|
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (1)

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme heyecanı başladı. Öncelikle iki konfederasyonun bir araya gelmesi son derece değerli ve takdire şayandır. Bugünkü yazımızda Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederasyonlarının toplu sözleşmede öne çıkan taleplerini açıklamaya çalışacağız.

Unvan ayrımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmeli

Verilen sözlere uygun olarak bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve tüm beklentileri karşılayacak bir ek gösterge düzenlemesine ihtiyaç vardır, bu konudaki adaletsizlikler giderilsin, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personele de ek gösterge verilmesi talep ediliyor.

Yine bu konuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri, Genel İdari Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün (ı) bendinde belirtilen ek göstergelerden yararlandırılmasını, kamu görevlilerinin mevcut yararlandığı ek göstergelerin eşit oranda yükseltilmesini, sınıf, kadro ve unvan ayrımı yapılmaksızın (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) kamu görevlilerinin mevcutta yararlandıkları en yüksek ek gösterge oranlarının 3600’e yükseltilmesini talep ediyor.

Gönül ister ki her kamu görevlisinin gönlünde yatan talepler yerine getirilsin. Daha önceki yazılarımızda da ifade etmiş olduğumuz üzere 3600 ek göstergede ciddi açmazlar bulunmaktadır. Özellikle 1.10.2008 öncesi ve sonrasında memur olanların ek göstergeden yararlanmasında ortaya çıkan uçurum ile mevcut emeklilerin de bu haktan yararlanması ortaya çıkacak maliyeti kaldıramaz boyuta sokmaktadır.

Yine 3600 ek gösterge artışı domino etkisi yapacak mahiyettedir. Yani 2200 ek göstergelileri 3600’e yükseltirseniz, 3600 ek göstergelileri de yükseltmek zorunda kalacaksınız. Özellikle idareci konumunda olanlardan daha yüksek veya onlarla eşit düzeye çıkarmak başka sorunlara sebep olacaktır. Uygulamada 3000 ek göstergeli il müdürlerinin olduğu dikkate alındığında ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle bu konularda makulde buluşmak oldukça zor görünüyor.

Sözleşmeli ve işçiler kadroya geçirilmeli

Her iki konfederasyon da kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanların pozisyon unvanları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına geçirilmesini talep ediyor.

Daha önce de değişik kanunlarla sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğine şahit olduk. Özellikle kamu kurumlarında istihdam edilen sözleşmeli personel arasındaki farklılıklar sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini zorunlu hale getiriyor. Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz üzere bazı sözleşmeli personelin belirli bir süre sonra kadroya geçme imkanı varken bazılarının hiçbir şekilde kadroya geçme imkanı bulunmamaktadır. Bu tür eşitsizlikler sorunu akut hale getiriyor ve çözüm üretilmesini zorunlu kılıyor.

Aynı işi aynı unvanla ama farklı statülerde görev yapan personelin yürütmesi hem eşitsiz uygulamaları beraberinde getiriyor hem de personel arasında huzursuzluk oluşturuyor. Bu nedenle aynı unvanda hem sözleşmeli personel hem de memur istihdamı sürdürülebilir değildir.

Ayrıca, üniversite mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmaları sağlanarak kamuda istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam rejimi oluşturulması da talep edilmektedir.

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilmesi talep edilmektedir.

Geçmiş dönem kayıpları için seyyanen taban aylığa 600 TL ödenmeli

Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan kayıplara mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 TL telafi artışı talep ediliyor.

Emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi verilmeli

Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine “Bayram İkramiyesi” ödenmesi talep ediliyor.

Buna göre, kamu görevlilerine, 5510 sayılı Kanun'un Ek 18'inci maddesi uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenmekte olan bayram ikramiyesi tutarının bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte ödenmesi talep ediliyor. Bu tutar ise her bayram öncesinde 1.100 TL’dir.

Tüm ödemeler emekli keseneğine dahil edilmeli

Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi talep ediliyor. Bu talebin yerine getirilmesini oldukça zor görüyoruz. Çünkü bu talebin yerine getirilmesi aynı unvanlı personelin farklı emekli maaşı almasına yol açacaktır.

YHS personeli GİH sınıfına geçirilmeli

Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na geçirilmesi ile Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosunun verilmesi talep ediliyor.

Görevde yükselmede objektif uygulamalar getirilmeli

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının boş kadro bulunması durumunda derhal yapılmasını zorunlu kılacak mevzuat değişikliği ile görevde yükselmelerde ve ilk atamalarda her türlü istismara açık olan sözlü sınav uygulamasının kaldırılarak, bu tür atamaların objektif bir şekilde gerçekleştirilecek yazılı sınavlar aracılığıyla yapılması talep ediliyor.

Herhalde hiçbir itiraza mahal bırakılmadan çözülebilecek mahiyetteki talep bu olsa gerektir.

Fazla mesai ücreti en az çalışanın saat başı ücreti kadar olmalı

Fazla mesailerin insan haklarına dahi aykırı bir şekilde ücretlendirilmesine son verilerek fazla mesai ücretinin çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılması talep ediliyor.

Daha önceki yazılarımızda işçi ve memurların fazla mesai ücretini karşılaştırarak aradaki uçurumu örneklerle izah etmiş ve konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmiştik. İnşallah konuya yarın devam edeceğiz.

#Memur
#Sendika
#Toplu Sözleşme
#Mesai
3 yıl önce
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (1)
İkiyüzlü dünyanın 200 günü
Garson nereye baksın?
İnsafsız takas!
Erdoğan’ı/AK Parti’yi Kürtsüz bırakma operasyonu…
Riyakâr Bey ile ‘Yamyam’ Biraderler