|
Hadisler -

Konulara Göre Kütüb-i Sitte Hadisleri

Kitaplar
Tümü
Konu Başlıkları

Yeni Şafak hadisler sayfasında abdest, namaz, oruç, zekat, hac, miras, dua gibi farklı konulardaki fıkhi ve itikadi çok sayıda hadise ulaşabilirsiniz. Bu hadisleri, Kütüb-i Sitte’de yer alan Buhari, Muslim, Nesai, Ebu Davud, Tırmizi, İbn-i Mace ve el-Muvatta hadis eserlerine göre ayrıştırabilirsiniz.


HADİS HAKKINDA

Hadisler, İslam inancında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Peygamberin sözleri olarak büyük bir önem taşır. Bu sözler, müminler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları aydınlatır ve onlara yol gösterir, dolayısıyla hidayet ve rahmetin bir kaynağıdır. Kur'an'ı herkesten daha iyi anlayıp, ayetlerin arkasındaki ilahi niyeti en iyi kavrayan Peygamberin görüşleri, bu yüzden büyük bir değere sahiptir.


"Yeni" anlamına gelen "hadis" kelimesi, "eski" anlamına gelen "kadim" kelimesinin karşıtıdır. Bu nedenle, bir olayın veya durumun sözlü olarak aktarılması anlamına gelen hadis, davranışları ifade eden "sünnet" kelimesinden açıkça ayrılır. Ancak, İslam geleneğinde, Hz. Peygamber'in sözleri, eylemleri ve onayları hadis ve sünnet terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılarak yaygınlaşmıştır.


Hz. Peygamber'in hadisleri ve sünneti, yaşadığı dönemde olduğu gibi, sonrasında da Müslümanlar için temel bir bilgi ve hikmet kaynağı olmaya devam etmiştir. Hadisler, nebevi sünnetin temelini Kur'an oluştururken, sünnetin sonraki nesillere aktarılmasında kritik bir rol oynamıştır.


Kur'an-ı Kerim'de, ilahi bir mesajı ifade etmek için kullanılan "hadis" kelimesi, aynı zamanda "kıssa" ya da "haber" anlamında da kullanılır. Hz. Peygamber de Kur'an'dan bahsederken "ahsenü'l-hadis" (en güzel sözler), "hayrü'l-hadis" (en hayırlı sözler), "asdaku'l-hadis" (en doğru sözler) gibi ifadelerle Kur'an'ın üstünlüğüne işaret etmiştir.


KÜTÜB-İ SİTTE HADİS ALİMLERİ VE KİTAPLARI

Kütüb-i Sitte, Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir:


Sahih-i Buhari ve Sahih-i Muslim (Sahihayn)

İslam alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilir. Sadece sahih hadisleri içerirler ve hadis seçiminde oldukça titiz davranılmıştır.

Sünen-i Ebu Davud

Ahkam hadislerini derlemede öne çıkar. Sahih hadis bulunamayan konularda zayıf hadisleri de içerebilir, fakat musannif tarafından bu durum belirtilir.

Sünen-i Tirmizi

Hadis seçiminde fakihlerin görüşlerine önem verir. Eserine zayıf hadisleri dahil etmekte sakınca görmez ve râvilerin güvenilirliğine dair değerlendirmeler yapar.

Sünen-i Nesa'i

Hadis kabulünde diğerlerinden daha titizdir. İttifakla terkedilmeyen râvilerin rivayetlerini kabul eder. Eseri, sağlamlık bakımından Sahihayn'dan sonra gelir.

Sünen-i İbn Mace

Diğer beş kitapta bulunmayan, bazıları zayıf kabul edilen hadisleri içerir. Kütüb-i Sitte içinde yer alması bazen tartışma konusu olmuştur.

Bu özetler, metinde yer alan bilgilere dayanarak hazırlanmıştır ve her kitabın özgün özelliklerini ve muhaddislerin eserlere yaklaşımını vurgulamaktadır.

El-Muvatta

El-Muvaṭṭa, İmam Mâlik tarafından yazılan ve sahih hadisleri içeren bir kitaptır. Bazıları bu eseri sahih kitaplar arasında sayarken, diğer bazıları ise içinde mürsel, münkatı‘ ve belâğ türünden rivayetlerin de bulunduğunu belirtir. İmam Mâlik ve görüşlerini benimseyenler, eserdeki tüm hadislerin sahih olduğunu savunur. El-Muvaṭṭaʾ, aslında Medineli âlimlerin eserlerinden esinlenerek, Hz. Peygamber'in hadislerinin yanı sıra Medine halkının uygulamaları, sahâbe görüşleri ve tâbiînin fetvalarını da içerecek şekilde hazırlanmıştır. İmam Mâlik, eserine el-Muvaṭṭaʾ, yani gözden geçirilmiş, kolayca anlaşılan ve üzerinde fikir birliği edilen kitap anlamına gelen bir isim vermiştir.

Yeni Şafak Hadisler sayfasında konu ve hadis aliminin rivayetlerine ulaşabilirsiniz.