|
Reklam
Reklam
Gündem

Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde değişiklik

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aa
00:00 . 5/03/2014 Çarşamba
Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde değişiklik

Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde değişiklik

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın "Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 10. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendi, "Bölümlerin kararları arasında içtihat uyumsuzluğunun oluştuğu ya da oluşacağı kanaatine varıldığı veya Bölümlerce Genel Kurul tarafından karar alınmasının gerekli görüldüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak" şeklinde değiştirildi.

İçtüzüğün 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendi de "(Üyeler) Görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar; davet olundukları ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara ve mahkemenin görev alanına ilişkin konularda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlara başkanın izniyle katılabilirler" diye yenilendi.

İçtüzüğün 25. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (d) bendi ise "Bireysel başvurulara ilişkin olarak Bölümlerin kararları arasında oluşmuş veya oluşabilecek farklılıkları gidermek; Bölümlerce Genel Kurul'a sevk edilen konuları karara bağlamak" olarak değiştirildi.

İçtüzüğün 28. maddesi

İçtüzüğün 28. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 3 numaralı fıkrası şöyle değiştirildi:

"b) Komisyonlarca kabul edilebilirliği karara bağlanamamış başvuruların Bölüm Başkanınca gerekli görüldüğü takdirde kabul edilebilirlik ve esas incelemesini birlikte yapmak", 3) Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, Bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili Bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir."

İçtüzüğün 33. maddesinin (2) numaralı fıkrası da "Komisyonlar oy birliği ile karar alır. Oy birliği sağlanamadığında konu, oy birliği sağlanamadığı belirtilmek suretiyle bölüme havale edilir. Oy birliği sağlanamayan durumlarda başvurunun bölüme gönderilmesini isteyen üye bunun gerekçesini yazar" şeklinde yenilendi.

İçtüzüğün 50. maddesine, "Başvuruda Kanunun 43'üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasında belirtilen nedenlerle bir kuralın iptali istenmesi durumunda, o kurala yönelik esas inceleme yapılmaz" şeklinde 7. fıkra eklendi.

Bireysel başvuru

İçtüzüğün 64. maddesinin 1 numaralı fıkrası, "Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir" şeklinde değiştirildi.

İçtüzüğün 66. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları da şöyle yenilendi:

"1) Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şekli eksiklikler bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Başvuru formunda veya eklerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde, bunların tamamlattırılması için başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni temsilcisine 15 günü geçmemek üzere kesin bir süre verilir.

2) Eksikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli bir mazereti olmaksızın verilen kesin sürede eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvurusunun reddine karar verileceği bildirilir."

İçtüzüğün 70. maddesi

İçtüzüğün 70. maddesinin 2 numaralı fıkrası, "Yukarıdaki fıkra kapsamında mahkemeye ulaşan bilgi ve belgeler, yargılamanın gerektirmesi halinde 15 günlük süre içinde görüşlerini sunabilmeleri için başvurucuya, Adalet Bakanlığı'na ve varsa diğer ilgililere tebliğ edilir" şekline dönüştürüldü.

İçtüzüğün 71. maddesinin 2 numaralı fıkrası da şu şekilde değiştirildi:

"Adalet Bakanlığı başvuruya ilişkin görüşünü 30 günlük süre içinde bildirir. Talep halinde Bölüm Başkanınca bu süre 30 güne kadar uzatılabilir. Başvurunun Adalet Bakanlığı'na bildiriminden itibaren belirtilen sürelerde cevap verilmediği takdirde, mahkeme dosyadaki bilgi ve belgelere göre kararını verir. Mahkeme, içtihadın oluştuğu alanlarda veya ivedilikle karar verilmesi gereken durumlarda bakanlık cevabını beklemeden başvurunun kabul edilebilirlik ve esası hakkında karar verebilir."

9 yıl önce
default-profile-img