|

Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı yapıyor

Meteoroloji personel alımı yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan göre 48 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. MGM personel alımı başvurularında son tarih 13 Kasım 2023. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü alımı hangi pozisyonlarda olacak? MGM personel alımı başvuru şartları neler?

17:24 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 18:10 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı
merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 42 adet sözleşmeli Destek Personeli (41 adet Temizlik Görevlisi - 1 adet Şoför) ve 6 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 48 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 30/10/2023 - 13/11/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sıralamaya girenlerin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat etmeyen, başvuru süresi içerisinde istenilen belgeler ile başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı tespit edilen, feragat eden veya ataması yapılmasına karşın görevine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ''Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.'' hükmüne uygun olması.

MGM sözleşmeli personel alımı özel şartlar

B) ÖZEL ŞARTLAR

B.1- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

2. Daha önce temizlik işlerinde çalıştığını belgelemek.(Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü veya çalışılan yerden alınan belgenin eklenmesi gerekmektedir.)

3. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

4. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

B.2- Destek Personeli (Şoför)

1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4. 13/11/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5. Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

6. Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

7. Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

B.3- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

1. Herhangi bir Ön Lisans programından mezun olmak.

2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4. Cinsiyetinin erkek olması.

5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

7. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.

9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 13'ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-13=67'den az olmaması gerekmektedir.)

10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Kamu personel alımı yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacak olup asil aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Asil kazananlardan müracaat etmeyen, başvuru süresi içerisinde istenilen belgeler ile başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı tespit edilen, feragat eden veya ataması yapılmasına karşın görevine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.#MGM
#meteoroloji genel müdürlüğü personel alımı
#MGM personel alım şartları
6 ay önce