|
Varsıllar vergi ödemesin!

Malumunuz 6 Şubat depreminin üzerinden henüz çok kısa denebilecek bir süre geçti. 11 ilimizi nerdeyse haritadan silen, 50 binin üzerinde can kaybının yaşandığı, on binlerce ailenin fiziken ve manen kayıplar yaşadığı ve devlete (kamuya) en az maliyetin 100 milyar doların üzerinde gerçekleştiği çok büyük bir felaketi yaşadık.

Kime sorsan acımız büyük, kime sorsan duacı.

Ancak iş vergiye geldi mi kimse ortada yok!
Mesele ne?
12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“
7440 Sayılı Kanun
“) ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirildi.

Bu vergi ile Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşası için kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Deprem vergisi olarak da anılan ek vergi yirmi iki bin civarında kurumlar vergisi mükellefini etkiliyor.

Ancak bu tek seferlik vergi mahkemeye taşınarak iptali istendi ve mahkeme iptali yönünde karar verdi. İş Anayasa Mahkemesine taşındı bu sefer Anayasa Mahkemesi mahkeme kararının bozulması yönünde karar verdi.

Vergiyi iptale götürmeye çalışanlar; neymiş geriye doğru vergi işletilemezmiş!

Evet doğru sonuna kadar katılıyorum, zaten ilk mahkeme de bu yönde karar veriyor.

Yabancı yatırımcı ne düşünür?

Geriye doğru işletilen her nevi kural ister yerli ister yabancı tarafından hoş karşılanmaz. Genel hukuk kaidesine de aykırıdır.

Ancak…

Anayasa Mahkemesinin gerekçesi açık ve net.

Anayasa Mahkemesi iş adamlarının unuttuğu bir konuyu hatırlatarak; beyler bu hukukun ihlali değil, yabancı yatırımcı bunu anlar, hatta siz anlatmalısınız dercesine;
*Geriye yürüme açısından yaptığı değerlendirmede; ek vergiyi ihdas eden düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte de esasen hesap döneminin kapanmış olduğunu belirterek olayda geriye yürümenin varlığını kabul etmiş;
ancak beklenmedik doğal afetler, savaş ve seferberlik hali, siyasi, ekonomik ve sosyal krizler gibi toplumu etkileyen hallerde kanunların geriye yürütülebilmesinin mümkün olduğunu
değerlendirmiştir.
*Düzenleme kapsamında
vergi tutarının ve hesaplanma usulünün herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık ve net olarak düzenlendiği,
bu nedenle düzenleme belirli ve ulaşılabilir nitelikte olduğundan kanunilik ilkesi açısından Anayasa’ya aykırı olmadığı,
*Ek verginin
depremin etkisini azaltmak açısından ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacak olması karşısında meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olduğu,
*
Meydana gelen kayıpların telafisi için vergi ihdasında bulunmanın devletin en meşru araçlarından biri olması ve devletin vergilendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisi kapsamında bulunması nedeniyle gereklilik ölçütünü karşıladığı,
*Kazancın bulunması halinde indirilecek
tutarların güncel kurumlar vergisi oranının çok altında olduğu ve muhatabına aşırı bir külfet yüklemediği, ayrıca verginin bir defaya mahsus alındığı
ve depremden etkilenen bölgelerde bulunan mükelleflerin ek vergiden muaf tutulduğu gözetilerek fayda-külfet dengesinin orantılı olduğu ifade etmiştir.

AYM’nin kararının gerekçesini okuyan yerli veya yabancı yatırımcı kim olursa olsun bunu hukuka aykırı bulmaz; varsa yoksa içimizdeki yerli görünümlü yabancılar….

Ek olarak:

AYM 1999 depreminden sonra konan vergilerin iptal isteminin de reddetmişti. Bu yönüyle de tutarlı bir tavır ortaya koymuş oldu.
Sonuç olarak ne bütçe gerçekleşmelerinde ne de ekonominin genel seyrinden depremin yarattığı maliyeti göz önüne almayanlar, ne yazık ki depremin getirdiği yükü de
varsılların bir nebze yüklenmesine de razı değiller! Neyse ki doğru yerini buldu…
#Ekonomi
#Anayasa Mahkemesi
#Mehmet Akif Soysal
#Vergi
2 ay önce
Varsıllar vergi ödemesin!
Hicret yurduna veda: Dağına taşına kadar vefa
Hayaller ve gerçekler
En baştan kaybetmek
Osmanlı şehirlerinde imaret sistemi
‘İsrail Lobisi’nin ev ödevleri!