|
Yazarlar
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (2)

Dünkü yazımızda Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederasyonlarının toplu sözleşmede öne çıkan taleplerini açıklamıştık. Bugünkü yazımızda da talepleri kaldığımız yerden açıklamaya devam edeceğiz.

Sosyal yardım ödemeleri arttırılmalı

Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemelerin yükseltilmesi ile tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı ödemesi yapılarak sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi talep ediliyor.

KİT’lerdeki sözleşmeli personelin sorunları çözülmeli

399 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışan personelin ek ödeme, kurum değişikliği, nakil, vergi adaletsizliği gibi sorunlarının çözülmesi talep ediliyor. Özellikle kurum değişikliğinde yaşanan sorunlar ile vergi dilimlerindeki artışlar sıkıntı oluşturmaktadır.

Kamu görevlileri de işçiler gibi yemeklerden ücretsiz yararlanmalı

Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi talep ediliyor. İşçiler toplu sözleşmelerle yemek yardımı başta olmak üzere birçok haktan yararlanmaktadır.

Doğum yardımı tutarı arttırılmalı

Kamu görevlilerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda doğum yardımı verilmesi talep ediliyor. Bu ilave tutar ise 10.000 * 0,179797 = 1.797,97 TL’dir.

Ayrıca, kamu görevlileri emeklilerinin de aynı şekilde doğum yardımı ödeneğinden yararlandırılması talep ediliyor.

Ölüm yardımı tutarı arttırılmalı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 208'inci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun’unun 177'nci maddesinde öngörülen ölüm yardımı ödeneklerinin, iki kat artırımlı ödenmesi talep ediliyor.

Buna göre devlet memurlarından memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilmektedir. Talep edilen tutar ise 9500*0,179797*4 = 6.832 TL’dir.

Evlenme yardımı ödeneği verilmeli

Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın Ek 2'nci maddesi kapsamında yapılan ödeme hariç olmak üzere, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 5 katı tutarında evlenme yardımı ödeneği verilmesi talep ediliyor. Bu tutar ise 9500*0,179797*5= 8.540 TL’dir.

Maaşlardan % 15 oranından fazla vergi kesilmemeli

Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık ile birlikte ayrıca ödenmesi ile kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu taban aylık tutarının tamamının gelir vergisinden muaf tutulması talep ediliyor. Bu talebin karşılık bulmasının oldukça zor olduğunu düşünüyoruz.

EYT kapsamındaki kamu görevlilerinin GSS primleri karşılanmalı

Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlardan; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılması talep ediliyor.

Komisyonlarda sendika temsilcisi bulundurulmalı

İlgili mevzuatında sendika temsilcisi bulundurulmasının zorunlu olduğu kurul ve komisyonlar haricinde, kamu kurumlarında oluşturulan lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda işyeri yetkili kamu görevlileri sendikasının temsilcilerinin yer alması talep ediliyor. Şeffaf uygulamalar açısından son derece yerinde bir talep olarak görüyoruz.

Toplu sözleşme ikramiyesi arttırılmalı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesinde yer alan “Kırkbeş Türk Lirası” ibaresi, 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2500 gösterge rakamının, 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ise 3.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda uygulanması talep ediliyor. Bu tutar ise 2.500*0,179797= 449,49 TL ve 3.000*0,179797= 539,39 TL’dir.

Kreş yardımı ödeneği verilmeli

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri hizmetinin sunul(a)madığı işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine; zorunlu eğitim çağına girmemiş her çocuk için 5.450 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında kreş yardımı ödeneği verilmesi talep ediliyor. Talep edilen tutar ise 5.450*0,179797=979,89 TL’dir.

Aile yardımı ödeneği tutarı arttırılmalı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202'nci maddesinde eş için belirlenmiş olan aile yardımı gösterge rakamının “4.000”, çocuk için belirlenmiş olan gösterge rakamının ise yaş ayırımı yapılmaksızın “1.000” olarak uygulanması talep ediliyor. Buna göre 4000*0,179797=719,18 TL ve 1000*0,179797=179,79 TL’dir.

Ayrıca, ilgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az % 40 engelli olan çocuklar için % 50 artırımlı olarak ödenmesi talep ediliyor.

Kamu kurumlarında helal gıda kullanılmalı

Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılması ile yemek hizmetine ilişkin ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifikasına sahip ürünler olması şartına yer verilmesi talep ediliyor.

Temennimiz taleplerin memurlar lehine sonuç doğurmasıdır. Toplu sözleşmenin tüm kamu görevlilerine güzel neticeler doğurmasını ümit ediyoruz.

#Kamu-Sen
#Memur-Sen
#KHK
#Devlet Memurları Kanunu
#Toplu Sözleşme
2 yıl önce
default-profile-img
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (2)
Şizofrenleri delirtecekler
Ketebe Tarih
Ünsiyet ile nisyan arasında insan
Türkiye size ‘reddedemeyeceğiniz bir teklif yapabilir’!
Euro Bölgesi resesyonda ama…