|
Yazarlar

Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ya da sorunlara pratik çözüm önerileri

04:00 . 5/12/2022 Pazartesi

Ahmet Ünlü

Ahmet Ünlü yıllardır Yeni Şafakın müdavimlerinden biri, gazetede çeşitli konularda köşe yazıları yazıyor.
Ahmet Ünlü

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün mahalli idarelerin personele yönelik sorularına ilişkin vermiş olduğu cevaplara özet olarak yer verilerek belediyelere yönelik neler yapılması gerektiğini tekraren açıklamaya çalışacağız. Daha önce de sorular ve cevaplar ışığında benzer açıklamalar yapmıştık ancak bir ilerleme olmadı. Belki de yeni hatırlatmalara gerek olduğu için gelişme olmamıştır.

1- Sözleşmeli personeller spor kulüplerinde genel menajer olarak görevlendirilebilir mi?

Belediyede 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesi çerçevesinde eğitmen unvanı ile sözleşmeli olarak çalışan personele Spor Basketbol takımının genel menajerliği görevi verilebilir mi?

Bakanlığın 31/12/2021 tarihli ve Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu 2021/26 sayılı Genelgesi eki 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin Üçüncü Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi’nin (Ek-1/a) 1 inci maddesinde, “Sözleşmeli personel, kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeli personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” hükmü yer almakta olup, Tip Sözleşme Örneği’nin mezkûr maddesinde yer alan “göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri” ibaresinden belediyenin kanunlar gereğince yürütmek zorunda olduğu asli ve sürekli işlerin anlaşılması gerekmektedir.

Bu itibarla, belediyede eğitmen unvanlı kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen ilgilinin Spor Basketbol takımının genel menajerliği görevini yürütmesi mümkün değildir.

2- Uzman Erbaş olarak görev yapılan süreler kademe ilerlemesinde değerlendirilebilir mi?

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olarak görev yapmaktayken istifa eden uzman erbaşın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesi kapsamında ……….. belediyesinde memuriyete başlaması nedeniyle bir kademe ilerlemesi uygulanabilir mi?

Sözleşmeli personel, askeri personel ve işçi gibi farklı statülerde görev yapan ve farklı mevzuat hükümlerine tabi olan personelin, devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerine tabi olmamaları sebebiyle söz konusu statülerdeki hizmetlerinin, 657 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesinden yararlanmak için disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı, bu fıkra kapsamında disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında memuriyette geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’a tabi devlet memuru olarak başlayan personelin, ancak bu tarihten itibaren sekiz yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almaması durumunda ilgili hükümden yararlanarak bir üst kademeye yükselmesi söz konusu olacaktır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa eden ve 657 sayılı Kanun’a tabi devlet memuru olarak görev yapmaya başlayan personelin, 657 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği, ilgililerin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olarak görev yaptıkları sürelerin sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacağı değerlendirilmektedir.

3- Polis memuru iken GİH’e atanan personel de 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken istifa ederek bir belediyeye ataması yapılan personelin, polis memuru ek gösterge rakamının 7417 sayılı Kanun gereğince yükseltilecek olduğundan bahisle bu rakam ilgilinin emekliliğine esas ek göstergeye yansıtılır mı?

5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak kesenek ve karşılık tutarları hesaplananlar daha önceden yararlanmış olduğu ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya aylık almış oldukları derecelere ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi ve ilgililerden tahsil edilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanabilmektedirler.

5434 sayılı Kanun’un ek 67’nci maddesinde yer alan kesenek ve karşılık farkının ilgililerin aylıklarından kesilmesi zorunlu olup ilgililerin bu maddeden yararlandırılma veya yararlandırılmama hususundaki talepleri aranmamaktadır.

Bu itibarla, ilgilinin 15/1/2023 tarihi itibariyle ek gösterge rakamının 3600 olarak tespit edilip emekliliğe esas ek göstergesinin de bu rakam üzerinden belirlenmesi gerekir.

4- İtfaiye Müdür Yardımcıları 3600 ek göstergeden yararlanabilecek midir?

1. derece itfaiye müdür yardımcısı olarak görev yapan personel 3600 ek gösterge rakamından yararlanır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43 üncü maddesinde; “… B) Ek Gösterge: Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. …” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile 657 sayılı Kanun’a ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri 15/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Buna göre Ek Gösterge Cetveli’nin I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümü’nün (ı) bendinde, “Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine sayman yardımcısı, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar, diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların yardımcıları, (II) sayılı Cetvel’de sayılan unvanların birinci derece dışındaki kadrolarında bulunanlar”dan 1’inci derece kadrolarda bulunanların ek gösterge rakamları 3600 olarak yeniden belirlenmiştir.

Sonuç olarak 1. derece itfaiye müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin 15/1/2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılması gerekmektedir.

Sonuç ve öneriler ya da sorunları azaltmak için neler yapılmalıdır?

Daha önce de açıkladığımız üzere, mahalli idarelerden gelen personel sorularına cevap vermek en kolay yöntemdir. Önemli olan bu sorular ışığında sistem kurmak ve benzer soruların önüne geçmektir. Bunun için gelen sorular ışığında bir genelge çıkararak sorunları kökten çözmek daha etkili ve kalıcı olacaktır. Personel konularına ilişkin genelge çıkarılana kadar da özellikli ve genel sorulara verilen cevapları mahalli idarelerin tamamına e-mail olarak anında göndermektir. Her mahalli idarenin personel biriminin e-mail adresi sisteme kaydedilerek tek bir tuşla anında örnek soru ve cevabı her mahalli idareye göndermek birçok sorunu kaynağında çözecektir. İnşallah ne demek istediğimiz anlaşılmıştır.

#Sözleşmeli Personel
#Memur
#Yerel Yönetimler
2 ay önce
default-profile-img
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ya da sorunlara pratik çözüm önerileri
Sokak köpeği kaosunu bir yılda bitirecek seferberlik
Peygamber aşığı bir alim: Ali Ulvi Kurucu
Vadedilmiş topraklar
Unutulmuş güzler ormanı
Sınırsız ve kimliksiz