|

Jandarma 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alacak: İşte başvuru tarihleri ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı'na sözleşmeli erbaş alınacak. 6 bin 940 uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı için sözleşmeli erbaş alımı yapacağını duyurdu. sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular 18 Eylül - 02 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? JGK sözleşmeli uzman erbaş alımı hangi branşlarda olacak? Uzman erbaş alımları başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç, KPSS puanı ile mi alımlar olacak?

13:51 - 25/09/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:52 - 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jandarma uzman erbaş alımları
Jandarma uzman erbaş alımları
Jandarma uzman erbaş
, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan, mesleki ve teknik eğitim alarak uzmanlık gerektiren görevlerde istihdam edilen askerî personeldir. Jandarma uzman erbaşlar, 4 yıllık sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Sözleşmeleri sona erdiğinde, başarılı olmaları halinde sözleşmeleri 4 yıl daha uzatılabilir.

Jandarma uzman erbaş alımı hangi branşlarda olacak?

Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru şartları belli oldu.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman?

Yayımlanan kılavuza göre başvurular; 18 Eylül 2023 günü başlayıp, 02 Ekim 2023 günü saat 23.59’da sona ermiş olup Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabilecekler. Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacak.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ 3 (ÜÇ) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 02 Ekim 2023 tarihi itibariyle 3 (üç) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. 3 (üç) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olması gerekmektedir.

ğ. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

h.En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-6’da boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

i. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

j. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.),

k. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 (otuz) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle 6 (altı) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

n. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

o. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

ö. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

p. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

r. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

s. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ş. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

t. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

u. Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmamak genel şartların arasındadır.

Jandarma uzman erbaşlar hangi görevlerde bulunur?

Jandarma uzman erbaşların görev alanları, aldıkları eğitime ve uzmanlık alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Jandarma uzman erbaşlar, aşağıdaki görevlerde istihdam edilebilmektedir:

  • Arama-Kurtarma
  • Bomba İmha
  • Komando
  • Havacılık
  • Muhabere
  • Sıhhiye
  • İstihkam
  • Lojistik
  • Jandarma Özel Harekat (JÖH)

Jandarma uzman erbaşlar, yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevler üstlenmektedir. Jandarma uzman erbaşlar, terörle mücadele, asayiş ve güvenlik gibi konularda önemli görevler üstlenmektedir.

Jandarma uzman erbaş olmak isteyen adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi'nde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru kılavuzuna, Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.

Jandarma uzman erbaş olmak isteyen adaylar için bazı ipuçları şunlardı
r:

Başvuru kılavuzunu dikkatlice inceleyin ve başvuru şartlarına uygunluğunuzu kontrol edin.

KPSS'den en az 60 puan alın.

Fiziki yeterlilik testine ve mülakat sınavına iyi hazırlanın.

Jandarma Genel Komutanlığının vizyonunu ve misyonunu öğrenin.

Astsubay maaşları ne kadar?

Meslekte 21 yılını tamamlamış olan astsubay kıdemli başçavuşlar, 2023 yılı itibaren 20 bin 425 TL ile 26 bin TL arasında maaş almaktadır.

Terör örgütü ile mücadele edilen sık sık operasyona çıkılan bölgelerde çalışan askeri personel de 2.000 TL ile 3.200 TL arasında terör tazminatı almaktadır.

Uzman erbaş maaşları

2023 yılı birlikte uzman erbaş maaşları, yukarıda saydığımız değişkenlere göre 12 bin 010 TL ile 17.050 bin TL arasında maaş alıyorlar.

2023 yılı Ocak zammı itibariyle batıda görev yapan, evli ve çocuklu olan bir uzman erbaş en az 13 bin TL maaş alırken,

Doğuya bağlı garnizonda görev yapan evli ve çocuklu uzman erbaş, duruma göre 13 bin 500 TL ile 16 bin TL civarında maaş alabilmektedir.

Uzman çavuş maaşı ne kadar?

Uzman çavuşların maaşları görev yeri, kıdem, derece, rütbe, meslekte geçirilen sürüye göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak uzman çavuşun maaşı 13 bin TL'den başlıyor.

Kara, deniz, hava ve Jandarma uzman çavuşlar 13 bin TL ile 20 bin TL maaş alıyor. Doğu görevinde bulunanlar ise 17 bin ile 23 bin TL arasında maaş alıyor.#Jandarma uzman erbaş alımı
#Jandarma Genel Komutanlığı
#erbaş alımı
2 ay önce
default-profile-img