Ekonomi Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik yapma şartlarını duyurdu

Bakanlık müteahhitlik yapma şartlarını duyurdu: Kimler müteahhitlik yapabilecek?

Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik yapma şartlarını duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulmasına yönelik yönetmeliği, Resmi Gazete ile duyurdu. Yönetmelikte yapı müteahhitliği yapmak için şartlar kapsamlı şekilde belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhitlik yapma şartlarını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhitlik yapma şartlarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhitlik yapma şartlarını kapsamlı şekilde duyurdu.

Bakanlık, yönetmeliğin amacını; plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak açıkladı.

Yönetmelik kimleri kapsıyor

Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmayacak. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilecek.

Uygulanacak ilke ve kurallar yönetmeliğe göre şöyle:

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esas olduğu belirtildi. Numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu. Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

Yetki belgesi olmayan usta çalıştırılamayacak

Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmayacak.Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetinde. Yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

Ekonomik ve mali yeterlik şartları

Yönetmeliğe göre, ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulmasıı gerekiyor. Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması gerekiyor. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilecek.Belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacak.Başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olanlardan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecek. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilecekler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacak.

Banka referans mektubu ile başvuranlar

Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının yüzde 5’inden az olmadığını belgleriyle kanıtlaması gerekiyor. Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru sahibinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili cirosunun başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının F grubu(İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar) için yüzde 10’undan; daha üst gruplar için yüzde 20’sinden az olmaması gerekiyor. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilecek.Belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacak.

Mesleki ve teknik yeterlik

Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulacak. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilecek. İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacak. apımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmayacak. Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilecek. Belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülecek.

İş gücü belgelerinin değerlendirilmesi

İş gücü belgelerinin değerlendirilmesinde ise gerçek ve tüzel kişiler tarafından başvurudan bir önceki yıl içinde işveren veya alt işveren tarafından istihdam edilen ortalama yıllık usta iş gücü yeterliğinin sağlanması gerekiyor. Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilecek. Belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacak. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilecek. Mimar ve mühendisler ile bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilecek.

Yetki belgesi grupları ve kullanımı ise yeni yönetmelikte şöyle sıralandı

Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak, A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılıyor. Bu gruplandırmaya göre 12 nci ve 13 üncü maddelerde sayılanlarla birlikte, aşağıdaki yeterliklerin sağlanması gerekiyor:

 • A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.
 • B Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.
 • C Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.
 • D Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
 • E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
 • F Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
 • G Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
 • H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.
 • Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.
 • Aynı veya ardışık gruplardaki ortak girişim durumunda, ortak girişimin belge grubu, yüksek gruptaki pilot/koordinatör ortağın belge grubunun bir üstü olarak değerlendirilir. Bunun dışındaki ortaklıkların belge grubu ise yüksek gruptaki ortağın belge grubu olarak değerlendirilir.
 • Yönetmelik kapsamında yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;
 • B, C, D ve E grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini,
 • F ve G grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 3/2’sini geçmeyen yapım işlerini,
 • H grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, G belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 1/3’ünü geçmeyen yapım işlerini üstlenebilirler. A grubu için bir kısıtlama uygulanmaz.

Yetki belgesi numarasının iptali

Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl, yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl, yapı ruhsatının düzenleniş tarihinden yapı kullanma izni belgesinin veriliş tarihine kadar; ilgili idarece, Kanunun 42 nci maddesine göre aynı veya farklı işler için üç defa idari para cezası verilmesi halinde, yapı müteahhidinin kaydı olumsuz kabul edilerek bir yıl, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan sigorta primi borçlarını ödememesi, vergi borcunun olması veya kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde en az bir yıl, ilgili idarenin teklifi ve İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine iptal edilecek. İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine belge numarası başvurusunda yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verilmesi, başvuru tarihinde belge grubu belirlenmesine ilişkin şartların bulunmadığının sonradan anlaşılması, yetki belgesi grubu için izin verilenden daha fazla iş üstlenilmesi tespit edilirse de yetki belge numarası iptal edilecek.

Araç denetimlerinde ceza yağdı
EKONOMİ
Araç denetimlerinde ceza yağdı

Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz
EKONOMİ
Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz

Anka-2'nın ilk uçuş tarihi belli oldu
EKONOMİ
Anka-2'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
FOTOĞRAF 16
Title
Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi.
Title
Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler aldığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi.
Title
34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 500 otomobil 2 bine yakın motosikletin olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi.
Title
34 dönüm arazi üzerinde otopark hizmeti verdiğini ve her geçen sene yeni yer açmak zorunda olduğunu belirten Topcu, “Bu araçların bu kadar uzun süre buralarda kalmasının nedeni icra iflas kanunundaki aksaklıklardan kaynaklanıyor.
Title
Kanunda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yani yakalama haczi koyan kişi aracın 6 ay içerisinde satışının yapılmasından da sorumlu olması lazım. Kanun 6 ay içerisinde satılmasını öngörüyor fakat aracı yakalattıran kurum ve avukatlar tam olarak bunu uygulamadıkları için elimizde 14-15 yıldır bekleyen araçlar var dedi.
Title
Otomobil ve motosikletlerin uzun süre otoparklarda kaderlerine terk edilmesinin hem otopark hizmeti verenlerin hem de araçların sahiplerini ciddi sıkıntıya düşürdüğünü kaydeden Mustafa Hakan Topcu, “Ülke ekonomisine de ciddi sıkıntıları var. Bu araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor.
Title
6 ay içerisinde satılmış olsa bir katma değer sağlayacak. Burada bekleyince çürümeye terk ediliyor. Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz diye konuştu.
Title
Bu işe ilk 6 dönüm arazide başladıklarını, zamanla büyümek zorunda kaldıklarını ifade eden Topcu, otoparklarda lüks otomobiller ve motosikletlerin de olduğunu söyledi.
Title
Yediemin depolarının uzun süre bekleyen araçlardan zarar ettiğini de anlatan Topcu, Adalet Bakanlığı'nın tarifesinde otoparka bağlanan araçların, icra yoluyla satılması halinde otopark ücreti satış miktarının yüzde 30'unu geçemediği için otopark ücretinden de zarar ettiklerini söyledi.
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Yeni araçlar için yer bulamadıklarını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, “Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz" dedi.


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.