ve açıktan atama prosedürüne göre geçmem mümkün müdür? Herhangi bir risk olur mu? H.O.

399 sayılı KHK’nin 58’inci maddesinde göre teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulama sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı'nın yetkili ve görevli olduğu belirtildiğinden, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu KHK’de hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda bu Başkanlık; kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin başka bir kamu iktisadi teşebbüsüne naklen atanamayacağını ancak, bu personelin sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanmasının ilgili teşebbüs veya bağlı ortaklığın takdirinde olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sözleşmeli personelin naklen atanması mümkün olmayıp, bunun yerine çalıştığı KİT’ten istifa ederek bekleme süresine tabi olmaksızın başka bir KİT’e açıktan atama prosedürü çerçevesinde atanılması şeklinde yapılmaktadır. Ancak, uygulamada muvafakat sürecinin işletildiği de görülmektedir.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün de bir KİK (Kamu İktisadi Kuruluşu) olduğu dikkate alındığında öncelikte atanma sürecinizin başlatılması, bilahare de sürecin gelişimine göre durumunuzu değerlendirmenizi öneririz.

KİT’lerdeki sözleşmeli personel naklen memur olarak atanabilir mi?

KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanların devlet memuru olarak naklen atanıp atanamayacağı hususu bizlere sorulan konular arasındadır.

Bu konuda sorulan bir soruya Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu cevapta şu ifadelere yer vermiştir; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden, farklı personel mevzuatına tabi kurumlar arasındaki kadrolu personele ilişkin nakillerin anlaşılması gerekmekte olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin kadroyla ilişkisi bulunmaması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadrolara naklen atanmalarının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir” ifadesine yer verilerek son nokta konulmuştur.

Ancak, KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin kendi kurumlarında memur olmaları, bilahare de başka kurumların memur kadrolarına geçmeleri mümkündür.

Mehil müddetinde hastalanan memurun durumu

Yer değiştirme suretiyle başka bir yere atanan memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağı ve aylığının verilip verilemeyeceği hususu memurların veya diğer kamu görevlilerinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır.

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı 08/10/2013 tarihli ve 18097 sayılı görüşüyle son noktayı koymuştur. Bu görüşe göre;

1- Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince verilen mehil müddetinin ilgilinin başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verildiği düşünülmekte olup, bu süre içinde hastalanarak hastalık raporu alan memurun bu işleri yapamayacağının değerlendirilmesi sebebiyle, memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmı devam edecektir.

2- Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memurun 657 sayılı Kanun'un 62'nci maddesi gereğince verilen mehil müddeti içinde memuriyet statüsünün devam etmesi, mezkur kanunun 105'inci maddesinde memura verilen hastalık izninde aylık ve özlük haklarının korunacağının ve yine aynı kanunun 18'inci maddesinde bu kanunda yazılı haller dışında memurun aylığının elinden alınamayacağının belirtilmesi sebebiyle, mehil müddeti içinde hastalık raporu alan memurun usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilerek aylığının ödenmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.