Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız'ın ataması yapılırken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.
AA
Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı
Ekonomi
Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı
Cumhurbaşkanı kararıyla diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacağı turistik veya resmi amaçlı seyahatlere ve transit geçişlere ilişkin vize muafiyet süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.
AA
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Altı ilde acele kamulaştırma, İstanbul'da riskli alan kararı
Gündem
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Altı ilde acele kamulaştırma, İstanbul'da riskli alan kararı
Ankara, Afyonkarahisar, Giresun, Zonguldak, Bursa ve Aydın'da bazı taşınmazların enerji ve nakil hatları projeleri kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölge riskli alan ilan edildi. Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları değiştirildi.
AA
2020 yılında devlet tarafından yapılan bazı ödemeler ve tutarları
2020 yılında devlet tarafından yapılan bazı ödemeler ve tutarları

İnternet sitelerinde ve gazetelerde yer alan bazı bilgilerin yanlışlığını görünce devlet tarafından yapılan bazı ödemelerin tutarlarını açıklama gereği duyduk. Zira birçok kanunda yer alan ödeme tutarlarının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile düzenleneceğine ilişkin hususlara yer verilmiştir. Eğer K Cetveli’ndeki düzenlemeye bakılmadan tutarlar hesaplanmaya çalışılırsa ciddi yanlışlıklar olacaktır. Bu yazımızda bu ödemeleri ve tutarlarını açıklamaya çalışacağız.

Güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak?

442 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,146061 = 2.138 TL’dir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

Jüri veya raportörlere ne kadar ücret verilecek?

Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 1.955 Türk Lirası’nı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek tutarda ücret ödenir. Bu personelden;

- Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen tutarın 1/2’si,

- Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4’ü,

- Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti,

- Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5’i,ödenir.

Bu jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen kapsama girmeyen 657 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53’üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen tutarın iki katından (3.910 TL) fazla olamaz.

Şeref Aylığı tutarı olarak ne kadar ödeme yapılacak?

Milli Mücadele’ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1’inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekatı’na Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,146061 = 949,83 TL aylık bağlanır.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir.

2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme tutarları ne kadar oldu?

2022 sayılı Kanun kapsamında; 1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,146061= 767 TL,

2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,146061= 511,5 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,146061= 511,5 TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,146061= 640,76 TL,

tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Tayın bedeli olarak ne kadar ödeme yapılacak?

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı 2.100*0,146061 = 306,72 TL’dir.

Koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar oldu?

Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 15.325 * 0,146061= 2.238 TL tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

İntörn eğitimi görenlere ne kadar ödeme yapılacak?

Üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle 4.702*0,146061= 686,77 TL tutarda aylık ücret ödenir.

İl genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar oldu?

Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6026*0,146061= 880 TL, diğer meclis üyelerine 2.226*0,146061 = 325 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenir.

OHAL bölgesi ve mücavir illerde çalışanlara ne kadar ek tazminat ödenecek?

Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun, 2802 sayılı Kanun ve 2914 sayılı Kanun’a tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nda görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara 155 TL’yi geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. Cumhurbaşkanı bu tutarı %50’sine kadar artırabilir.

Gönüllü çalışanlardan bazılarına ne kadar ödeme yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük 16,20 TL ödenmektedir.

Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503*0,146061= 949,83 TL, dul eşleri için 5.203*0,146061= 759,95 TL, diğer yakınları için 3.619*0,146061= 528,59 TL ödeme yapılacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu: Sözde 'Herekol karargahı' çöktü
Gündem
İçişleri Bakanı Soylu: Sözde 'Herekol karargahı' çöktü
İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu tespit edildi.
AA
Twitter’dan Trump’a kararname yanıtı: Gerici ve politize olmuş bir adım
Dünya
Twitter’dan Trump’a kararname yanıtı: Gerici ve politize olmuş bir adım
Twitter yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasına yönelik imzaladığı kararnameye yanıt verdi. Twitter, bu kararnameyi, ‘gerici ve politize olmuş bir adım’ olarak değerlendirdi.
DHA
Trump, kararnameyi imzaladı: Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak
Dünya
Trump, kararnameyi imzaladı: Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak
ABD Başkanı Trump sosyal medya şirketlerine yönelik yeni bir kararname imzalayarak, "Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak" dedi. Trump, aldatıcı uygulamalara karşı ortak bir çalışma başlatılması talimatı verdiğini belirtti.
IHA
27 Mayıs’ın uğursuz ruhu hâlâ aramızda geziniyor
27 Mayıs’ın uğursuz ruhu hâlâ aramızda geziniyor

Vapura binip de Küçükyalı’ya doğru yola çıktığımızda, arkamızda bıraktığımız “Yassıada” artık “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olmuştu.

O anlarda telefonumun ekranına sevgili dostum Tarkan Zengin’in sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajlar düştü:

“27 Mayıs’ı savunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Alev Coşkun’a şaşırmayalım. O 1958’de ve darbe sonrasında İstanbul CHP İl Gençlik Kolları Başkanı’dır. 28 Nisan- 27 Mayıs 1960 arası darbeye zemin hazırlayan öğrenci olaylarındaki becerileri(!) nedeniyle Akis Dergisi övmüştür.”

