|
Kamu personeline yol ve yön gösteren soru ve cevaplar

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün mahalli idarelerin personele yönelik sorularına ilişkin vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde bazı konuların üzerinde durulması ve çözüm üretilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle cevapları çok açık olan soruların dahi sorulması personel birimlerinin durumunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede sorulara ve cevaplara aşağıda yer vereceğiz.

Müdür kadrosundan şef kadrosuna atananların ek göstergesi

Belediyede görev yapan personelin basın yayın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosundan şef kadrosuna atanması halinde hangi ek göstergeden faydalanacaktır?

657 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te yer alan hükümler birlikte dikkate alındığında ilgili personelin basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosundan şef unvanlı kadroya sınavsız genel hükümlere göre atanabileceği ve kazanılmış hak aylığı itibarıyla 1. derecenin 4. kademesinde olmasından dolayı 2800 ek göstergeden faydalanması gerekmektedir.

Büyükşehir belediyesi personeli aylıksız izinle Teknopark’ta görevlendirilebilir mi?

Büyükşehir belediyesinde matematikçi olarak görev yapan personelin Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici Anonim Şirketi bünyesinde faaliyette bulunan firmalar arasında yer alan Tripy Mobility Anonim Şirketi’nde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca aylıksız izinli olarak çalışması mümkün müdür?

4691 ve 657 sayılı Kanunlarda yer verilen hükümler çerçevesinde;

1-
Kurumunuzda matematikçi olarak görev yapan personelin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan faaliyetlerde sürekli bir şekilde araştırmacı ve idari personel olarak çalıştırılması kurumların izni ile mümkün olup, bu kapsamda sürekli olarak istihdam edilecek kişiye kurumunuzca aylıksız izin verilebilir.
2
- 4691 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında öğretim elemanlarının Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kurabileceği, kurulu bir şirkete ortak olabileceği ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabileceği belirtilmiş, ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bu bölgelerde şirket kurabileceği, kurulu şirkete ortak olabileceği veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabileceklerine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş olup kurumunuzda memur olarak görev yapan personelin söz konusu bölgelerde şirket kurması, kurulu şirkete ortak olması veya bu şirketin yönetiminde görev alması hususlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
3-
Limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanun’a tabi devlet memurunun limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmamakla birlikte Kurumunuz personelinin bu şirketin yönetimi ile denetiminde görev alamayacaktır.
Belediye şirketlerinde geçen hizmet süreleri yıllık izinde ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

Belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında, üst dereceli kadrolara atanmada ve yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri mülga 217 sayılı KHK hükümleri 154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 30 uncu maddesinde konuyla ilgili birçok düzenleme yer almaktadır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 16/8/2023 tarihli ve E-74073113-045.02-171660 sayılı görüş yazısında, “Kazanılmış hak aylığı derece ve kademelerinde değerlendirilecek unsurlar ise 657 sayılı Kanun’un muhtelif maddeleri ile özel kanunlarda düzenleme alanı bulmuştur. 3 Ayrıca, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin E:2018/3778 ve K:2022/6734 no’lu kararında; “..kamu tüzel kişileri, idareye mahsus bir kuruluş yapısına sahip olan ve bundan ötürü kuruluşları idare hukukunca düzenlenen tüzel kişilerdir... Ancak yukarıda tanımlanan kavramlar, hukukumuzda genel olarak aktarılan şekilde kabul edilmekle birlikte, yasama organı tarafından kanunların amaç ve kapsamı dikkate alınarak, aynı kavramlar her kanuna özgü olarak farklı şekilde tanımlanabilmekte, bu husus kanun koyucunun takdir yetkisi çerçevesinde kabul edilmektedir…” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre; 1- 657 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinin uygulanmasına yönelik çıkartılan 154 Seri Nolu Devlet Memurları Genel Tebliği’nde yer alan “kamu kurum ve kuruluşları” ifadesinin tatbik edileceği alan ile ilgili mevzuatın 217 sayılı mülga Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin uygulanmasına atıfta bulunduğu durumlar bakımından belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tespit edilen şirketlerin kamu kuruluşu olarak değerlendirilmesinin uygun olacaktır. 2- Bahse konu yargı kararı çerçevesinde, özel kanunlarda geçen “kamu kurum ve kuruluşları” ifadesinin kanun koyucunun takdir yetkisi minvalinde münhasıran değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Yine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 15/9/2023 tarihli ve E-74073113-045.02-177349 sayılı görüş yazısında, “Kazanılmış hak aylık derecesinin değerlendirilmesinde mevzuatın 657 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinin uygulanmasına atıfta bulunduğu durumlar bakımından belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tespit edilen şirketlerin kapsamda olduğu değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Bu itibarla, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün belirtilen yazıları ve Danıştay 10. Dairesi’nin 29/12/2022 tarihli ve E:2018/3778, K:2022/6734 sayılı kararlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

1-
Belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde teknik/sağlık hizmetlerinde geçen hizmet sürelerinin ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerinde tamamının sayılması gerekir.
2-
Belediyelerin sermaye payının yarısı veya yarısından azına sahip olduğu şirketlerde teknik/sağlık hizmetlerinde geçen hizmet sürelerinin ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerinde 12 yılı geçmemek üzere 3/4’ü dikkate alınır.
3-
657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi uygulaması açısından; belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde geçen hizmet sürelerinin tamamının sayılması, belediyelerin sermaye payının yarısı veya yarısından azına sahip olduğu şirketlerde geçen hizmet sürelerinin ise “yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda” kapsamında altı yılı geçmemek üzere 3/4’ünün dikkate alınması gerekir.
4-
Belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanun’un 102’nci maddesi gereğince yıllık izin uygulaması açısından tamamının sayılması gerekmektedir.

Kamu kurumlarının Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan görüşleri takip etmelerini tavsiye ederiz.


#Ekonomi
#Kanun
#Memur
#Ahmet Ünlü
2 ay önce
default-profile-img
Kamu personeline yol ve yön gösteren soru ve cevaplar
MOSSAD, Kissinger, Tel Aviv’deki Nur Locası ve Pike’ci Sinyor!
İşgalci İsrailliler kös kös dönecek
Kim bu ihracatçılar?
Köpek kadar da mı değerleri yok?
Netanyahu’yu gönderip ellerini yıkayacaklar