Yazarlar Danıştayın kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili verdiği kararın anlamı

Danıştay’ın kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili verdiği kararın anlamı

Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

Yeni Şafak · Ahmet Ünlü - Danıştay’ın kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili verdiği kararın anlamı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 20/06/2022 tarihli ve E. No:2022/25, K. No:2022/41 sayılı Kararı ile kanunla kadroya geçirilen sözleşmeli personeller hakkında önemli bir karara imza attı. Bu yazımızda verilen kararın sözleşmeli personel açısından ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız.

Dava konusunda neler yer alıyor?

Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştığı sürelerin, aynı kanunun 64. maddesinde düzenlenmiş olan disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürenin hesabında değerlendirilerek bir kademe ilerlemesi uygulanması istemiyle yapılan 27/01/2021 tarihli başvurunun reddine ilişkin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 27/01/2021 tarihli ve 2021/50 sayılı işleminin iptali istenilmektedir.

İdare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi konuya nasıl yaklaşıyor?

657 sayılı Kanun hükümlerinin 4/B maddesi hükmü kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında doğrudan uygulanması mümkün olmamakla birlikte, gerek bu hükümlerin “referans norm” olarak alınabileceğine dair Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun içtihatları, gerekse de Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde yer alan, bu yönetmelik hükümlerinin sözleşmeli personel hakkında da uygulanacağını öngören hükmü karşısında, davacının sözleşmeli personel olarak çalıştığı süre içinde herhangi bir disiplin cezası aldığı yolunda bir iddia ileri sürülmediğine ve bu sürenin de davalı idarece davacının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirildiği konusunda taraflar arasında bir çekişme bulunmadığına göre aynı sürenin 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamındaki hizmetlerin 64. maddede belirtilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmesi ve aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanması gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi de yapılan istinaf başvurusunu reddetmiştir. Adana 1. İdare Mahkemesi ise davayı reddetmiş ve Adana Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi ise istinaf isteminin reddine kesin olarak karar vermiştir. Dolayısıyla bölge idare mahkemeleri kararları arasında farklılık oluşmuştur.

Mahkemeler arasında farklı kararlar ortaya çıkmıştır

Uyuşmazlıklarda, Adalet Bakanlığı’nda 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken aynı kanunun 4/A maddesi kapsamında kadrolu devlet memuru olarak atanan davacılar, sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin, 657 sayılı Kanun’un 64. maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilerek, son sekiz yıllık hizmetlerinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmalarından dolayı taraflarına bir kademe ilerlemesi uygulanması istemiyle başvurularda bulunmuşlar, taleplerinin idare tarafından reddedilmesi üzerine açılan davalarda aynı konuda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür. Danıştay vermiş olduğu kararda davacıların kademe ilerlemesi talebinin kabul edilmesi yönünde karar vermiştir.

Mevzuatta konuyla ilgili neler yer alıyor?

657 sayılı Kanun’un 4’üncü ve 237’nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesinde ise kademe ilerlemesinin şartları açıklanmıştır. Bu kanunun geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 36’ncı maddesinde ise sicil notunun kaldırılmasından sonra nasıl bir uygulama yapılacağı açıklanmıştır.

Buna göre maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64’üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmün uygulanacağı ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64’üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; E) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, F) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

657 sayılı Kanun’un geçici 37’nci maddede ise memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği ve bunların atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacağı belirtilmiştir.

Danıştay İDDK konuyla ilgili son noktayı koydu

Aykırılığa konu edilen kararların incelenmesinden; davacıların, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştıkları sürelerin 657 sayılı Kanun’un 64. maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmesi için yaptıkları başvuruların, davalı idarece, “bu sürelerin devlet memuru olarak geçirilen süreler olmaması” ve “mevzuatlarında disiplin hükümlerinin bulunmaması” gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

Gerek 657 sayılı Kanun’un 36. maddesinin ortak hükümler başlığı altında yer alan (C) bendinin 6 numaralı alt bendinde, gerekse geçici 37. maddesinin 4. fıkrasında, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler nedeniyle, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülen 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin; sürekli ve başarılı hizmet gösteren memurlar için disipline uygun davranışın ödülü niteliğinde olan, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmakla asli olarak edinilebilen ilerlemenin yanında fer’i bir kazanım öngören ve uyuşmazlıkta uygulanan norm olan “son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü bakımından da dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacıların 657 sayılı Kanun’un 36. ve geçici 37. maddeleri uyarınca sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesi bakımından, anılan Kanun’un 64. maddesi hükümlerinin haklarında uygulanması gerektiğinden ve anılan sürelerde disiplin cezasını gerektiren fiil veya davranışları varsa idarece tespit edildiği ve kayda alındığı dikkate alındığında 657 sayılı Kanun’un 64/4. maddesi hükmündeki disipline ilişkin şartın bu çerçevede ilgilendirilerek işlem tesisi mümkün olduğundan, davacıların taleplerinin bu şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekirken, anılan madde hükmünden yararlanamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, yukarıda belirtilen gerekçe ile işlemin iptali kararı doğrultusunda giderilmesine kesin olarak oyçokluğu ile karar verilmiştir. Bu karar sonrasında kamu kurumlarında sözleşmeli pozisyonda görev yaparken kanunla memur olarak atananlar için sözleşmeli olarak geçirdiği sürelerde son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası alınmaması durumunda da bu sürelerin aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.