Tarkan Zengin aynı paylaşımda iki de görsel kullanmış. Bunların ilkinde aynı gazeteye ait iki kupür var. Birincisi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ertesinde çıkan CUMHURİYET gazetesinin birinci sayfası.

Manşet: “Kahraman Türk Ordusu Bütün Memlekette Dün Gece Sabaha Karşı İdareyi Ele Aldı”

İkincisi de, 27 Mayıs Darbesi’nin 60’ıncı yılında yani 27 Mayıs 2020’de çıkan CUMHURİYET’in birinci sayfası.

Sol sütunda bir başlık: “Amaç demokratik anayasa yapmaktı” İmza: Alev Coşkun.

İkinci görsel 12 Eylül 1960 tarihli AKİS dergisinden.

Dergide CHP ile ilgili bir makalenin bir bölümünde aynen şöyle yazıyor:

“(CHP) Gençlik Kolu’nun becerikli başkanı Alev Çoşkun -başkan ve arkadaşları becerikliliklerini en ziyade 28 Nisan ile 27 Mayıs arasındaki dramatik günlerde göstermişlerdir- (…)”

60 YIL ÖNCE NEYSE BUGÜN DE ÖYLE!

Halen Cumhuriyet Vakfı Başkanı. Ama daha önemlisi 27 Mayıs 1960 darbesine giden yola taş döşeyenlerden biri.

Bakın özgeçmişinde neler yazıyor?

“Alev Coşkun (…) 1958 yılında, fakültede okurken CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Bürosu’nda çalışmaya başladı. Aynı yılın sonunda CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanlığı’na seçildi. 1960 öncesi öğrenci hareketleri içinde özellikle, 28 Nisan olaylarında aktif olarak yer aldı.”

***

Akis dergisinde 27 Mayıs 1960 darbesine zemin hazırladığı için övgüyle söz edilen Alev Coşkun, 60 yıl sonra bugün bile hâlâ darbeyi “Demokratik anayasa yapacaklardı” diye savunuyor.

Peki, söz konusu Akis dergisinin 27 Mayıs darbesinden 3 gün sonra 100 bin adet basılan 30 Mayıs 1960 sayısının kapağında ne vardı biliyor musunuz?

Üzerine çarpı işareti konmuş Menderes’in bir fotoğrafı.

Peki, Metin Toker kim? İnönü’nün damadı. Dergide Menderes’in üzeri çizilmiş. Ama daha ne yargılama var ne başka bir şey. Ne ki Akis yani İnönü’nün damadı çoktan hükmünü vermiş!

YASSIADA, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

27 Mayıs darbesinin yıldönümünde darbenin simgesi niteliğindeki “Yassıada”, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin katıldığı bir törenle “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” haline getirildi.

Darbecilerin, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve birçok insanı göstermelik bir şekilde yargıladıkları spor salonu aslına uygun olarak yenilendi. Adnan Menderes Müzesi, Fatin Rüştü Zorlu Camii, Hasan Polatkan Meydanı gibi mekânlar oluşturuldu.

Mezbelelik bir haldeki Yassıada, yakın tarihinin utancını gelecek nesillere aktaracak bir müze adaya çevrildi.

Geçtiğimiz yıl yine aynı tarihlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın adadaki incelemelerini takip etmiştik. Ve bir yıl sonra bu kez Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışı için oradaydık.

Yargılama tiyatrosunun yaşandığı spor salonunu da kongre merkezini de camiyi de müzeyi de gezdik. Adayı adım adım dolaştık. Gönderilmiş ama hiçbir zaman okunmamış mektupların simgeleştirildiği anıtı da “Türk demokrasisinin hiç sönmeyecek ışığı”nı simgeleyen Deniz Feneri’ni de gördük.

İnanın insan 60 yıl sonra da olsa o mekânlarda gezinirken zulmü iliklerine kadar hissediyor.

Ama beni çok fazla etkileyen ve ürperten mekân Adnan Menderes Müzesi’nin bazı bölümleri oldu. İlk mekân Menderes’in hapishane odasının birebir kopyası. Solda açıkta bir tuvalet. Nemli, küflü duvarlar… Ve camı tahtalarla kapatılmış alaca karanlık bir oda. Küflenmiş bir somya. Burası milletin oylarıyla seçilmiş bir başbakanın cuntacılar tarafından devrilmesinden sonra zorunlu olarak konulduğu oda. İkincisi ise sorgu odası. Odada bir Adnan Menderes mumyası var. Elinde savunmasının yazılı olduğu bir kağıt ile oturuyor. Odada sıklıkla irrite edici bir ses duyuluyor: “Bunu sen mi yaptın? Anlat bakalım.” Ürpertici.

Nezaketi dillere destan olmuş bir Aydın Efesi, köhne bir odada tutulup, köhne bir odada sözüm ona sorgulanmış ve spor salonundan çevirilmiş tiyatro salonunda sözüm ona yargılanmış ve yağlı urgan ile asılmış!

27 Mayıs darbesi bu memleketin tarihinde kara bir lekedir. Ne var ki o kara leke ile hala övünen “darbeci zihniyet” aramızda mevcudiyetini koruyor.

Darbecilere, cuntalara ve onların sivil ortaklarına karşı teyakkuzdayız. Ve mücadelemiz her daim devam edecek.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.