|
Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi-5. Aşama

Üç yıldır peyderpey yayınladığım 100 Kitaplık Okuma Listesi bugün yayınlayacağım beşinci aşama ile tamamlanmış olacak.

Bu yüz kitapla, genç kuşaklarımızı zihnen köleleştiren, celladına aşık eden sömürgeci eğitim ve kültür sistemini çökertmeyi hedefliyorum.

Bugüne kadar ülke çapından ve Japonya’dan Amerika’ya kadar listeyi dikkatle takip eden okuyucularımdan gelen gelen yankılar, 100 Kitap Listesi’nin hedefine fazlasıyla ulaştığını gösteriyor hamdolsun.

ALTERNATİF BİR
ÜNİVERSİTE PROGRAMI
Aslında bu listeyle
alternatif bir üniversite programı
önermiş oluyorum. Dört kurşun kalemle okuma yönetimini uygulayarak kitapları dikkatle okuyanlar, birinci sınıf bir üniversite bitirmiş gibi oluyorlar. Burada tevazu yapıyorum.
Listeyi okuyanlar, gerçekte, kuşatıcı bir medeniyet perspektifine, Müslümanca düşünme meleklerine ve eğitim sistemimizin aslâ veremediği, veremeyeceği bir kabiliyete, disiplinler arasında yolculuk yaparak kavramlaştırmalar yapabilme imkanına kavuşuyorlar
. Hiç bir üniversite eğitiminin veremeyeceği hususiyetler bunlar.

Bu 100 kitaptan sonra ihtisas okumaları yapacağız; o yüzden ihtisas listeleri vereceğim buradan.

Son olarak bu 100 Kitaplık Okuma Listesi’nin
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde başlattığımız Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun okuma programını
oluşturduğunu da ifade etmiş olayım.

4. Aşama’da bazı kitapların bütün ciltlerine ayrı rakamlar verdiğim için 80’de biten listeyi 75’ten başlatıyor, bazı düşünürlerin birden fazla kitabını veriyorum. Önceki aşamaları buna göre düzelteceğimi hatırlatarak sizleri son aşama okuma listesiyle başbaşa bırakıyor, zihin ve ufuk açıcı okumalar diliyorum.

***

75-
Konfüçyüs-Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ) Say Yay.
76-
Eflatun-Devlet.
77-
Aristo-Nikomakhos’a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün, Grekçe Metinle Birlikte, Pinhan Yay.)
78-
Aziz Augustine-İtiraflar.
79-
Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme.
80-
Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika.
81-
John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme.
82-
David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma.
83-
Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği.
84
-Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik.
85-
Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); İyinin ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yayınları).
86-
Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten), Alfa Yay.

***

87-
Şehristânî-Milel ve Nihal-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).
88-
Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî-Ankara: DİB.
89-
İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim-Şamil Yay.
90-
Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker), İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı; Medinetü’l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet).
91-
İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar
92-
Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-Timaş-(3 kurucu risale bşr arada).

Mustesfa-Küre Yay (Fıkıh Usûlü’nün kurucu metinlerinden; Çev. Yunus Apaydın).

Tehafütü’l-Felâsife (Çev. Mahmud Kaya) Klasik Yay.

93-
İbn Rüşd-Tehafütü’t-Tehafüt, Faslu’l-Makal
94-
İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi.
95-
İbn Arabî-Füsûsu’l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi), Kabalcı Yay.
96
-İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergâh.
97-
Cürcânî-Şerhu’l-Mevâkıf-İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).
98-
Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig
99-
Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı
100-
Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Mesnevî
REFERANS KİTAPLAR

Hak Dini, Kur’ân Dili / Elmalılı Tefsiri- Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır-9 cilt (SadeleştirilMemiş olan okunmalı)

Keşşaf Tefsiri-Zemahşerî (4 cilt)-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).

Gazâlî-İhya-u Ulûmu’d-Dîn.

İmam Rabbânî-Mektûbat-3 Cilt.

Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk.

Filibeli Ahmed Hilmi-A’mak-ı Hayal.

***

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ

Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Mehmet Âkif, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Cemâl Süreyya, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu...

OKUMA YÖNTEMİ
Kitaplar,
4 Kurşun Kalem’le okunacak
. Bu okuma yöntemi, liste kadar önemli:
1-
Yeşil Kalem’le-Kilit kavramların altı çizilecek.
2-
Kırmızı Kalem’le-Önemli satırların altı çizilecek.
3-
Mavi Kalem’le-Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek HAFİFÇE...
4-
Siyah Kurşun Kalem’le-Kitab’ın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, ÜST BOŞLUKLARA EN ÖNEMLİ CÜMLE YAZILACAK...

Okuduğumuz kitabın Birinci Bölümü bitince, sırasıyla:

1-
Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak
2-
Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak
3-
Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak...

Bu üç işlemden sonra Kitabın İKİNCİ BÖLÜMÜNE GEÇİLECEK...

Her bölüm, bu şekilde okunacak...

Herkese düşünmeye kışkırtıcı açıcı okumalar diliyorum.

***

NOT: İki hafta önce Fethi Gemuhluoğlu ile ilgili yazdığım yazıda maddî bir hata var. Yazıda sözü edilen festivalden Fethi Gemuhluoğlu isminin Lütfi Şen tarafından çıkarılmadığı, Fethi Ağabey’in oğlu Selman Gemuhluoğlu tarafından çıkarıldığı bilgisi geldi. Düzeltir, taraflardan ve okuyucularımdan özür dilerim.

#Kitap
#Liste
#Kalem
#Bölüm
#Fethi Gemuhluoğlu
il y a 4 ans
default-profile-img
Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi-5. Aşama
Akıllıyım diyorsun niçin zengin değilsin?..
Çarşıyı haraca kesen çete
Dikkat kredi kartı çıkabilir!
1683
Navalni yaptırımları işe yarayacak mı?